Loading...
มูลนิธิยุวพัฒน์ 2020-10-16T10:06:40+00:00

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนขาดโอกาสในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านการช่วยเหลือทั้งในรูปแบบทุนมนุษย์และทุนทรัพย์  นอกจากงานด้านการศึกษาที่ดำเนินงานโดยตรงแล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญในประเด็นสังคมอื่นๆ  ไปพร้อมกันด้วย โดยการสนับสนุนองค์กร/ภาคีที่ทำงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและส่งผลกระทบแก่สังคมในวงกว้าง 

รายละเอียด

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนขาดโอกาสในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านการช่วยเหลือทั้งในรูปแบบทุนมนุษย์และทุนทรัพย์  นอกจากงานด้านการศึกษาที่ดำเนินงานโดยตรงแล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญในประเด็นสังคมอื่นๆ  ไปพร้อมกันด้วย โดยการสนับสนุนองค์กร/ภาคีที่ทำงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและส่งผลกระทบแก่สังคมในวงกว้าง

รายละเอียด

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตเด็กไทย

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

รายละเอียด

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตเด็กไทย

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ   

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 502 โรงเรียน เริ่มดำเนินงานภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

รายละเอียด

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 500 โรงเรียน เริ่มดำเนินงานภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

รายละเอียด

นักเรียนทุน

ชีวิตนักเรียนทุน

น้องหลายคนมีภาวะครอบครัวที่เปราะบาง ไม่ได้อยู่กับครอบครัวทำให้ขาดที่พึ่ง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่จะคอยให้กำลังใจ มูลนิธิฯ จึงมีการดูแล ติดตาม โดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน น้องหลายๆ คนที่มูลนิธิฯไม่ได้ไปเยี่ยมก็จะเขียนจดหมายเพื่อโต้ตอบกันระหว่างกัน

นักเรียนทุนทั้งหมด

สมัครขอทุนการศึกษา

ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ โดยจะได้รับทุนการศึกษาทุกภาคเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

อ่านรายละเอียด

ยุวพัฒน์สาร

สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชน  โดยจัดทำและส่งออกให้กับนักเรียนทุนทุกๆ  3  เดือน  เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับสาระความรู้ สามารถนำไปต่อยอดความคิด พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ

อ่านออนไลน์

อาสายุวพัฒน์

อาสายุวพัฒน์

โครงการอาสายุวพัฒน์ เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการศึกษาด้วยการเป็นอาสาสมัครและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีด้านการศึกษาและโรงเรียน ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังที่ดี มีทางเลือกในอนาคต พร้อมที่จะดูแลตนเอง และครอบครัว

อาสาสมัคร 491 คน

รายละเอียด
อาสายุวพัฒน์

ข่าวสารและกิจกรรม

หัวใจนักสู้ของ “น้องอำพร” อุปสรรคและความขาดโอกาสก็ทำอะไรเธอไม่ได้

หนูไม่เคยคิดว่าการเป็นคนยากจนหรือคนขาดโอกาส จะทำให้รู้สึกท้อแท้ เพราะหนูผ่านปัญหามาเยอะ ขนาดพ่อแม่ที่ต้องกลับเมียนมาร์ ทำให้ต้องทำงานเลี้ยงตัวเองก็ผ่านมาแล้ว แม้แต่โควิดที่ทำให้ไม่มีงาน ไม่มีเงิน หนูก็จะพยายามหางานทำและเรียนหนังสือต่อไป

โอกาสทางการศึกษา เปลี่ยนชีวิต สร้างอนาคต

เงินบริจาค เพื่อทุนการศึกษา... จุดเริ่มต้นของชีวิต ที่เปลี่ยนแปลง?

ร่วมส่งน้องเรียนผ่าน Lazada For Good ให้ทุกใจได้ทำดี

เว็บไซต์ Lazada ได้เปิดตัวขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 โดยมีรูปแบบธุรกิจขายสินค้าให้กับลูกค้าจากคลังสินค้าของตนเอง และในปีต่อมาก็ได้เพิ่มรูปแบบการตลาดที่ให้ร้านค้าต่างๆ นำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาขายผ่านทางเว็บไซต์ของ Lazada

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

จดหมายข่าว

ดูจดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 1/2562

ร่วมให้โอกาสได้หลายวิธี

ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

Pankan Society

เว็บไซต์ปันกัน

ร่วมบริจาคเงิน

Give the Future Donate Now!

บริจาค