ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

นักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษาเท่านั้น) หรือ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (นักเรียนที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพเท่านั้น) สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิยุวพัฒน์จะได้รับทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3

สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์

ระบบทุนออนไลน์ (สำหรับนักเรียนทุน)

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการยืนยันรับทุน (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
ขั้นตอนการยืนยันรับทุนต่อ ม.4 / ปวช.1 (สำหรับนักเรียนทุน ชั้น ม.3)
คู่มือนักเรียนทุน
วิธีการเปิดบัญชีธนาคาร
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการโอนทุน ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยขอทุน

สมัครขอทุน (ระบบออนไลน์)

เอกสารดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครขอทุน
วิธีการเข้าใช้งานระบบทุนออนไลน์
แบบฟอร์มเรียงความชีวิต (สำหรับผู้สมัครออนไลน์)

– ประเภททุนการศึกษา –

– คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา –

– คัดกรองนักเรียนชั้น ม.1 หรือ ม.3 ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้ –

– ช่องทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา –

มูลนิธิฯ จะไม่พิจารณาการสมัครขอรับทุนในกรณี

– กรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง – หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง – ส่งใบสมัครหลังจากวันที่หมดเขตแล้ว

– เอกสารประกอบขอทุนการศึกษา –

ส่งผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์

 • 1.รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนที่ขอทุน 1 รูป

 • 2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

 • 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรต่างด้าว จำนวน 1 ชุด

 • 4.เรียงความเล่าเรื่องราวชีวิต ตามความเป็นจริงและต้องเขียนด้วยลายมือของนักเรียนผู้ขอทุน

 • 5.ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน โดยมีภาพนักเรียนผู้ขอทุนหรือครอบครัวอยู่ในภาพถ่ายด้วย

 • 6.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาปัจจุบัน

*เตรียมเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด เป็นไฟล์นามสกุล JPG. หรือ PDF ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 100 KB. และไม่ใหญ่เกินกว่า 1.5 MB

ส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล

 • 1.ใบสมัครขอทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 1 ชุดพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ให้เรียบร้อย

 • 2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

 • 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรต่างด้าว จำนวน 1 ชุด

 • 4.เรียงความเล่าเรื่องราวชีวิต ตามความเป็นจริงและต้องเขียนด้วยลายมือของนักเรียนผู้ขอทุน

 • 5.ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน โดยมีภาพนักเรียนผู้ขอทุนหรือครอบครัวอยู่ในภาพถ่ายด้วย

 • 6.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาปัจจุบัน

– ระยะเวลาดำเนินการรับสมัครขอทุน –

ทุนสายสามัญ
(เฉพาะโรงเรียนภาคีในโครงการร้อยพลังการศึกษา)
ทุนสายอาชีพ
(โรงเรียนภาคีและโรงเรียนทั่วไป)

– เอกสารยืนยันการรับทุนการศึกษา –

นักเรียนที่ได้รับทุนสายสามัญ

นักเรียนที่ได้รับทุนสายอาชีพ

– คำถามที่พบบ่อย –

ถาม : เงินทุนจะได้รับจนถึงชั้นไหน
ตอบ : ได้รับจนถึงชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

ถาม : ถ้าเรียนจบชั้น ม.3 และจะไปเรียนต่อสายอาชีพ หรือทวิศึกษายังได้รับทุนหรือไม่
ตอบ : ยังได้รับทุนต่อเนื่องจนกว่าจะเรียนจบชั้น ปวช.3 ให้ส่งเอกสารดังนี้
เมษายน – พฤษภาคม ใบเสร็จรับเงินค่าเทอม หรือใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ
มิถุนายน – กรกฎาคม ส่งใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน
*การส่งเอกสารไม่มีหมดเขต ถ้าส่งเอกสารถึงมูลนิธิเร็วก็จะได้รับเงินทุนภาคเรียนนั้นๆ เร็ว ถ้าไม่ส่งเอกสารจนสิ้นสุดภาคเรียนนั้นแล้วน้องจะไม่ได้รับเงินทุนในภาคเรียนนั้นแต่จะได้รับเงินทุนภาคเรียนต่อไปหลังจากที่มูลนิธิฯได้รับเอกสารแล้วเท่านั้น

ถาม : ถ้าจะย้ายโรงเรียนไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเดิมแล้วจะได้รับทุนหรือไม่
ตอบ : ยังได้รับทุนเหมือนเดิม ให้ไปขอใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนใหม่ที่น้องย้ายเข้าไปเรียนส่งมาให้มูลนิธิฯ เพื่อยืนยันว่าได้เข้าไปเรียนต่อจริง

ถาม : มูลนิธิจะโอนเงินทุนให้เมื่อไหร่
ตอบ : มูลนิธิจะโอนเงินทุนการศึกษาให้หลังจากที่ได้รับเอกสารจากนักเรียนแล้วดังนี้
เทอมที่ 1 ส่งใบเกรดของเทอม 2 ที่ผ่านมา และใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้นเรียนปัจจุบัน
เทอมที่ 2 ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

ถาม : เอกสารที่ต้องส่งแต่ละภาคเรียนมีอะไรบ้าง
ตอบ : เทอมที่ 1 ส่งใบเกรดของเทอม 2 ที่ผ่านมา และใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้นเรียนปัจจุบัน (สำหรับน้องที่ฝึกงานอนุโลมให้ส่งใบส่งตัวสำหรับฝึกงานกับสถานประกอบการแทนได้)

เทอมที่ 2 ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

ถาม : สามารถส่งเอกสารได้ถึงเมื่อไหร่
ตอบ : การส่งเอกสารไม่มีหมดเขต ให้จำไว้เสมอว่าเมื่อไหร่ที่เกรดออกให้ส่งทันที
*ถ้าส่งเอกสารถึงมูลนิธิเร็วก็จะได้รับเงินทุนภาคเรียนนั้นๆ เร็ว ถ้าไม่ส่งเอกสารจนสิ้นสุดภาคเรียนนั้นแล้วน้องจะไม่ได้รับเงินทุนในภาคเรียนนั้นแต่จะได้รับเงินทุนภาคเรียนต่อไปหลังจากที่มูลนิธิฯได้รับเอกสารแล้วเท่านั้น

ถาม : รหัสนักเรียนทุนเช็คได้อย่างไร
ตอบ : เข้าไปดูรหัสนักเรียนทุน ได้ที่ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ https://ybf.premier.co.th/scholar/index_student.php
วิธีการเข้าไปใช้ User : เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุน 13 หลัก
Password : วันเดือนปีเกิดของนักเรียนทุนเป็นตัวเลข 8 หลัก เช่น เกิอวันที่ 9 เม.ย. 2545 ให้พิมพ์เป็น 09042545

ถาม : จะเข้าใช่ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ได้อย่างไร
ตอบ : เข้าใช้ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ได้ตาม link https://ybf.premier.co.th/scholar/index_student.php
วิธีการเข้าไปใช้ User : เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุน 13 หลัก | Password : วันเดือนปีเกิดของนักเรียนทุนเป็นตัวเลข 8 หลัก เช่น เกิอวันที่ 9 เม.ย. 2545 ให้พิมพ์เป็น 09042545

ถาม : ส่งเอกสารทางไหนได้บ้าง