ทุนการศึกษา
มูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ ก่อตั้งและดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2535 โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักเรียนทุนที่ขาดโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายสามัญ) และ ปวช. 1 ถึง ปวช. 3 (สายอาชีพ)

ในปี 2565 มูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนขาดโอกาสจำนวน 62.8 ล้านบาท  มีนักเรียนทุนเรียนจบการศึกษาชั้น ม. 6 และจบชั้น ปวช. 3 จำนวน 1,518 คน (มีนาคม 2566)  รวมมีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 10,650 คน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาและน้ำใจที่คุณโอกาสทุกท่านมีให้กับเยาวชนไทย

ในปีการศึกษา 2566  มีจำนวนนักเรียนทุนในความดูแล 5,710 คน แบ่งเป็นทุนการศึกษาสายสามัญ 4,592 คน  ทุนการศึกษาสายอาชีพ 1,098 คน และทุนการศึกษาอื่น ๆ 20 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องมากกว่า 50 ล้านบาท  โดยมูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนและประคับประคองให้นักเรียนทุนทุกคนอยู่ในระบบได้เรียนต่อจนจบการศึกษา

ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสายสามัญ ม.1 – ม.6
(ทุนละ 7,000 บาท/ปี)

โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ทุนการศึกษาระบบทวิศึกษา
(ทุนละ 7,000 บาท/ปี)

โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช.3

ทุนการศึกษาสายสามัญ เฉพาะ ม.1 – ม.3
(ทุนละ 4,000 บาท/ปี)

เฉพาะนักเรียนทุน ชั้น ม.1 – ม.3 ที่เริ่มรับทุนยุวพัฒน์ครั้งแรกในปี 2565 เป็นต้นไป หากนักเรียนได้รับทุนจาก สพฐ. / กสศ. ทุนละ 3,000 บาท/ปี ร่วมด้วย นักเรียนจะได้รับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 4,000 บาท/ปี (ภาคเรียนละ 2,000 บาท) ***ทั้งนี้มูลนิธิจะตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเทียบกับ สพฐ. / กสศ. ทุกภาคเรียน

ทุนการศึกษาสายสามัญ ม.4 – ม.6
(ทุนละ 7,000 บาท/ปี)

โดยนักเรียนทุนจะได้รับเงินทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ทุนการศึกษาสายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3
(ทุนละ 14,000 บาท/ปี)

โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 7,000 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้น ปวช.3

ทุนการศึกษาพิเศษอื่นๆ

ในบางโอกาสและสถานการณ์ มูลนิธิฯ จะพิจารณามอบทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนตามความจำเป็น หรือ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค อาทิเช่น
– ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม สึนามิ)
– ทุนการศึกษาสายศิลปะ (กรณีที่มีผู้บริจาคต้องการสนับสนุน)
– ทุนอุดมศึกษา (กรณีที่มีผู้บริจาคต้องการสนับสนุน)

การคัดเลือกนักเรียนทุน

ทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจนพิเศษ และเด็กนักเรียนเหล่านั้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เรียนต่อหรือเสี่ยงที่จะลาออกกลางคันหากไม่ได้รับทุนการศึกษา ในแต่ละปีมูลนิธิฯ จะประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนผ่านโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา และเครือข่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อให้โรงเรียนและคณะกรรมการภายในโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนดสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น คือ ทางครอบครัวต้องสนับสนุนให้เด็กเรียนต่อในระดับชั้นมัธยม (ม.1 – ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.1 – ปวช.3) และครอบครัวของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจน โดยวัดจากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะนำรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเทียบกับระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. / กสศ. เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและการรับทุนซ้ำซ้อน

เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน

ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยน้อยมาก

นักเรียนมีแนวโน้มที่จะไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากความยากจน

สภาพครอบครัวเปราะบาง

ผู้ปกครองมีอาชีพและรายได้
ไม่มั่นคง

ครอบครัวมีปัจจัยฉุกเฉิน
ที่นักเรียนเสี่ยงจะเรียนไม่จบ

สถานภาพครอบครัวของนักเรียนทุน

ข้อมูลจากแบบสำรวจนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปี 2566 จำนวน 2,165 คน

การดูแลและการช่วยเหลือนักเรียนทุน

นอกจากการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนทุนในทุก ๆ เทอมแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีระบบการดูแลประคับประคองเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนทุนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน ดังนี้

การดูแลนักเรียนทุน : โทรศัพท์พูดคุย / แชท
พูดคุยติดตามความเป็นไปของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ผ่านทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และให้คำปรึกษาผ่านแชท Facebook | Line Official Account และ Line OpenChat เป็น Communities ของนักเรียนทุนสามารถเข้ามาพูดคุยได้อย่างสบายใจ และเป็นพื้นที่เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนกับมูลนิธิยุวพัฒน์

การดูแลนักเรียนทุน : อาสาสมัคร
การดูแลประคับประคองเพื่อไม่ให้นักเรียนทุนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน โดยมี “พี่เลี้ยงอาสา” ที่จะมาช่วยดูแลนักเรียนทุนด้วยการโทรศัพท์พูดคุยและผ่านช่องทางไลน์ในกลุ่มปิดเฟซบุ๊ก ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต ด้านภาวะอารมณ์  ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเยาวชนอาสา “Student Volunteer”  ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันกับนักเรียนทุนโทรติดตามพูดคุยเรื่องการเรียน ให้กำลังใจ สร้างความเข้าใจเรื่องการรับทุนการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับทุนในแต่ละภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนชวนน้องคุยสอบถามความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน และ “อาสาตอบจดหมาย” สื่อสารกับนักเรียนทุนผ่านการเขียนตอบจดหมายของน้อง ๆ ที่ส่งมาที่มูลนิธิฯ  เพื่อให้กำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต ทำให้น้องๆ รู้สึกมีที่พึ่งทางใจและมีกำลังใจในการเรียนต่อ

การดูแลนักเรียนทุน : ยุวพัฒน์สาร
สื่อสร้างสรรค์ในการช่วยพัฒนาเยาวชน เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับสาระความรู้ สามารถนำไปต่อยอดความคิด พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากนักเขียนจิตอาสาที่มาเขียนเนื้อหาประจำคอลัมน์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับเยาวชน

การดูแลนักเรียนทุน : โครงการชุมชนอาสาดูแลนักเรียน
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุนในโรงเรียนที่มีความเสี่ยงจะลาออกกลางคัน โดย โรงเรียน ชุมชน นักเรียน และมูลนิธิฯ ร่วมช่วยกันประคับประคองเพื่อให้เด็ก ๆ มีที่พึ่ง ที่ปรึกษา หาทางออกให้กับชีวิตและสามารถเรียนหนังสือได้จนจบ มีความรู้ด้านอาชีพเพื่อนำไปเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมทั้งหมดนี้จะเป็นการป้องกันไว้ก่อน  ไม่ใช่มองปลายทางค่อยแก้ไข

การดูแลนักเรียนทุน : โรงพยาบาล / นักจิตวิทยา
ในกรณีที่มีนักเรียนทุนป่วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือทางด้านจิตใจ มูลนิธิฯ จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลหรือนักจิตวิทยาในจังหวัดที่นักเรียนทุนอาศัยอยู่ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือดูแล หรือให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ  เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับจากหน่วยงานของรัฐ

การดูแลนักเรียนทุน : พมจ. / นักสังคมสงเคราะห์
สำหรับนักเรียนทุนที่มีสถานะครอบครัวเปราะบาง ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ หรือผู้ปกครองเกิดล้มป่วยกระทันหันไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ มูลนิธิฯ จะทำงานร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ (พมจ.) / นักสังคมสงเคราะห์  ในการเข้าไปช่วยเหลือดูแล เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับการคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นตามสถานการณ์และสภาพปัญหา รวมถึงการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการทางสังคมขั้นพื้นฐานจากภาครัฐ

จำนวนนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแล
5,710 คน

ภาคเหนือ = 2,274 คน | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = 1,714 คน | ภาคกลาง = 819 คน | ภาคตะวันออก = 247 คน | ภาคใต้ = 656 คน

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566)