มูลนิธิยุวพัฒน์
ร่วมบ่มเพาะเยาวชนไทยให้เติบโตเป็น “พลเมืองคุณภาพ”

มูลนิธิยุวพัฒน์ เริ่มต้นเล็กๆ จากการให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสในประเทศไทยในด้านการศึกษา ด้วยความเชื่อมั่นว่า อนาคตของเยาวชนคืออนาคตของชาติ วันนี้หากเราสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม อนาคตที่ดีของประเทศไทยคงไม่ใช่เรื่องไกลเกินหวัง

ปัจจุบันมีเด็กด้อยโอกาส
ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคน ทั่วประเทศไทย

เด็กยากจน เด็กถูกทอดทิ้ง และชนกลุ่มน้อย หลายแสนคนไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว การที่ต้องเข้าสู่ภาคแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อยทำให้เขาเหล่านั้นขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

วันนี้หากเราจะสร้างรากฐานสำคัญให้เด็ก ๆ คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการหยิบยื่นโอกาสให้พวกเขาได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับโภชนาการอาหารอย่างเหมาะสม มีร่างกายที่แข็งแรง ได้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมกับได้รับการขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากการได้รับโอกาส มีทางเลือกให้กับตนเองมากขึ้น หลุดพ้นจากวงจรความยากจนข้ามรุ่น และกลายมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราต่อไป

ขยายความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงเครือข่าย หัวใจสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน

จากวันแรกที่มูลนิธิยุวพัฒน์สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กยากจน 100 คน ได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ขยายภารกิจเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในมิติอื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยการระดมความร่วมมือ เป็นตัวกลางเชื่อมต่อ และการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ บุคคล ภาคีและองค์กรต่าง ๆ เกิดเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขยายเพิ่มขึ้นจากโครงการทุนการศึกษา  โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสไปด้วยกัน 

ตลอด 31 ปี ของการทำงาน เราได้เห็นหลายชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากการได้รับโอกาสทางการศึกษา เห็นสังคมไทยได้แบ่งปัน เห็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้วจากคนในสังคมและเครือข่ายขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับเรา ในวันนี้ มูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะเห็นพลังแห่งความร่วมมือนั้นขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้พวกเขามีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศและสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

สนับสนุนภาคีเครือข่ายภาคสังคม เพราะทุกปัญหาในสังคมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน

นอกจากการทำงานที่เข้มข้นด้านการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนขาดโอกาสแล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญต่อปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย เพราะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมย่อมมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ต่อกัน ดังนั้นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของมูลนิธิฯ  คือให้การสนับสนุนภาคี/องค์กรทั้งขนาดเล็กและใหญ่ที่ทำงานช่วยเหลือและแก้ไขประเด็นปัญหาสังคมในด้านต่างๆ  ได้แก่

  • เพื่อเด็กและเยาวชนขาดโอกาส
  • เพื่อการสร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
  • เพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย

ภาพรวมการดำเนินงาน

มูลนิธิยุวพัฒน์
Yuvabadhana Foundation

พัฒนาเยาวชนรอบด้าน
ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยเรียน

สร้างการมีส่วนร่วม
ขององค์กรและบุคคลทั่วไป

สนับสนุนภาคีเครือข่าย
ภาคสังคม

ความร่วมมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
Collaboration for Change

ด้วยแรงแห่งความร่วมมือของทุกคนในสังคม
มูลนิธิยุวพัฒน์เชื่อว่าจะสามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพื่อเด็กและเยาวชน
ได้เติบโตไปเป็น “พลเมืองคุณภาพ” ของประเทศไทย

คณะกรรมการ

คุณวิเชียร พงศธร
คุณวิเชียร พงศธรประธานกรรมการ
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิยุวพัฒน์
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิเพื่อคนไทยและโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ
  • รองประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง – มูลนิธิเอ็นไลฟ
  • ประธาน – องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
  • กรรมการ – บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์กรรมการและเหรัญญิก ประธานกรรมการบริหารร้านปันกัน
คุณสุรเดช บุณยวัฒน
คุณสุรเดช บุณยวัฒนกรรมการ
อาจารย์ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
อาจารย์ทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์กรรมการ
รศ.ดร.กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์
รศ.ดร.กฤตินี ณัฐวุฒิสิทธิ์กรรมการ
คุณทิพย์ชยา พงศธร
คุณทิพย์ชยา พงศธรกรรมการ