โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 394 โรงเรียน เริ่มดำเนินงานภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และขยายผลให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน 394 โรงเรียน เริ่มดำเนินงานภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

จากความร่วมมือ สู่ การสร้าง “โรงเรียนคุณธรรม”

การดำเนินโครงการฯ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project) ในการเรียนรู้และปฏิบัติจริงของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน โดยการให้คำปรึกษาครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อผลักดันให้โครงงานประสบความสำเร็จ สามารถลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สร้างวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามที่โรงเรียนต้องการ

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

มีหลักการสำคัญ 4 ประการ เพื่อมุ่งให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนจะเติบโตไปพร้อมกับมีอุปนิสัยที่ดีงามติดตัวไปตลอด ดังนี้

1.เป็นกระบวนการที่ต้องทำทั้งโรงเรียน (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) และผู้มีส่วนได้เสีย

2.ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นหลัก การดำเนินงานตามกระบวนการนี้จึงทำจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) เป็นการพิจารณานำความสนใจความต้องการของนักเรียนจากระดับล่างขึ้นมาเป็นระดับนโยบายของโรงเรียน

3.โรงเรียนต้องทำอย่างมีส่วนร่วม ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ทั้งผู้ปกครอง และชุมชน เป็นต้น

4.โรงเรียนต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ พยายามผนวกไว้ในการเรียนรู้ทุกประเภทของโรงเรียน

วิธีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

โครงการคุณธรรมช่วยแก้ไขพฤติกรรมที่มีปัญหาได้

 1. พฤติกรรมขาดวินัย เช่น มาสาย หนีเรียน แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ใช้โทรศัพท์มือถือผิดกาลเทศะ ไม่ใส่หมวกนิรภัย
 2. พฤติกรรมขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น เข้าแถว-เดินแถวไม่เป็นระเบียบ ไม่มีสัมมาคารวะ พูดคำหยาบ
 3. พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ เช่น  ไม่ตั้งใจเรียน ลอกการบ้าน ไม่ส่งการบ้าน ติด 0 ร. มส.  ไม่ปิด น้ำ-ไฟหลังใช้ ไม่รักษาความสะอาดในโรงเรียน  ขาดจิตสำนึกสาธารณะ
 4. พฤติกรรมขาดความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ลักขโมย พูดโกหก  ทุจริตการสอบ เก็บของได้ไม่ส่งคืน
 5. พฤติกรรมเสี่ยง / ก้าวร้าว เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท ติดเกม ฟุ่มเฟือย ทำลายทรัพย์สินของส่วนรวม ข่มขู่รังแกเพื่อน-รุ่นน้อง ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน

นิเทศอาสาปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

นอกจากการฝึกอบรมให้ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำเข้าใจกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมแล้ว ผู้นิเทศของมูลนิธิยุวพัฒน์จะนิเทศติดตาม ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่โรงเรียน เทอมละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้จนประสบความสำเร็จ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปในทิศทางที่ดีตามความต้องการของโรงเรียน และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนสามารถประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้โดยใช้ตัวชี้วัด 7 ตัว ดังนี้

 1. มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยพิจารณาหลักฐานร่องรอยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส โรงเรียนสะอาดร่มรื่น เป็นต้น
 2. มีกลไกและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือ เช่น มีแผนปฏิบัติงาน มีคณะทำงาน เป็นต้น
 3. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
 4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง
 5. มีกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน
 6. มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ
 7. เป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 394 โรงเรียน ใน 76 จังหวัด

หนังสือคู่มือคุณธรรมและโครงงานของโรงเรียนในเครือข่าย

สนใจร่วมสนับสนุนโครงการ “พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม“
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 301 1239
E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/Moralschool.ybf
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)