Loading...
มูลนิธิยุวพัฒน์ 2019-05-09T13:56:53+00:00
โอกาส…ที่คุณสร้างได้
ชีวิตที่ได้มาจากโอกาส
โครงการพี่เลี้ยงอาสา

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตเด็กไทย

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

รายละเอียด

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตเด็กไทย

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ   

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

เริ่มโครงการในปี 2555 ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและขยายผลโรงเรียนคุณธรรมให้เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 343 โรงเรียน และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลนิธิยุวสถิรคุณได้ยุติการดำเนินงาน มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้รับงานกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาดำเนินงานต่อ โดยบรรจุให้เป็นอีกหนึ่งโครงการในงานพัฒนาเยาวชน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 

รายละเอียด

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

เริ่มโครงการในปี 2555 ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิยุวสถิรคุณ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและขยายผลโรงเรียนคุณธรรมให้เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 343 โรงเรียน และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลนิธิยุวสถิรคุณได้ยุติการดำเนินงาน มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้รับงานกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาดำเนินงานต่อ โดยบรรจุให้เป็นอีกหนึ่งโครงการในงานพัฒนาเยาวชน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562   

รายละเอียด

นักเรียนทุน

ชีวิตนักเรียนทุน

น้องหลายคนมีภาวะครอบครัวที่เปราะบาง ไม่ได้อยู่กับครอบครัวทำให้ขาดที่พึ่ง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่จะคอยให้กำลังใจ มูลนิธิฯ จึงมีการดูแล ติดตาม โดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน น้องหลายๆ คนที่มูลนิธิฯไม่ได้ไปเยี่ยมก็จะเขียนจดหมายเพื่อโต้ตอบกันระหว่างกัน

นักเรียนทุนทั้งหมด

สมัครขอทุนการศึกษา

ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ โดยจะได้รับทุนการศึกษาทุกภาคเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

อ่านรายละเอียด

ยุวพัฒน์สาร

สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชน  โดยจัดทำและส่งออกให้กับนักเรียนทุนทุกๆ  3  เดือน  เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับสาระความรู้ สามารถนำไปต่อยอดความคิด พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ

อ่านออนไลน์

อาสายุวพัฒน์

โครงการอาสายุวพัฒน์ เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการศึกษาด้วยการเป็นอาสาสมัครและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีด้านการศึกษาและโรงเรียน ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังที่ดี มีทางเลือกในอนาคต พร้อมที่จะดูแลตนเอง และครอบครัว

อาสาสมัคร 357 คน

รายละเอียด

ข่าวสารและกิจกรรม

Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 4

ที่มา : ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง

เล่าเรื่อง…ฉันเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์

ถ้าจะให้เล่าว่า “ทุนยุวพัฒน์” คืออะไร คงไม่มีใครเล่าได้ดีไปกว่านักเรียนที่ได้รับทุนอีกแล้ว กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในกลุ่มปิดเฟซบุ๊กนักเรียนทุนยุวพัฒน์ มีชื่อกิจกรรมว่า “เล่าเรื่อง...ฉันเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์” มีน้องๆ

นักเรียน ม.6 กับโครงการ Give for live มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนขาดโอกาส

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.6 อีกหนึ่งกิจกรรมในแผนการเรียนการสอน ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตอาสา

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

จดหมายข่าว

ดูจดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 1/2559

ร่วมให้โอกาสได้หลายวิธี

ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

Pankan Society

เว็บไซต์ปันกัน

ร่วมบริจาคเงิน

Give the Future Donate Now!

บริจาค

สินค้าเพื่อการกุศล

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2562
ภาพจากผลงานเยาวชน

95 บาท

การ์ดอวยพร
ภาพจากผลงานเยาวชน

ใบละ 20 บาท

สมุดฉีก (6เล่ม/ชุด)
ภาพจากผลงานเยาวชน

ชุดละ 120 บาท

เสื้อยืด ลาย Be Someone’s
สีน้ำเงินเข้ม

199 บาท

สินค้าเพื่อการกุศลทั้งหมด