ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
(Pankan Society)

ร้านปันกัน เป็นร้านค้าที่ดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เปิดรับปันสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี เพื่อนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันในร้านจำหน่ายในราคาย่อมเยา นำเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุน ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ นอกจากการระดมทุนการศึกษาแล้ว ร้านปันกันยังมุ่งหวังที่จะขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการเป็นกลไกต้นแบบในการระดมทุนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมและการมีจิตสำนึกในเรื่องของการปันตามความเชื่อที่ว่า “สังคมจะดีได้ถ้าเราทุกคนแบ่งปัน”

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
(Pankan Society)

ร้านปันกัน เป็นร้านค้าที่ดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เปิดรับปันสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี เพื่อนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันในร้านจำหน่ายในราคาย่อมเยา นำเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุน ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ นอกจากการระดมทุนการศึกษาแล้ว ร้านปันกันยังมุ่งหวังที่จะขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการเป็นกลไกต้นแบบในการระดมทุนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมและการมีจิตสำนึกในเรื่องของการปันตามความเชื่อที่ว่า “สังคมจะดีได้ถ้าเราทุกคนแบ่งปัน”

แนวคิดโครงการ

ปันกัน เชื่อว่า “สังคมจะดีขึ้นได้ หากเราแบ่งปัน” จึงมุ่งหวังที่จะสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการปันในรูปแบบต่างๆ อาทิ ปันสิ่งของ ปันเงิน ปันเวลา ปันความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยมีร้านปันกันเป็นกลไกตัวกลาง (Platform) ในการสร้างการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน

การดำเนินโครงการ

ร้านธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprice) เปิดรับบริจาคสิ่งของสภาพดีเพื่อนำมาเป็นสินค้าแบ่งปันในร้าน เงินที่ระดมได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยการทำงานที่เป็นระบบและโปร่งใส ตรวจสอบได้

สิ่งที่เราทำ

  • สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมเพื่อขยายเครือข่ายสังคมแห่งการแบ่งปัน เพิ่มจำนวนนักปันทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กร ผ่านหน้าร้านปันกัน กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์
  • ระดมทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส
  • เป็นต้นแบบของการระดมทุนที่ยั่งยืนให้กับองค์กรหรือมูลนิธิฯ อื่นๆ

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ในปี 2564

ในปี 2564 ยังคงเป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร้านปันกันได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ จากการเปิดบริการร้านสาขาที่ต้องปรับระยะเวลาให้ให้เป็นไปตามกฏข้อบังคับ และการจัดกิจกรรมตามแผนงานต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ได้มีการปรับแผนงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ เพิ่มมาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการและเจ้าหน้าที่ อาทิ การกำหนดและเพิ่มการทำความสะอาดพื้นที่บริการทุกจุดในร้านสาขา รถบริการขนส่งและรับสิ่งของบริจาค และบริเวณคลังสินค้า รวมถึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปันเข้มงวดเป็นพิเศษ ในการทำความสะอาดสิ่งของที่นำมาบริจาค และจัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อให้ร้านปันกันยังคงสามารถดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและระดมทุนต่อไปได้อย่างปลอดภัยที่สุด

แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะเป็นปีแห่งความท้าทายจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ก็ยังคงได้รับน้ำใจและการมีส่วนร่วมจากนักปันและองค์กรต่างๆ ที่ยังคงช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าแบ่งปัน และบริจาคสิ่งของสภาพดีอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในปี 2564

สร้างการมีส่วนร่วม
บุคคลทั่วไปและองค์กรร่วมแบ่งปัน

มากกว่า 282,645 ราย
– ผู้บริจาคสิ่งของ
– ผู้บริจาคเงินรับสินค้าแบ่งปัน
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอาสาสมัคร

197 องค์กร
ร่วมสนับสนุนปันกัน

สร้างโอกาสทางการศึกษา
ระดมทุนการศึกษาเพื่อเด็กขาดโอกาสได้

6,879 ทุนการศึกษา
คิดเป็นจำนวนเงิน
48.2 ล้านบาท
(ทุนการศึกษาสายสามัญ 7,000 บาท/คน/ปี
และ สายอาชีพ 14,000 บาท/คน/ปี)

พื้นที่การปัน

16 สาขา 1 คลังสินค้าแบ่งปัน
ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

1 แฟรนไชส์
โคราชปันกัน โดย มูลนิธิชุมชนโคราช

ผลลัพธ์ทางสังคมอื่นๆ

มากกว่า 1.2 ล้านชิ้น
สิ่งของบริจาคที่นำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่
ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ
จากสินค้าแบ่งปันราคาย่อมเยา

สร้างงานสร้างอาชีพ
พนักงานประจำสาขา/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สอบถามข้อมูลปันกันเพิ่มเติม
โทร : 081 903 6639 | 02 301 1096
email : adminpankan@ybf.premier.co.th

ติดตามข่าวสารปันกัน
www.pankansociety.com
Facebook : pankansociety
Line OA : pankansociety