Loading...
มูลนิธิยุวพัฒน์ 2020-10-16T10:06:40+00:00

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนขาดโอกาสในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านการช่วยเหลือทั้งในรูปแบบทุนมนุษย์และทุนทรัพย์  นอกจากงานด้านการศึกษาที่ดำเนินงานโดยตรงแล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญในประเด็นสังคมอื่นๆ  ไปพร้อมกันด้วย โดยการสนับสนุนองค์กร/ภาคีที่ทำงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและส่งผลกระทบแก่สังคมในวงกว้าง 

รายละเอียด

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนขาดโอกาสในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านการช่วยเหลือทั้งในรูปแบบทุนมนุษย์และทุนทรัพย์  นอกจากงานด้านการศึกษาที่ดำเนินงานโดยตรงแล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญในประเด็นสังคมอื่นๆ  ไปพร้อมกันด้วย โดยการสนับสนุนองค์กร/ภาคีที่ทำงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและส่งผลกระทบแก่สังคมในวงกว้าง

รายละเอียด

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตเด็กไทย

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

รายละเอียด

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษา เพื่ออนาคตเด็กไทย

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพราะเราเชื่อว่าการศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาและเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิฯ จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ทุนการศึกษาที่ท่านร่วมบริจาค คือ การมอบอนาคตให้แก่เด็กขาดโอกาส โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งแบบครั้งคราว หรือบริจาคแบบต่อเนื่องรายเดือน ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็กๆ เหล่านั้น ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ   

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 502 โรงเรียน เริ่มดำเนินงานภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

รายละเอียด

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 500 โรงเรียน เริ่มดำเนินงานภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

รายละเอียด

นักเรียนทุน

ชีวิตนักเรียนทุน

น้องหลายคนมีภาวะครอบครัวที่เปราะบาง ไม่ได้อยู่กับครอบครัวทำให้ขาดที่พึ่ง ที่ปรึกษา หรือผู้ที่จะคอยให้กำลังใจ มูลนิธิฯ จึงมีการดูแล ติดตาม โดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียน น้องหลายๆ คนที่มูลนิธิฯไม่ได้ไปเยี่ยมก็จะเขียนจดหมายเพื่อโต้ตอบกันระหว่างกัน

นักเรียนทุนทั้งหมด

สมัครขอทุนการศึกษา

ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ โดยจะได้รับทุนการศึกษาทุกภาคเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

อ่านรายละเอียด

ยุวพัฒน์สาร

สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชน  โดยจัดทำและส่งออกให้กับนักเรียนทุนทุกๆ  3  เดือน  เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับสาระความรู้ สามารถนำไปต่อยอดความคิด พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ

อ่านออนไลน์

อาสายุวพัฒน์

อาสายุวพัฒน์

โครงการอาสายุวพัฒน์ เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการศึกษาด้วยการเป็นอาสาสมัครและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีด้านการศึกษาและโรงเรียน ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังที่ดี มีทางเลือกในอนาคต พร้อมที่จะดูแลตนเอง และครอบครัว

อาสาสมัคร 491 คน

รายละเอียด
อาสายุวพัฒน์

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการเพื่อความร่วมมือสู่การพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน

ในปีการศึกษา 2563 โครงการร้อยพลังการศึกษา ร่วมผลักดันโรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน จากการทำงานอย่างเข้มข้นเราได้เห็นว่าแต่ละโรงเรียนนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะด้านอาชีพของนักเรียน เราจึงชวนโรงเรียนในเครือข่าย มหาวิทยาลัย องค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐ

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) มอบเงิน 500,000 บาท เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย

Sumitomo Mitsui Trust Bank เป็นองค์กรผู้ให้บริการทางด้านการเงินหนึ่งในการจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์และการบริหารจัดการหุ้นของญี่ปุ่นในวงกว้าง

การได้ทำงานอาสาทำให้เข้าใจปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำได้ชัดเจนมากขึ้น

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ผ่อนคลายลง กิจกรรมและอีเว้นท์ต่างๆ ก็เริ่มกลับมาในรอบหลายๆ เดือน และกิจกรรม Pen

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

จดหมายข่าว

ดูจดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 1/2562

ร่วมให้โอกาสได้หลายวิธี

ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

Pankan Society

เว็บไซต์ปันกัน

ร่วมบริจาคเงิน

Give the Future Donate Now!

บริจาค