อาสายุวพัฒน์

อาสายุวพัฒน์

ปัจจุบันในประเทศไทยมีเด็กที่ได้เรียนจนถึง ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 เพียง 68.8% เด็กนักเรียนอีก 31.2% ต้องหลุดจากระบบการศึกษาเพราะความยากจน และขาดการดูแลจากครอบครัว

จากการทำงานด้านเยาวชนและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิยุวพัฒน์พบว่า หากต้องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ การทำงานเพียงคนเดียวยังไม่พอที่จะช่วยลดปัญหานี้ได้ จึงได้มีโครงการอาสายุวพัฒน์ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการศึกษาด้วยการเป็นอาสาสมัครและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีด้านการศึกษาและโรงเรียน ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กได้เรียนและอยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังที่ดี มีทางเลือกในอนาคต พร้อมที่จะดูแลตนเอง และครอบครัว

อาสาสมัคร 692 คน

อาสายุวพัฒน์

อาสานักอ่าน

สร้างโอกาสส่งน้องเรียน

อาสานักอ่าน
อาสานักอ่าน

พี่เลี้ยงอาสา

รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

พี่เลี้ยงอาสา
พี่เลี้ยงอาสา

อาสานักสำรวจ

และเก็บข้อมูลโรงเรียน

อาสานักสำรวจ
อาสานักสำรวจ

อาสาผู้ให้กำลังใจ

ผ่านการตอบจดหมายน้อง

อาสาตอบจดหมาย
อาสาตอบจดหมาย

Student Volunteer

อาสาติดตามนักเรียนทุน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ