ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์

ระบบทุนออนไลน์ (สำหรับนักเรียนทุน)

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มยืนยันรับทุน (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
ขั้นตอนในการยืนยันการรับทุน (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
วิธีการยืนยันการรับทุนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับคุณครู)
วิธีการยืนยันรับทุนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
คำแนะนำเปิดบัญชีธนาคาร
คู่มือนักเรียนทุน
ขั้นตอนการยืนยันรับทุนต่อ ม.4 / ปวช.1 (สำหรับนักเรียนทุนรายเก่าที่กำลังจบชั้น ม.3)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการโอนทุน ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยขอทุน

สำคัญมาก! คลิกอ่านรายละเอียดโครงการทุนการศึกษา ก่อนส่งใบสมัครขอทุน
522 โรงเรียนที่สามารถสมัครขอทุนได้ (ปิดรับสมัครขอทุนแล้ว)

เอกสารดาวน์โหลด

วิธีการสมัครขอทุนการศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานระบบทุนออนไลน์
เรื่องเล่าของผู้สมัครขอทุน
ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนทุน
ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับครูผู้ให้ข้อมูล

– ประเภททุนการศึกษา –

– คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา –

– คัดกรองนักเรียนชั้น ม.1 หรือ ม.3 ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้ –

– ช่องทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา –

มูลนิธิฯ จะไม่พิจารณาการสมัครขอรับทุนในกรณี

– กรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง – หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง – ส่งใบสมัครหลังจากวันที่หมดเขตแล้ว

– เอกสารประกอบขอทุนการศึกษา –

ส่งผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์

 • 1.รูปถ่ายเห็นใบหน้านักเรียนชัดเจน จำนวน 1 รูป

 • 2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

 • 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด***

 • 4.เรื่องเล่าของผู้สมัครขอทุน เขียนตามความเป็นจริง ด้วยลายมือของผู้ขอทุน***

 • 5.ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน จำนวน 1 ภาพ***

 • 6.ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน (ชั้น ป.6) ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่***

 • 7.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนทุน***

 • 8.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับครูผู้ให้ข้อมูล***

 • 9.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้สมัครขอทุน หรือ  มีชื่อบัญชีเป็นชื่อผู้ขอทุนร่วมกับผู้ปกครองเท่านั้น ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารใดก็ได้ที่จะสะดวกเดินทางไปเบิกถอนเงิน และเป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชี PromptPay อนึ่ง การส่งสำเนาบัญชีธนาคารในขั้นตอนการสมัครขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครขอทุนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรอการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์เท่านั้น

*หมายเหตุ : หากขาดเอกสารหมายเลข 3-8 ระบบจะไม่สามารถยืนยันการสมัครทุนได้
*
เตรียมเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด เป็นไฟล์นามสกุล JPG. หรือ PDF ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 100 KB. และไม่ใหญ่เกินกว่า 1.5 MB

ส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล

 • 1.รูปถ่ายเห็นใบหน้านักเรียนชัดเจน จำนวน 1 รูป

 • 2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

 • 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด***

 • 4.เรื่องเล่าของผู้สมัครขอทุน เขียนตามความเป็นจริง ด้วยลายมือของผู้ขอทุน***

 • 5.ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน จำนวน 1 ภาพ***

 • 6.ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน (ชั้น ป.6) ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่***

 • 7.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับนักเรียนทุน***

 • 8.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับครูผู้ให้ข้อมูล***

 • 9.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อผู้สมัครขอทุน หรือ  มีชื่อบัญชีเป็นชื่อผู้ขอทุนร่วมกับผู้ปกครองเท่านั้น ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารใดก็ได้ที่จะสะดวกเดินทางไปเบิกถอนเงิน และเป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชี PromptPay อนึ่ง การส่งสำเนาบัญชีธนาคารในขั้นตอนการสมัครขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครขอทุนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรอการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์เท่านั้น

*หมายเหตุ : หากขาดเอกสารหมายเลข 3-8 ถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์ มูลนิธิจะไม่พิจารณาใบสมัคร
*
หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ ใบสมัครที่ส่งช้ากว่ากำหนดจะไม่ได้รับการพิจาณา

– ระยะเวลาดำเนินการรับสมัครขอทุน –

– เอกสารยืนยันการรับทุนการศึกษา –

นักเรียนที่ได้รับทุนสายสามัญ

นักเรียนที่ได้รับทุนสายอาชีพ

– คำถามที่พบบ่อย –

ถาม : เงินทุนจะได้รับจนถึงชั้นไหน
ตอบ : ได้รับจนถึงชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

ถาม : ถ้าเรียนจบชั้น ม.3 และจะไปเรียนต่อสายอาชีพ หรือทวิศึกษายังได้รับทุนหรือไม่
ตอบ : ยังได้รับทุนต่อเนื่องจนกว่าจะเรียนจบชั้น ปวช.3 ให้ส่งเอกสารดังนี้
เมษายน – พฤษภาคม ใบเสร็จรับเงินค่าเทอม หรือใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ
มิถุนายน – กรกฎาคม ส่งใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน
*การส่งเอกสารไม่มีหมดเขต ถ้าส่งเอกสารถึงมูลนิธิเร็วก็จะได้รับเงินทุนภาคเรียนนั้นๆ เร็ว ถ้าไม่ส่งเอกสารจนสิ้นสุดภาคเรียนนั้นแล้วน้องจะไม่ได้รับเงินทุนในภาคเรียนนั้นแต่จะได้รับเงินทุนภาคเรียนต่อไปหลังจากที่มูลนิธิฯได้รับเอกสารแล้วเท่านั้น

ถาม : ถ้าจะย้ายโรงเรียนไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเดิมแล้วจะได้รับทุนหรือไม่
ตอบ : ยังได้รับทุนเหมือนเดิม ให้ไปขอใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนใหม่ที่น้องย้ายเข้าไปเรียนส่งมาให้มูลนิธิฯ เพื่อยืนยันว่าได้เข้าไปเรียนต่อจริง

ถาม : มูลนิธิจะโอนเงินทุนให้เมื่อไหร่
ตอบ : มูลนิธิจะโอนเงินทุนการศึกษาให้หลังจากที่ได้รับเอกสารจากนักเรียนแล้วดังนี้
เทอมที่ 1 ส่งใบเกรดของเทอม 2 ที่ผ่านมา และใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้นเรียนปัจจุบัน
เทอมที่ 2 ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

ถาม : เอกสารที่ต้องส่งแต่ละภาคเรียนมีอะไรบ้าง
ตอบ : เทอมที่ 1 ส่งใบเกรดของเทอม 2 ที่ผ่านมา และใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้นเรียนปัจจุบัน (สำหรับน้องที่ฝึกงานอนุโลมให้ส่งใบส่งตัวสำหรับฝึกงานกับสถานประกอบการแทนได้)

เทอมที่ 2 ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

ถาม : สามารถส่งเอกสารได้ถึงเมื่อไหร่
ตอบ : ส่งเอกสารได้ทันทีที่เกรดออก (ดูวันที่ส่งเอกสารได้ที่ปฏิทินโอนทุนในแต่ละปีการศึกษา)
เทอมที่ 1 : หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 20 กันยายน 2565 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 1/2565 ย้อนหลัง แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2565 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

เทอมที่ 2 : หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 15 มีนาคม 2566 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 2/2565 ย้อนหลัง แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อ ในภาคเรียนที่ 1/2566 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

ถาม : รหัสนักเรียนทุนเช็คได้อย่างไร
ตอบ : เข้าไปดูรหัสนักเรียนทุน ได้ที่ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ https://ybf.premier.co.th/scholar/index_student.php
วิธีการเข้าไปใช้ User : เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุน 13 หลัก
Password : วันเดือนปีเกิดของนักเรียนทุนเป็นตัวเลข 8 หลัก เช่น เกิอวันที่ 9 เม.ย. 2545 ให้พิมพ์เป็น 09042545

ถาม : จะเข้าใช่ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ได้อย่างไร
ตอบ : เข้าใช้ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ได้ตาม link https://ybf.premier.co.th/scholar/index_student.php
วิธีการเข้าไปใช้ User : เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุน 13 หลัก | Password : วันเดือนปีเกิดของนักเรียนทุนเป็นตัวเลข 8 หลัก เช่น เกิอวันที่ 9 เม.ย. 2545 ให้พิมพ์เป็น 09042545

ถาม : ส่งเอกสารทางไหนได้บ้าง