Loading...

เพราะเด็กคือ
อนาคตของชาติ

9 เครื่องมือ
สร้างโอกาสให้เด็กไทย

9 ภาคีพัฒนาการศึกษา

ผลลัพธ์จากความร่วมมือ

(ข้อมูล ปี 2565)

0+

องค์กรมีส่วนร่วม
มอบโอกาสให้เด็กไทย

0+

ผู้อุปการะ/
ผู้บริจาครายเดือน

0+

อาสาสมัคร
ร่วมพัฒนาเยาวชน

0+

นักเรียนขาดโอกาส
ที่ได้รับทุนการศึกษา
(ตั้งแต่ปี 2535)

0+

นักเรียนที่ได้รับประโยชน์จาก
เครื่องมือพัฒนาการเรียนการสอน
และเสริมสร้างทักษะชีวิตในโรงเรียน

ร่วมลงมือทำ

ร้อยพลังสร้างสังคมดี

จะเพาะเมล็ดพันธุ์ให้ดี
ใช่ว่าจะแก้เพียงที่การศึกษา..

ข่าวสาร/กิจกรรม