ประกาศรายชื่อ! นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ
ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2567

คลิก! ตรวจสอบรายชื่อ

ทุนการศึกษายุวพัฒน์ เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เรียนต่อหากไม่ได้รับทุนการศึกษา และครอบครัวของนักเรียนมีรายได้น้อยมาก สภาพครอบครัวเปราะบาง ผู้ปกครองมีอาชีพไม่มั่นคง โดยโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการภายในโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อนักเรียนที่ยากจนและส่งสมัครขอทุนให้นักเรียนผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์เท่านั้น

– ประเภททุนการศึกษา –

– คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา –

เงื่อนไข! นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน (ทุนสายสามัญ และ ทุนสายอาชีพ) ปีการศึกษา 2567 นักเรียนจะต้องเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา หรือ โรงเรียนและวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เท่านั้น

นักเรียนที่สมัครขอทุนได้ จะต้องกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา หรือ โรงเรียนคุณธรรม โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ หรือเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมที่อยู่ในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาหรือโรงเรียนคุณธรรม โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ทุนสายอาชีพ สามารถสมัครขอทุนการศึกษายุวพัฒน์ ปีการศึกษา 2567 ได้ทุกโรงเรียน ทั้งโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนเครือข่าย

– คัดกรองนักเรียนชั้น ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้ –

 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนยากจนเพื่อเสนอชื่อขอทุน ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ประกอบด้วย
 • ผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการ หรือรักษาการผู้อำนวยการ) จำนวน 1 ท่าน
 • ครูประจำชั้น/ ครูแนะแนวที่ดูแลเรื่องทุนการศึกษา จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน หรือมากกว่า
 • ตัวแทนผู้ปกครอง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน หรือมากกว่า
 • ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นผู้แทนจากชุมชน หรือตัวแทนของผู้นำชุมชน (เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อสม.)  จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน หรือมากกว่า
 1. โรงเรียน และ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาข้อมูลนักเรียนยากจนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6, ม.1, ม.2 หรือ ม.3
 • มีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันเสนอชื่อนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยุวพัฒน์ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามรายละเอียดในใบสมัครขอทุนยุวพัฒน์ ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนเทอม 1/2566 ในการพิจารณา
 • มีการรับรองรายชื่อนักเรียนยากจนที่ถูกเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอทุนยุวพัฒน์

มูลนิธิฯ จะไม่พิจารณาการสมัครขอรับทุนในกรณี

– กรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง – หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง – สมัครขอทุนหลังจากวันที่หมดเขตแล้ว

– เอกสารประกอบขอทุนการศึกษา –

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เลือกส่ง 1 อย่าง) จำนวน 1 ชุด***

 • 2.เรื่องเล่าของนักเรียนผู้ขอทุน เขียนตามความเป็นจริง ด้วยลายมือของผู้ขอทุน***

 • 3.เอกสารรับรองการเสนอชื่อนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยุวพัฒน์ และใบลงทะเบียนประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน***

 • 4.ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน จำนวน 1 ภาพ***

 • 5.ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน (ชั้น ป.6 หรือ ม.3) ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่***

 • 6.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียน

 • 7.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับครูผู้ให้ข้อมูล

 • 8.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อนักเรียนผู้ขอทุน หรือ  มีชื่อบัญชีเป็นชื่อผู้ขอทุนร่วมกับผู้ปกครองเท่านั้น ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารใดก็ได้ที่จะสะดวกเดินทางไปเบิกถอนเงิน และเป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชี PromptPay

  อนึ่ง การส่งสำเนาบัญชีธนาคารในขั้นตอนการสมัครขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครขอทุนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรอการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์เท่านั้น

*หมายเหตุ : หมายเหตุ: ต้องส่งเอกสารลำดับที่ 1 – 7 ให้ครบ หากส่งไม่ครบ ใบสมัครขอทุนจะไม่ได้รับการพิจารณา
*เตรียมเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด เป็นไฟล์นามสกุล JPG. หรือ PDF ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 100 KB. และไม่ใหญ่เกินกว่า 1.5 MB

– ระยะเวลาดำเนินการรับสมัครขอทุน –

กำหนดการ

รายละเอียด

1 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา
3 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2567 คัดเลือกนักเรียนที่จะได้รับทุน
15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา “สายสามัญ” และ “สายอาชีพ”
15 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม 2567 นักเรียนที่ได้รับทุนแจ้งชื่อสถานศึกษาที่ไปเรียนต่อ และส่งใบเสร็จค่าเทอม/ใบมอบตัว หรือใบรับรองการเป็นนักเรียนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ที่มีชื่อนักเรียนทุนเป็นเจ้าของบัญชี

– เอกสารยืนยันการรับทุนการศึกษา –

นักเรียนที่ได้รับทุนสายสามัญ

นักเรียนที่ได้รับทุนสายอาชีพ

– คำถามที่พบบ่อย –

ถาม : เงินทุนจะได้รับจนถึงชั้นไหน
ตอบ : ได้รับจนถึงชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

ถาม : ถ้าเรียนจบชั้น ม.3 และจะไปเรียนต่อสายอาชีพ หรือทวิศึกษายังได้รับทุนหรือไม่
ตอบ : ยังได้รับทุนต่อเนื่องจนกว่าจะเรียนจบชั้น ปวช.3 ให้ส่งเอกสารดังนี้
เมษายน – พฤษภาคม ใบเสร็จรับเงินค่าเทอม หรือใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ
มิถุนายน – กรกฎาคม ส่งใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน
*การส่งเอกสารไม่มีหมดเขต ถ้าส่งเอกสารถึงมูลนิธิเร็วก็จะได้รับเงินทุนภาคเรียนนั้นๆ เร็ว ถ้าไม่ส่งเอกสารจนสิ้นสุดภาคเรียนนั้นแล้วน้องจะไม่ได้รับเงินทุนในภาคเรียนนั้นแต่จะได้รับเงินทุนภาคเรียนต่อไปหลังจากที่มูลนิธิฯได้รับเอกสารแล้วเท่านั้น

ถาม : ถ้าจะย้ายโรงเรียนไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเดิมแล้วจะได้รับทุนหรือไม่
ตอบ : ยังได้รับทุนเหมือนเดิม ให้ไปขอใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนใหม่ที่น้องย้ายเข้าไปเรียนส่งมาให้มูลนิธิฯ เพื่อยืนยันว่าได้เข้าไปเรียนต่อจริง

ถาม : มูลนิธิจะโอนเงินทุนให้เมื่อไหร่
ตอบ : มูลนิธิจะโอนเงินทุนการศึกษาให้หลังจากที่ได้รับเอกสารจากนักเรียนแล้วดังนี้
เทอมที่ 1 ส่งใบเกรดของเทอม 2 ที่ผ่านมา และใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้นเรียนปัจจุบัน
เทอมที่ 2 ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

________________
ปฏิทินโอนทุน ภาคเรียนที่ 1/2567
________________

สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์รายเก่า
ม.2, ม.3, ม.5, ม.6, ปวช.2, ปวช.3

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1. ใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือหลักฐานจากครูที่แสดงว่านักเรียนมาเรียนจริงในโรงเรียน หรือวิทยาลัย โดยสถานศึกษาออกให้ระหว่าง 15 พฤษภาคม 2567- 16 ตุลาคม 2567 หรือได้รับการรับรองสถานะนักเรียนว่ามาเรียนจริง (ส่งตอนเปิดเทอม)

สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์รายใหม่
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, และ ปวช.1 ที่เพิ่งได้รับทุนยุวพัฒน์เป็นปีแรก

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ที่เป็นชื่อนักเรียนทุน)
2. ใบเสร็จค่าเทอม หรือใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ ชั้นเรียนปัจจุบันที่กำลังเรียนอยู่ หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้เข้าเรียนแล้วจริง (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือหลักฐานจากครูที่แสดงว่านักเรียนมาเรียนจริงในโรงเรียน หรือวิทยาลัย โดยสถานศึกษาออกให้ระหว่าง 15 พฤษภาคม 2567 -16 ตุลาคม 2567 หรือได้รับการรับรองสถานะนักเรียนว่ามาเรียนจริง (ส่งตอนเปิดเทอม)

ภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ส่งเอกสาร

รับเงินครั้งที่ 1

รับเงินครั้งที่ 2

รับเงินครั้งที่ 3

เกรดเทอม 2/2566
/ ใบรับรองการเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2567
จำนวนเงินที่ได้รับ
ทุนสายสามัญ 2,500 บาท
ทุนสายอาชีพ 3,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับ
ทุนสายสามัญ 500 บาท
ทุนสายอาชีพ 2,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับ
ทุนสายสามัญ 500 บาท
ทุนสายอาชีพ 2,000 บาท
โอนรอบที่ 1 ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2567 30 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567 28 มิถุนายน 2566
โอนรอบที่ 2 ระหว่าง 19 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567 28 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2566
โอนรอบที่ 3 ระหว่าง 18 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567 30 สิงหาคม 2567
โอนรอบที่ 4 ระหว่าง 18 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567 30 สิงหาคม 2567 30 กันยายน 2567
โอนรอบที่ 5 ระหว่าง 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2567 30 สิงหาคม 2567 30 กันยายน 2567 31 ตุลาคม 2567
โอนรอบที่ 6 ระหว่าง 17 สิงหาคม – 16 กันยายน 2567 30 กันยายน 2567 31 ตุลาคม 2567 30 พฤศจิกายน 2567
โอนรอบที่ 7 ระหว่าง 17 กันายน – 16 ตุลาคม 2567* 31 ตุลาคม 2567 29 พฤศจิกายน 2567 30 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ: *หากเอกสารของนักเรียนมาถึงหลังจาก 16 ตุลาคม 2567 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 1/2567 ย้อนหลัง แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อในภาคเรียนที่ 2/2567 เมื่อส่งเอกสารตามกำหนด

________________
ปฏิทินโอนทุน ภาคเรียนที่ 2/2567
________________

สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ทุกระดับชั้น
ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ
1. ใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือหลักฐานจากครูที่แสดงว่านักเรียนมาเรียนจริงในโรงเรียน หรือวิทยาลัย โดยสถานศึกษาออกให้ระหว่าง 15 พฤษภาคม 2567 – 19 มีนาคม 2568 หรือได้รับการรับรองสถานะนักเรียนว่ามาเรียนจริง (หากได้ส่งใบรับรองในภาคเรียนที่ 1 แล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำอีก)

ภาคเรียนที่ 2/2567

วันที่ส่งเอกสาร

รับเงินครั้งที่ 1

รับเงินครั้งที่ 2

รับเงินครั้งที่ 3

เกรดเทอม 1/2567
/ ใบรับรองการเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2567
จำนวนเงินที่ได้รับ
ทุนสายสามัญ (ที่ได้เงิน สพฐ.) 500 บาท
ทุนสายสามัญ 2,500 บาท
ทุนสายอาชีพ 3,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับ
ทุนสายสามัญ 500 บาท
ทุนสายอาชีพ 2,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับ
ทุนสายสามัญ 500 บาท
ทุนสายอาชีพ 2,000 บาท
โอนรอบที่ 1 ก่อนวันที่ 3 ตุลาคม 2567 17 ตุลาคม 2567 29 พฤศจิกายน 2567 30 ธันวาคม 2567
โอนรอบที่ 2 ระหว่าง 4 – 16 ตุลาคม 2567 31 ตุลาคม 2567 29 พฤศจิกายน 2567 30 ธันวาคม 2567
โอนรอบที่ 3 ระหว่าง 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2567 29 พฤศจิกายน 2567 30 ธันวาคม 2567 31 มกราคม 2568
โอนรอบที่ 4 ระหว่าง 16 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2567 30 ธันวาคม 2567 31 มกราคม 2568 28 กุมภาพันธ์ 2568
โอนรอบที่ 5 ระหว่าง 17 ธันวาคม 2567 – 17 มกราคม 2568 31 มกราคม 2568 28 กุมภาพันธ์ 2568 31 มีนาคม 2568
โอนรอบที่ 6 ระหว่าง 18 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2568 28 กุมภาพันธ์ 2568 31 มีนาคม 2568 30 เมษายน 2568
โอนรอบที่ 7 ระหว่าง 18 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2568* 31 มีนาคม 2568 30 เมษายน 2568 30 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ: *หากเอกสารของนักเรียนมาถึงหลังจาก 17 มีนาคม 2568 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 2/2567 ย้อนหลัง แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อในปีการศึกษาใหม่ เมื่อส่งเอกสารตามกำหนด

ถาม : เอกสารที่ต้องส่งแต่ละภาคเรียนมีอะไรบ้าง
ตอบ : เทอมที่ 1 ส่งใบเกรดของเทอม 2 ที่ผ่านมา และใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้นเรียนปัจจุบัน (สำหรับน้องที่ฝึกงานอนุโลมให้ส่งใบส่งตัวสำหรับฝึกงานกับสถานประกอบการแทนได้)

เทอมที่ 2 ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

ถาม : สามารถส่งเอกสารได้ถึงเมื่อไหร่
ตอบ : ส่งเอกสารได้ทันทีที่เกรดออก (ดูวันที่ส่งเอกสารได้ที่ปฏิทินโอนทุนในแต่ละปีการศึกษา)
เทอมที่ 1 : หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 17 ตุลาคม 2566 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 1/2566 ย้อนหลัง แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2566 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

เทอมที่ 2 : หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 19 มีนาคม 2567 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 2/2566 ย้อนหลัง แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อ ในภาคเรียนที่ 1/2567 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

ถาม : รหัสนักเรียนทุนเช็คได้อย่างไร
ตอบ : เข้าไปดูรหัสนักเรียนทุน ได้ที่ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ https://ybf.premier.co.th/scholar/index_student.php
วิธีการเข้าไปใช้ User : เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุน 13 หลัก
Password : วันเดือนปีเกิดของนักเรียนทุนเป็นตัวเลข 8 หลัก เช่น เกิดวันที่ 9 เม.ย. 2545 ให้พิมพ์เป็น 09042545

ถาม : จะเข้าใช่ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ได้อย่างไร
ตอบ : เข้าใช้ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ได้ตาม link https://ybf.premier.co.th/scholar/index_student.php
วิธีการเข้าไปใช้ User : เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุน 13 หลัก | Password : วันเดือนปีเกิดของนักเรียนทุนเป็นตัวเลข 8 หลัก เช่น เกิดวันที่ 9 เม.ย. 2545 ให้พิมพ์เป็น 09042545

ถาม : ส่งเอกสารทางไหนได้บ้าง