ร่วมบริจาค!

โครงการต่างๆ ที่คุณสามารถร่วมสนับสนุน
เพื่อพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

โครงการส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี

ในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนในความดูแลประมาน 6,269 คน ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส แบ่งเป็นทุนสายสามัญทุนละ 7,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง 6 ปี) ทุนสายอาชีพทุนละ 14,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง 3 ปี) ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้ ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

ร่วมบริจาค
โครงการร้อยพลังการศึกษา

เพราะความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทยทำให้นักเรียนขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าหมายของโครงการ คือการลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนขาดโอกาสในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ผ่านเครื่องมือนวัตกรรมทางการศึกษา ความรู้และความเชี่ยวชาญของภาคี โดยทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจและมีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมบริจาค
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ พฤติกรรมขาดวินัย, พฤติกรรมขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย, พฤติกรรมเสี่ยง/ก้าวร้าว ฯลฯ โดยจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project) เพื่อสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น และนักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี

ร่วมบริจาค
โครงการ Food For Good

โภชนาการที่ดีคือรากฐานของการเจริญเติบโต เด็กทุกคนควรได้รับอาหารและสารอาหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมตามวัย เพื่อมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต โครงการ Food for Good ทำหน้าที่เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนโภชนาการที่ดีและขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ร่วมบริจาค
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ICAP)

โครงการ ICAP เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามแนวทาง HighScope / RIECE Thailand ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัยช่วงอายุ 2 – 6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน กระบวนการพัฒนานี้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เด็กมีการใช้ประสาทสัมผัสครบทุกด้าน ผ่านการเล่นที่มีชีวิตชีวาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กลงมือกระทำด้วยตนเองตามหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ร่วมบริจาค

เลือกช่องทางการบริจาค

สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking
ชื่อผู้บริจาคและชื่อผู้ลดหย่อนภาษี
จะเป็นชื่อเจ้าของบัญชีที่ชำระเงิน
ด้วย QR Code เท่านั้น
ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์
095-2-15120-7
Line Official Account

วิธีการบริจาค

บริจาคผ่าน
ตู้ ATM / Mobile Banking / Internet Banking
หรือเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค
ถ่ายรูป หรือ สแกน
หลักฐานและแบบฟอร์มการบริจาค
ส่งมาที่
อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th
หรือ Line@ : @BOS9702T

บริจาคผ่านเว็บไซต์ปันบุญ

อีกหนึ่งช่องทางการบริจาคที่ช่วยคุณยื่นลดหย่อนภาษีได้อย่างรวดเร็วจบครบในที่เดียว
พร้อมอำนวยความสะดวกและง่ายแก่ผู้บริจาคในการขอหักลดหย่อนภาษี
ร่วมบริจาค

ส่งน้องเรียน! ผ่าน Carenation พวงหรีดสานบุญ 

อีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาในโครงการ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” สำหรับผู้ซื้อพวงหรีดสานบุญ by Carenation พวงหรีดทำจากกระดาษรีไซเคิลและป่าปลูก ประกอบโดยคนในชุมชน โดยเงิน 10% – 40% จากการซื้อพวงหรีดจะบริจาคให้กับมูลนิธิฯ และมีใบเสร็จรับเงินที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
สั่งซื้อพวงหรีด

ทุกบาท ทุกสตางค์ มีค่า
เราขอขอบคุณทุกๆ คนสำหรับอนาคตที่มอบให้น้องๆ

นักเรียนทุนที่จบไปแล้ว

ทุนการศึกษายุวพัฒน์ช่วยแบ่งเบาภาระ
ให้กับครอบครัวหนูเป็นอย่างมาก
ช่วยส่งเสริมให้หนูได้ทำตามความฝันตัวเอง
จากที่หนูคิดว่าคงไม่มีโอกาสอย่างเพื่อนคนอื่นๆ

– น้องพลอยพรรณ –
นักเรียนทุนสายสามัญ ปี 59 จ.แม่ฮ่องสอน

นักเรียนทุนที่จบไปแล้ว

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ได้รับทุน
ขอบคุณมูลนิธิฯ มากๆ
เพราะเงินทุนทางการศึกษาและโอกาส
ที่มอบให้ฉันในวันนั้น ทั้งเรื่องการดูแล
เอาใจใส่ด้วยการโทรมาพูดคุยให้กำลังใจ
ให้พลังและส่งความคิดด้านบวกกับฉันมาโดยตลอด

– น้องบัวชมพู–
อดีตนักเรียนทุนสายสามัญ ปี 56 จ.ชลบุรี

ปีการศึกษา 2564

มูลนิธิยุวพัฒน์

ได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

กว่า 74.0 ล้านบาท

ด้วยความช่วยเหลือจากทุกท่านมาตลอด 30 ปี
มีนักเรียนขาดโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 17,000 คน
จบการศึกษาไปแล้ว

9,132 คน

ยังอยู่ในความดูแล

กว่า 6,467 คน

การเข้าถึงการศึกษา
ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น

ด้วยความช่วยเหลือของคุณ
ปี 2566 จะเป็นปีที่สดใสสำหรับเด็กๆ ทุกๆ คน

ร่วมบริจาค

(เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

เงินบริจาค 100% ของคุณ มอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดโอกาส