Loading...

เพราะเด็กคือ
อนาคตของชาติ

9 เครื่องมือ
สร้างโอกาสให้เด็กไทย

ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา

ผลลัพธ์จากความร่วมมือ

(ข้อมูล ปี 2566)

0

องค์กรมีส่วนร่วม
มอบโอกาสให้เด็กไทย

0

ผู้อุปการะ/ ผู้บริจาค

0

อาสาสมัคร
ร่วมพัฒนาเยาวชน
(จำนวนสะสม ณ 31 ธ.ค. 66)

0+

นักเรียนขาดโอกาส
ที่ได้รับทุนการศึกษา
(จำนวนสะสม ณ 31 ธ.ค.66)

0+

นักเรียนที่ได้รับประโยชน์จาก
เครื่องมือพัฒนาการเรียนการสอน
และเสริมสร้างทักษะชีวิตในโรงเรียน

ร่วมลงมือทำ

ร้อยพลังสร้างสังคมดี

จะเพาะเมล็ดพันธุ์ให้ดี
ใช่ว่าจะแก้เพียงที่การศึกษา..

ข่าวสาร/กิจกรรม