อาสายุวพัฒน์ 2020-04-08T13:20:11+00:00

อาสายุวพัฒน์

ปัจจุบันในประเทศไทยมีเด็กที่ได้เรียนจนถึง ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 เพียง 68.8% เด็กนักเรียนอีก 31.2% ต้องหลุดจากระบบการศึกษาเพราะความยากจน และขาดการดูแลจากครอบครัว

จากการทำงานด้านเยาวชนและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิยุวพัฒน์พบว่า หากต้องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ การทำงานเพียงคนเดียวยังไม่พอที่จะช่วยลดปัญหานี้ได้ จึงได้มีโครงการอาสายุวพัฒน์ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการศึกษาด้วยการเป็นอาสาสมัครและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีด้านการศึกษาและโรงเรียน ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนและอยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังที่ดี มีทางเลือกในอนาคต พร้อมที่จะดูแลตนเอง และครอบครัว

อาสาสมัคร 491 คน

อาสานักอ่าน

สร้างโอกาสส่งน้องเรียน

รายละเอียด

พี่เลี้ยงอาสา

รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

รายละเอียด

อาสานักสำรวจ

และเก็บข้อมูลโรงเรียน

รายละเอียด

อาสาผู้ให้กำลังใจ

ผ่านการตอบจดหมายน้อง

รายละเอียด

Student Volunteer

อาสาติดตามนักเรียนทุน

รายละเอียด