โครงการ ฟู้ด ฟอร์ กู้ด
(Food For Good)

“Food For Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะปัญหาเรื่องทุพโภชนาการเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือการให้ทุนเพื่อจัดซื้ออาหารเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างยั่นยืน

โครงการ ฟู้ด ฟอร์ กู้ด
(Food For Good)

“Food For Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะปัญหาเรื่องทุพโภชนาการเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือการให้ทุนเพื่อจัดซื้ออาหารเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างยั่นยืน

แนวคิดโครงการ

Food For Good เชื่อว่า “โภชนาการที่ดี” คือรากฐานของการเจริญเติบโต เด็กทุกคนควรได้รับอาหารและสารอาหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมตามวัย FOOD FOR GOOD ทำหน้าที่เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของสังคม เพื่อส่งเสริมให้เด็กในประเทศไทยได้รับความสมดุลทางโภชนาการ เงินบริจาคที่ได้รับจากทุกช่องทางถูกนำมาจัดสรรอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กๆ ได้รับมากกว่ามื้ออาหารที่อิ่มท้อง แต่เป็นการส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนและสนับสนุนให้เกิดกลไกการดูแลโภชนาการเด็กในพื้นที่อย่างยั่งยืน เพื่อลดจำนวนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการในประเทศไทย

การดำเนินโครงการ

เราช่วย

ระดมทรัพยากรเพื่อให้เด็กๆ ได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน หลากหลาย และเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

เราสนับสนุน

โครงการเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนและชุมชน

เราเสริม

ความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการให้กับคุณครูและเด็กในโรงเรียน

เราติดตาม

ติดตามภาวะโภชนาการเด็กทั้งโรงเรียนและเฝ้าระวังรายบุคคลในกลุ่มเด็กที่มี “ภาวะทุพโภชนาการ” พร้อมทั้งมีระบบส่งต่อให้สาธารณสุขในพื้นที่

PROVEN MODEL
กลไกการช่วยเหลือ
อย่างยั่งยืน

80%

ของเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ
กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ภายใน 1 ปีการศึกษา

*ข้อมูลปีการศึกษา 2563

ผลลัพธ์การดำเนินงาน
เพื่อขจัดปัญหาด็กทุพโภชนาการ
ปี 2564

FOOD FOR GOOD ได้พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการดูแลโภชนาการเด็กในพื้นที่อย่างยั่งยืนมาเป็นระยะ จนปัจจุบันได้นำกระบวนการทำงาน 4 Good (Good Food, Good Knowledge, Good Farm, Good Health) ไปใช้ในโรงเรียน 40 แห่ง และในปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาเครื่องมือดูแลโภชนาการเด็กในหลายด้านร่วมกับภาคี เช่น พัฒนาชุดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของการจัดการเชิงระบบในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รวมทั้งภาคีที่ช่วยเรื่องการระดมทุนอีกมากมาย เช่น เทใจดอทคอม Socialgiver ปันบุญโดย TMB ธนชาติ UChoose โดยกรุงศรีคอนซูมเมอร์ และพลังจากกลุ่มร้านอาหาร (อาทิ Sizzler, Zen, On the Table, ตำมั่ว, ลาวญวณ, เพนกวินอีทชาบู) สื่อ (Marketing oops, เชฟฟาง, เชฟน่าน) และ Inlfluencer อีกมากมาย นำทัพโดยการสนับสนุนจากบริษัท เทลสกอร์ จำกัด เข้ามาร่วมขบวนในแคมเปญ “เติมฝันให้เต็มถาดหลุม” กระตุกสังคมให้เห็นถึงความสำคัญ

อย่างไรก็ตามยังมีโรงเรียนอีกมากที่ประสบปัญหาการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ในปีต่อไป FOOD FOR GOOD มีความตั้งใจที่จะขยายแนวคิดและการทำงานร่วมกับภาคีให้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ..ทั้งความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มจำนวนโรงเรียนและขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการผลักดันให้พื้นที่เข้ามาเป็นเจ้าของงาน โดยการดึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการอบรม การติดตาม และการให้คำปรึกษาโรงเรียน ให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนางานอาหารและโภชนาการโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนมีเครือข่ายการทำงานและสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยการพึ่งพิงทรัพยากรในท้องถิ่น เพราะนั่นคือ…ความต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างแท้จริง ขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมที่ทำให้เด็กๆ ได้รับโภชนาการที่ดี

เราสัญญาว่า…จะทำต่อไปอย่างไม่ลดละ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับความเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหารที่ดี เช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐานอื่น

4,101,872 บาท

ธารน้ำใจจากการร่วมบริจาคของทุกคน ทั้งองค์กรภาคธุรกิจและประชาชน ที่อยากเห็นเด็กๆ ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม

40 โรงเรียน

ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและมีเครื่องมือในการดูแลโภชนาการเด็กที่มีประสิทธิภาพ

20 โรงเรียน

มีการทำเกษตรปลอดภัยและกองทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมมื้ออาหาร

10 โรงเรียน

ได้รับการติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาดสำหรับใช้ในโรงเรียนและชุมชน

4,831

จำนวนเด็กที่ได้รับการดูแลโภชนาการตลอดปี

491,740 มื้อ

มื้ออาหารดี มีประโยชน์ ส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนในมื้ออาหารของเด็กๆ

สอบถามข้อมูล FOOD FOR GOOD

โทร : 02 301 1149
E-mail : info@foodforgood.or.th

ติดตามข่าวสาร FOOD FOR GOOD

http://www.foodforgood.or.th
Facebook : foodforgoodth
IG : foodforgoodth
Line Official : foodforgoodth