ทุนการศึกษา
มูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ ก่อตั้งและดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2535 โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักเรียนทุนที่ขาดโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายสามัญ) และ ปวช. 1 ถึง ปวช. 3 (สายอาชีพ)

ในปี 2566 มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนขาดโอกาสจำนวน 47.1 ล้านบาท มีนักเรียนทุนจบการศึกษาชั้น ม.6 และชั้น ปวช.3 จำนวน 1,928 คน (มีนาคม 2567) รวมมีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาสะสม (ปี 2535-2567)  12,578 คน ในนามของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาและน้ำใจที่คุณโอกาสทุกท่านมีให้กับเยาวชนไทย

ในปีการศึกษา 2567  มูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนในความดูแล 5,495 คน แบ่งเป็นทุนการศึกษาสายสามัญ 4,664 คน  ทุนการศึกษาสายอาชีพ 816 คน และทุนการศึกษาอื่น ๆ 15 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องโดยประมาณ 50 ล้านบาท  โดยมูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนและประคับประคองให้นักเรียนทุนทุกคนอยู่ในระบบได้เรียนต่อจนจบการศึกษา

ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสายสามัญ ม.1 – ม.6
(ทุนละ 7,000 บาท/ปี)

โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ทุนการศึกษาระบบทวิศึกษา
(ทุนละ 7,000 บาท/ปี)

โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช.3

ทุนการศึกษาสายสามัญ เฉพาะ ม.1 – ม.3
(ทุนละ 4,000 บาท/ปี)

เฉพาะนักเรียนทุน ชั้น ม.1 – ม.3 ที่เริ่มรับทุนยุวพัฒน์ครั้งแรกในปี 2565 เป็นต้นไป หากนักเรียนได้รับทุนจาก สพฐ. / กสศ. ทุนละ 3,000 บาท/ปี ร่วมด้วย นักเรียนจะได้รับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 4,000 บาท/ปี (ภาคเรียนละ 2,000 บาท) ***ทั้งนี้มูลนิธิจะตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเทียบกับ สพฐ. / กสศ. ทุกภาคเรียน

ทุนการศึกษาสายสามัญ ม.4 – ม.6
(ทุนละ 7,000 บาท/ปี)

โดยนักเรียนทุนจะได้รับเงินทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ทุนการศึกษาสายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3
(ทุนละ 14,000 บาท/ปี)

โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 7,000 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้น ปวช.3

ทุนการศึกษาพิเศษอื่นๆ

ในบางโอกาสและสถานการณ์ มูลนิธิฯ จะพิจารณามอบทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนตามความจำเป็น หรือ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค อาทิเช่น
– ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม สึนามิ)
– ทุนการศึกษาสายศิลปะ (กรณีที่มีผู้บริจาคต้องการสนับสนุน)
– ทุนอุดมศึกษา (กรณีที่มีผู้บริจาคต้องการสนับสนุน)

การคัดเลือกนักเรียนทุน

ทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจนพิเศษ และเด็กนักเรียนเหล่านั้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เรียนต่อหรือเสี่ยงที่จะลาออกกลางคันหากไม่ได้รับทุนการศึกษา ในแต่ละปีมูลนิธิฯ จะประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนผ่านโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา และเครือข่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อให้โรงเรียนและคณะกรรมการภายในโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนดสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น คือ ทางครอบครัวต้องสนับสนุนให้เด็กเรียนต่อในระดับชั้นมัธยม (ม.1 – ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.1 – ปวช.3) และครอบครัวของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจน โดยวัดจากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะนำรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเทียบกับระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. / กสศ. เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและการรับทุนซ้ำซ้อน

เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน

ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยน้อยมาก

นักเรียนมีแนวโน้มที่จะไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากความยากจน

สภาพครอบครัวเปราะบาง

ผู้ปกครองมีอาชีพและรายได้
ไม่มั่นคง

ครอบครัวมีปัจจัยฉุกเฉิน
ที่นักเรียนเสี่ยงจะเรียนไม่จบ

สถานภาพครอบครัวของนักเรียนทุน

ข้อมูลจากแบบสำรวจนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปี 2566 จำนวน 2,165 คน

การดูแลและการช่วยเหลือนักเรียนทุน

นอกจากการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนทุนในทุก ๆ เทอมแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีระบบการดูแลประคับประคองเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนทุนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน ดังนี้

การดูแลนักเรียนทุน : โทรศัพท์พูดคุย / แชท
พูดคุยติดตามความเป็นไปของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ผ่านทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และให้คำปรึกษาผ่านแชท Facebook | Line Official Account และ Line OpenChat เป็น Communities ของนักเรียนทุนสามารถเข้ามาพูดคุยได้อย่างสบายใจ และเป็นพื้นที่เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนกับมูลนิธิยุวพัฒน์

การดูแลนักเรียนทุน : อาสาสมัคร
การดูแลประคับประคองเพื่อไม่ให้นักเรียนทุนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน โดยมี “พี่เลี้ยงอาสา” ที่จะมาช่วยดูแลนักเรียนทุนด้วยการโทรศัพท์พูดคุยและผ่านช่องทางไลน์ในกลุ่มปิดเฟซบุ๊ก ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต ด้านภาวะอารมณ์  ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเยาวชนอาสา “Student Volunteer”  ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันกับนักเรียนทุนโทรติดตามพูดคุยเรื่องการเรียน ให้กำลังใจ สร้างความเข้าใจเรื่องการรับทุนการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับทุนในแต่ละภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนชวนน้องคุยสอบถามความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน และ “อาสาตอบจดหมาย” สื่อสารกับนักเรียนทุนผ่านการเขียนตอบจดหมายของน้อง ๆ ที่ส่งมาที่มูลนิธิฯ  เพื่อให้กำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต ทำให้น้องๆ รู้สึกมีที่พึ่งทางใจและมีกำลังใจในการเรียนต่อ

การดูแลนักเรียนทุน : ยุวพัฒน์สาร
สื่อสร้างสรรค์ในการช่วยพัฒนาเยาวชน เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับสาระความรู้ สามารถนำไปต่อยอดความคิด พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเขียนจิตอาสาที่มาเขียนเนื้อหาประจำคอลัมน์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับเยาวชน

การดูแลนักเรียนทุน : โครงการชุมชนอาสาดูแลนักเรียน
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุนในโรงเรียนที่มีความเสี่ยงจะลาออกกลางคัน โดย โรงเรียน ชุมชน นักเรียน และมูลนิธิฯ ร่วมช่วยกันประคับประคองเพื่อให้เด็ก ๆ มีที่พึ่ง ที่ปรึกษา หาทางออกให้กับชีวิตและสามารถเรียนหนังสือได้จนจบ มีความรู้ด้านอาชีพเพื่อนำไปเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมทั้งหมดนี้จะเป็นการป้องกันไว้ก่อน  ไม่ใช่มองปลายทางค่อยแก้ไข

การดูแลนักเรียนทุน : โรงพยาบาล / นักจิตวิทยา
ในกรณีที่มีนักเรียนทุนป่วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือทางด้านจิตใจ มูลนิธิฯ จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลหรือนักจิตวิทยาในจังหวัดที่นักเรียนทุนอาศัยอยู่ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือดูแล หรือให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับจากหน่วยงานของรัฐ

การดูแลนักเรียนทุน : พมจ. / นักสังคมสงเคราะห์
สำหรับนักเรียนทุนที่มีสถานะครอบครัวเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ หรือผู้ปกครองเกิดล้มป่วยกระทันหันไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ มูลนิธิฯ จะทำงานร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ (พมจ.) / นักสังคมสงเคราะห์  ในการเข้าไปช่วยเหลือดูแล เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับการคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นตามสถานการณ์และสภาพปัญหา รวมถึงการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการทางสังคมขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ

นักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแล
จำนวน 5,495 คน

(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)

จำนวนนักเรียนทุน
แบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค จำนวน
ภาคเหนือ 2,134 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,507 คน
ภาคกลาง 749 คน
ภาคตะวันออก 264 คน
ภาคใต้ 841 คน

จำนวนนักเรียนทุน
แบ่งตามชั้นเรียน

ระดับชั้น จำนวน
ม.1 258 คน
ม.2 682 คน
ม.3 755 คน
ม.4 710 คน
ม.5 469 คน
ม.6 1,790 คน
ปวช.1 178 คน
ปวช.2 158 คน
ปวช.3 480 คน
ทุนอื่นๆ 15 คน

จำนวนนักเรียนทุน
แบ่งตามสายการเรียน

ประเภททุน จำนวน คิดเป็น (%)
ทุนสายสามัญ 4,664 คน 84.88%
ทุนสายอาชีพ 816 คน 14.85%
ทุนอื่นๆ 15 คน 0.27%

จำนวนนักเรียนทุน
แบ่งตามเพศ

เพศ จำนวน คิดเป็น (%)
นักเรียนทุนหญิง 3,752 คน 64.11%
นักเรียนทุนชาย 1,942 คน 35.89%

นักเรียนทุนใช้เงินทุนการศึกษาไปกับอะไรบ้าง?

หมายเหตุ : ฐานข้อมูลจากแบบสำรวจนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายสามัญ) ปี 2566 จำนวน 1,686 คน

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย (สายสามัญ)

รายละเอียด
อุปกรณ์การเรียน 70.00%
บำรุงการศึกษา/ค่าเทอม 66.20%
เครื่องแบบนักเรียน 61.30%
ค่าเดินทางไปโรงเรียน 47.70%
เก็บเป็นเงินออม 48.10%
อาหารกลางวัน 40.60%
ของใช้ส่วนตัว 34.50%
อินเทอร์เน็ต 24.30%
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 23.30%
ค่าโทรศัพท์มือถือ 12.90%
ชำระหนี้ของครอบครัว 7.90%

หมายเหตุ : ฐานข้อมูลจากแบบสำรวจนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายอาชีพ) ปี 2566 จำนวน 2,165 คน

รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย (สายอาชีพ)

รายละเอียด
อุปกรณ์การเรียน 72.70%
บำรุงการศึกษา/ค่าเทอม 57.00%
เครื่องแบบนักเรียน 61.00%
ค่าเดินทางไปโรงเรียน 61.40%
เก็บเป็นเงินออม 40.90%
อาหารกลางวัน 57.80%
ของใช้ส่วนตัว 40.10%
อินเทอร์เน็ต 31.30%
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 24.00%
ค่าโทรศัพท์มือถือ 17.70%
ชำระหนี้ของครอบครัว 7.50%
ค่าหอพัก 1.90%

ผลการดำเนินงาน
ปี 2566

เงินทุนการศึกษาที่มอบให้

47.1 ล้านบาท

มีนักเรียนทุน
อยู่ในความดูแล

5,694
คน

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

อัตราคงอยู่
ของนักเรียนทุน

คิดเป็น
81%

(รับทุนตั้งแต่ ม.1 และยัง
เรียนอยู่จนถึง ม.6/ปวช.3)

นักเรียนทุนเรียนจบ
และสิ้นสุดการรับทุน

1,928
คน

(เรียนจบชั้น ม.6/ปวช.3
ในเดือนมีนาคม 2567)

รวมนักเรียนทุน
จบการศึกษาสะสม

12,578
คน

(สะสมตั้งแต่ปี
2536 – มีนาคม 2567)

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่อเยาวชนที่ขาดโอกาสได้เรียนหนังสือต่อ

เป็นผู้บริจาครายเดือน
สามารถกำหนดจำนวนเงินบริจาคต่อเดือน
และระยะเวลาที่ต้องการบริจาคได้

เป็นผู้บริจาคแบบอุปการะ
ส่งน้องเรียนต่อสายสามัญ ม.1 – ม.6
(จำนวน 7,000 บาท / 1 ปีการศึกษา)

เป็นผู้บริจาคแบบผู้อุปการะ
ส่งน้องเรียนต่อสายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3
(จำนวน 14,000 บาท / 1 ปีการศึกษา)

สอบถามข้อมูลโครงการ

โทร: 02 301 1093
โทร: 02 301 1094
โทร: 02 301 1124
อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม/แคมเปญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 02 301 1061
โทร: 02 301 1080

E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line Official Account : https://lin.ee/di3tEQD