มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสกว่า 30 ปีแล้ว โดยในปี 2565 ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนขาดโอกาสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 62.8 ล้านบาท ในนามตัวแทนของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 10,650 คน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาที่ท่านมีให้กับเด็กๆ

และในปีการศึกษา 2566 นี้ มูลนิธิยุวพัฒน์มีนักเรียนทุนในความดูแลจำนวน 6,269 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากกว่า 50 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส โดยมูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อจนจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ มีมาแล้วมากกว่า 30 ปี โดยเริ่มมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนเพื่อได้เรียนต่อตั้งแต่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จนจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (สายสามัญ) และ ปวช.1 ถึง ปวช.3 (สายอาชีพ) ณ ปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลจำนวน 6,269 คน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566) และนักเรียนทุนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่าไปแล้วจำนวน 10,650 คน

ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสายสามัญ

เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา)  ได้ศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมละ 3,500 บาท หรือเท่ากับปีละ 7,000 บาท

ทุนการศึกษาระบบทวิศึกษา

เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดโอกาส และอยู่ห่างไกลจากวิทยาลัยที่เปิดสอนสายอาชีพ ได้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีหลักสูตรการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ได้ศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เทอมละ 3,500 บาท หรือเท่ากับปีละ 7,000 บาท

ทุนการศึกษาสายสามัญ เฉพาะนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ที่ได้รับทุนจาก สพฐ. หรือ กสศ. ทุนละ 3,000 บาท/ปี

เฉพาะนักเรียนทุน ชั้น ม.1 – ม.3 ที่เริ่มรับทุนยุวพัฒน์ครั้งแรกในปี 2565 เป็นต้นไป ที่ได้รับทุนจาก สพฐ. / กสศ. ทุนละ 3,000 บาท/ปี ร่วมด้วย จะได้รับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 4,000 บาท/ปี (ภาคเรียนละ 2,000 บาท)

***สำหรับนักเรียนทุนรหัสขึ้นต้นด้วย 63xxx หรือ ก่อน 63xxx ยังได้รับทุนจำนวนเท่าเดิม ทั้งนี้มูลนิธิจะตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเทียบกับ สพฐ. / กสศ. ทุกภาคเรียน

ทุนการศึกษาสายสามัญ ม.4 – ม.6

เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดโอกาส ได้ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6 เทอมละ 3,500 บาท หรือเท่ากับปีละ 7,000 บาท

ทุนการศึกษาสายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3

เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดโอกาส ได้ศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 จนถึง ปวช.3 เทอมละ 7,000 บาท หรือเท่ากับปีละ 14,000 บาท

ทุนการศึกษาพิเศษ อื่นๆ

เป็นทุนการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามวาระหรือโอกาสและความจำเป็นต่างๆ อาทิ
– ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ (น้ำท่วม สึนามิ)
– ทุนการศึกษาสายศิลปะ
– ทุนอุดมศึกษา (กรณีที่มีผู้บริจาคต้องการสนับสนุน)

การคัดเลือกนักเรียนทุน

ทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีฐานะทางครอบครัวยากจนพิเศษ และเด็กนักเรียนเหล่านั้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เรียนต่อหรือเสี่ยงที่จะลาออกกลางคัน หากไม่ได้รับทุนการศึกษา และในแต่ละปีมูลนิธิฯ จะประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนผ่านโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโครงร้อยพลังการศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อให้คุณครูช่วยคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ โดยเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น คือ ทางครอบครัวต้องสนับสนุนให้เด็กเรียนต่อในระดับชั้นมัธยม (ม.1 – ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.1 – ปวช.3) และครอบครัวของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจน โดยวัดจากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน ทั้งนี้ มูลนิธิอ้างอิงเกณฑ์การคัดกรองคะแนนความยากจนของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

การดูแลนักเรียนทุน

นอกจากการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนทุนในทุกๆ เทอมแล้ว มูลนิธิฯ ยังปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านยุวพัฒน์สารที่ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆ นักเขียนจิตอาสาที่มาเขียนเนื้อหาประจำคอลัมน์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับเยาวชน และมูลนิธิฯ ยังมีระบบดูแลประคับประคองเพื่อไม่ให้นักเรียนทุนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันด้วยระบบพี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์ และพี่เลี้ยงอาสาออนไลน์ เป็นระบบการดูแลที่ให้นักเรียนทุนโทรมาปรึกษาปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต และด้านภาวะอารมณ์ หรือปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ ที่กลุ่มปิดเฟซบุ๊กนักเรียนทุนยุวพัฒน์ และมีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคุณครูที่ดูแลนักเรียนทุน พร้อมทั้งติดตามความเป็นไปของเด็กนักเรียนทุนทั้งที่โรงเรียนหรือที่บ้าน

การดูแลนักเรียนทุน – โทรศัพท์พูดคุย

พูดคุยติดตามความเป็นไปของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ผ่านทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และอาสาสมัครในโครงการ “พี่เลี้ยงอาสา” | Student Volunteers “อาสาติดตามนักเรียนทุน”

การดูแลนักเรียนทุน – เขียนจดหมายโต้ตอบ

สื่อสารผ่านการเขียนจดหมาย สื่อออนไลน์ Facebook | E-Mail | Line Official Account

การดูแลนักเรียนทุน – เยี่ยมนักเรียนทุน

ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนที่โรงเรียนหรือที่บ้าน โดยในปี 2562 ได้เยี่ยมติดตามความเป็นไปของนักเรียนทุน 271 คน

การดูแลนักเรียนทุน – ส่งยุวพัฒน์สารเป็นประจำทุก 3 เดือน

สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชน  โดยจัดทำและส่งออกให้กับนักเรียนทุนทุกๆ  3  เดือน  เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับสาระความรู้ สามารถนำไปต่อยอดความคิด พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ

“หนังสือยุวพัฒน์สารที่พี่ๆ ส่งมา หนูรีบเปิดอ่านเลยเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ทั้งช่วยสอนและให้ข้อคิดต่างๆ หนูสัญญาว่าจะเก็บรักษาไว้อย่างดีไม่ให้หายเลยค่ะ”

น้องสุภิญญา นักเรียนทุน จ.นครราชสีมา

“หนังสือยุวพัฒน์สารที่พี่ๆ มูลนิธิฯ ส่งมาให้ หนูเปิดอ่านแล้วได้กำลังใจเยอะมากเลยค่ะ เพราะมีเรื่องราวของคนที่ลำบาก สู้ชีวิตจนได้รับความสำเร็จ แล้วหนูก็ชอบอ่านเรื่องราวของรุ่นพี่อดีตนักเรียนทุน อยากให้มีเรื่องราวของพี่ๆ เยอะๆ อยากรู้พี่ๆ ผ่านอุปสรรคมายังไง แล้วก็วิธีการเรียนของพี่ๆ ด้วยค่ะ”

น้องกุสุมา นักเรียนทุน จ.สุรินทร์

“สิ่งที่หนูชอบมากที่สุด คือ การอ่านหนังสือและยุวพัฒน์สารที่พี่ส่งมา เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากๆ หนูชอบคอลัมน์การ์ตูนที่พี่ๆ เขียน หนูอ่านแล้วได้ข้อคิดหลายอย่างมาก หนูขอบคุณพี่จากจริงที่พี่ๆ ได้ให้โอกาสกับหนูค่ะ”

น้องอาฟียัน นักเรียนทุน จ.นราธิวาส

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างเด็กดีสู่สังคม
สามารถร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อการขยายผล ได้ดังนี้

จัดตั้งกองทุนการศึกษา

จัดกิจกรรมระดมทุน
ตามโอกาสพิเศษต่างๆ

สนับสนุนการจัดทำ
ยุวพัฒน์สาร

กิจกรรมอาสาสมัคร
ในระยะเวลาสั้นๆ

อนุเคราะห์พื้นที่
ตั้งกล่องรับปัน

  • จัดตั้งกองทุนการศึกษาแบบยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ โดยใช้มูลนิธิฯ เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
  • จัดกิจกรรมระดมทุนประจำปีภายในองค์กร ตามโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเด็ก วันเปิดเทอม วันปีใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส
  • สนับสนุนการจัดทำยุวพัฒน์สาร รายไตรมาส เพื่อการพัฒนาความรู้รอบตัว ทักษะชีวิต และการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส
  • จัดกิจกรรมอาสาสมัครภายในองค์กร เช่น ตอบจดหมายนักเรียนทุน หรือทำโปสการ์ดเพื่ออวยพรหรือให้กำลังใจในโอกาสพิเศษต่างๆ กับนักเรียนทุน
  • อนุเคราะห์พื้นที่ในการตั้งกล่องรับปัน เพื่อระดมคนในองค์กรได้นำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่สิ่งของนั้นยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ มาใส่กล่องรับปัน เพื่อนำมาจำหน่ายที่ร้านปันกันเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

สนใจร่วมบริจาคทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสกับเด็กที่ขาดโอกาส
ในโครงการ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

ร่วมบริจาค
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02 301 1437 | 02 301 1022
E mail : ybf@ybf.premier.co.th | Line@ ID : @BOS9702T
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)