รู้จักมูลนิธิ

รู้จักมูลนิธิ

มอบโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาเยาวชน
สร้างการมีส่วนร่วมของสังคม

ภาพรวมการดำเนินงาน

วันนี้คุณสามารถช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส
และมีส่วนร่วมเพื่อสังคม ได้ดังนี้

ด้วยแรงแห่งความร่วมมือของทุกคนในสังคม
มูลนิธิยุวพัฒน์เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือ
เยาวชนขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่ดี
และสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมในด้านต่างๆ ได้

คณะกรรมการ

คุณวิเชียร พงศธร
คุณวิเชียร พงศธรประธานกรรมการ
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิยุวพัฒน์
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิเพื่อคนไทยและโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิเอ็นไลฟ
  • ประธาน – องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
  • กรรมการ – บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์กรรมการและเหรัญญิก ประธานกรรมการบริหารร้านปันกัน
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรเดช บุณยวัฒนกรรมการ
อาจารย์ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
อาจารย์ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์กรรมการ
รศ.ดร.กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์
รศ.ดร.กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์กรรมการ
คุณทิพย์ชยา พงศธร
คุณทิพย์ชยา พงศธรกรรมการ

เกี่ยวกับมูลนิธิยุวพัฒน์