โครงการต่างๆ ที่คุณสามารถร่วมสนับสนุน
เพื่อพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์
เลขที่บัญชี

095-2-15120-7

สแกน QR Code ด้วย Mobile Banking
หมายเหตุ : ระบุโครงการที่ต้องการบริจาค

ต้องการใบเสร็จ
แจ้งชื่อ-นามสกุล | ที่อยู่ | เบอร์มือถือ | สลิปโอนเงินบริจาค
มาที่ Line ไอดี : @BOS9702T
หรือ อีเมล ybf@ybf.premier.co.th

บริจาคผ่านปันบุญ
(e-Donation)

สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking
ชื่อผู้บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษี จะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ชำระเงินด้วย QR Code เท่านั้น

โครงการส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี

เราทุกคนสามารถเปลี่ยนชีวิตของเยาวชนที่ขาดโอกาสได้ ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาในโครงการ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” ซึ่งทุนการศึกษาจะช่วยให้พวกเขาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มาร่วมกันให้โอกาส สนับสนุนความฝันของเด็กๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตให้พวกเขาเหล่านั้น…

โครงการร้อยพลังการศึกษา

ร่วมสนับสนุน 8 เครื่องมือทางการศึกษาของภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา อาทิ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กปฐมวัย (ICAP), การส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนให้เด็กไทย (Food For Good), ให้ทุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชนที่ขาดโอกาส (มูลนิธิยุวพัฒน์), สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน โดย ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Teach for Thailand), สื่อดิจิทัลวิชาคณิต – วิทย์ (Learn Education), สื่อดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ (Winner English), การพัฒนาครูแนะแนวรุ่นใหม่และเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนออกแบบชีวิตตนเองได้ (a-chieve) และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน (สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม) โดยทั้ง 8 เครื่องจะไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และจะเน้นให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปีการศึกษา

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ พฤติกรรมขาดวินัย, พฤติกรรมขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย, พฤติกรรมเสี่ยง/ก้าวร้าว ฯลฯ โดยจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project) เพื่อสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น และนักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี

โครงการ Food For Good

โภชนาการที่ดีคือรากฐานของการเจริญเติบโต เด็กทุกคนควรได้รับอาหารและสารอาหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมตามวัย เพื่อมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต โครงการ Food for Good ทำหน้าที่เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนโภชนาการที่ดีและขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ICAP)

โครงการ ICAP เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามแนวทาง HighScope / RIECE Thailand ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัยช่วงอายุ 2 – 6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน กระบวนการพัฒนานี้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เด็กมีการใช้ประสาทสัมผัสครบทุกด้าน ผ่านการเล่นที่มีชีวิตชีวาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กลงมือกระทำด้วยตนเองตามหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย

บริจาคผ่าน Carenation
พวงหรีดสานบุญ

อีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาในโครงการ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” สำหรับผู้ซื้อพวงหรีดสานบุญ by Carenation พวงหรีดทำจากกระดาษรีไซเคิลและป่าปลูก ประกอบโดยคนในชุมชน โดยเงิน 10% – 40% จากการซื้อพวงหรีดจะบริจาคให้กับมูลนิธิฯ และมีใบเสร็จรับเงินที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ร่วมเป็น “คุณโอกาส”
บริจาคแบบรายเดือน/รายปี

วิธีการบริจาค

♥ กำหนดจำนวนเงิน………และกำหนดระยะเวลา………ที่ต้องการร่วมบริจาคได้
♥ บริจาค 7,000 บาท ส่งน้องเรียน (สายสามัญ ม.1 – ม.6) ได้ 1 ปีการศึกษา
♥ บริจาค 14,000 บาท ส่งน้องเรียน (สายอาชีพ ปวช.1  -ปวช.3) ได้ 1 ปีการศึกษา
♥ บริจาคเพื่อโครงการอื่นๆ………กำหนดจำนวนเงิน………และกำหนดระยะเวลา………ที่ต้องการร่วมบริจาคได้

ถ่ายรูป หรือ สแกน หลักฐานและแบบฟอร์มการบริจาค ส่งมาที่ อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th | หรือ Line@ : @BOS9702T

ร่วมกับภาคีเพื่อสังคม
ในการระดมทุน

มูลนิธิยุวพัฒน์สนับสนุนการระดมทุนร่วมกับภาคีเพื่อช่วยเหลือสังคมในประเด็นต่างๆ ดังนี้

Socialgiver Platform ไลฟ์สไตล์การบริจาคออนไลน์

Socialgiver ธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ โดยต้องการให้ทุกคนสนุกกับการ “บริจาค” มากขึ้น ตามรูปแบบ “ไลฟ์สไตล์” ที่เลือกได้ตามใจชอบ ผ่านการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจชั้นนำที่อยู่บนแพลตฟอร์ม อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร หรือกิจกรรม ที่สามารถมอบรายได้จากทุกการซื้อ 50 – 70% ให้โครงการเพื่อสังคมกว่า 40 โครงการทั่วไทย ที่ดำเนินงานมุ่งมั่นสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน การศึกษา สุขอนามัย สัตว์ป่า สัตว์จรจัด ผู้พิการ ฯลฯ

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะท้าย ที่ไม่ต้องการไปโรงพยาบาล ประสงค์ที่จะอยู่สบาย ตายสงบที่บ้าน โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต บำบัดความทุกข์ทรมาน เสริมพลังและความมั่นใจให้แก่ครอบครัวในการดูแล ทั้งในด้านกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ อย่างต่อเนื่องจนวาระสุดท้าย ติดตามข่าวสาร ได้ที่ https://www.facebook.com/yuenyenSE