ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
(Pankan Society)

ร้านปันกัน เป็นร้านค้าที่ดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เปิดรับปันสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี เพื่อนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันในร้านจำหน่ายในราคาย่อมเยา นำเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุน ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ นอกจากการระดมทุนการศึกษาแล้ว ร้านปันกันยังมุ่งหวังที่จะขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการเป็นกลไกต้นแบบในการระดมทุนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมและการมีจิตสำนึกในเรื่องของการปันตามความเชื่อที่ว่า “สังคมจะดีได้ถ้าเราทุกคนแบ่งปัน”

ติดตามโครงการ คลิก!

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
(Pankan Society)

ร้านปันกัน เป็นร้านค้าที่ดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เปิดรับปันสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี เพื่อนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันในร้านจำหน่ายในราคาย่อมเยา นำเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุน ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ นอกจากการระดมทุนการศึกษาแล้ว ร้านปันกันยังมุ่งหวังที่จะขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการเป็นกลไกต้นแบบในการระดมทุนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมและการมีจิตสำนึกในเรื่องของการปันตามความเชื่อที่ว่า “สังคมจะดีได้ถ้าเราทุกคนแบ่งปัน”

ติดตามโครงการ

แนวคิดโครงการ

ปันกัน เชื่อว่า “สังคมจะดีขึ้นได้ หากเราแบ่งปัน” จึงมุ่งหวังที่จะสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการปันในรูปแบบต่างๆ อาทิ ปันสิ่งของ ปันเงิน ปันเวลา ปันความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม โดยมีร้านปันกันเป็นกลไกตัวกลาง (Platform) ในการสร้างการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน

การดำเนินโครงการ

ร้านธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprice) เปิดรับบริจาคสิ่งของสภาพดีเพื่อนำมาเป็นสินค้าแบ่งปันในร้าน เงินที่ระดมได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยการทำงานที่เป็นระบบและโปร่งใส ตรวจสอบได้

สิ่งที่เราทำ

  • สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมเพื่อขยายเครือข่ายสังคมแห่งการแบ่งปัน เพิ่มจำนวนนักปันทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กร ผ่านหน้าร้านปันกัน กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์
  • ระดมทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส
  • เป็นต้นแบบของการระดมทุนที่ยั่งยืนให้กับองค์กรหรือมูลนิธิฯ อื่นๆ

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ในปี 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคสังคม รวมถึงร้านปันกันเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทั้งนี้ร้านปันกันได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์โดยการเพิ่มมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้บริการภายในร้าน การบริจาคสิ่งของ รวมถึงการดูแลสถานที่ร้านสาขาและคลังสินค้าแบ่งปันให้เป็นไปตามมาตรการที่ภาครัฐได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการปรับแผนการทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ การชะลอการขยายสาขา การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายสินค้าแบ่งปันในช่องทางออนไลน์ การปรับงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ปันกันยังคงสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างโอกาสทางการศึกษาได้ต่อไป

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ในปี 2563

สร้างการมีส่วนร่วม
บุคคลทั่วไปและองค์กรร่วมแบ่งปัน

มากกว่า 340,000 ราย
– ผู้บริจาคสิ่งของ
– ผู้บริจาคเงินรับสินค้าแบ่งปัน
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและอาสาสมัคร

218 องค์กร
ร่วมสนับสนุนปันกัน

สร้างโอกาสทางการศึกษา
ระดมทุนการศึกษาเพื่อเด็กขาดโอกาสได้

7,352 ทุนการศึกษา
คิดเป็นจำนวนเงิน
51.5 ล้านบาท
(ทุนการศึกษาสายสามัญ 7,000 บาท/คน/ปี
และ สายอาชีพ 14,000 บาท/คน/ปี)

พื้นที่การปัน

15 สาขา 1 คลังสินค้าแบ่งปัน
ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

1 แฟรนไชส์
โคราชปันกัน โดย มูลนิธิชุมชนโคราช

244 จุดตั้งกล่องรับปัน
อนุเคราะห์พื้นที่ตั้งกล่องรับปันจากองค์กรภาคี
(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563)

ผลลัพธ์ทางสังคมอื่นๆ

มากกว่า 1.6 ล้านชิ้น
สิ่งของบริจาคที่นำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่
ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ
จากสินค้าแบ่งปันราคาย่อมเยา

สร้างงานสร้างอาชีพ
พนักงานประจำสาขา/เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

สอบถามข้อมูลปันกันเพิ่มเติม
โทร : 081 903 6639 | 02 301 1096
email : adminpankan@ybf.premier.co.th

ติดตามข่าวสารปันกัน
www.pankansociety.com
Facebook : pankansociety
Line OA : pankansociety