ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์

ระบบทุนออนไลน์ (สำหรับนักเรียนทุน)

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มยืนยันรับทุน (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
ขั้นตอนในการยืนยันการรับทุน (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
วิธีการยืนยันการรับทุนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับคุณครู)
วิธีการยืนยันรับทุนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
คำแนะนำเปิดบัญชีธนาคาร
คู่มือนักเรียนทุน
ขั้นตอนการยืนยันรับทุนต่อ ม.4 / ปวช.1 (สำหรับนักเรียนทุนรายเก่าที่กำลังจบชั้น ม.3)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการโอนทุน ปีการศึกษา 2565

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยขอทุน

สำคัญมาก! คลิกอ่านรายละเอียดโครงการทุนการศึกษา ก่อนส่งใบสมัครขอทุน
อ่าน! วิธีการสมัครขอทุนการศึกษา
อ่าน! วิธีการเข้าใช้งานระบบทุนออนไลน์

เอกสารดาวน์โหลด

ใบสมัครขอทุนยุวพัฒน์ (โรงเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา 2566
ใบสมัครขอทุนยุวพัฒน์ (โรงเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2566
เรื่องเล่าของผู้สมัครขอทุน
แบบฟอร์มส่งรูปถ่ายบ้าน
ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับนักเรียน)
ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับครูผู้ให้ข้อมูล)
ข้อมูลสถานศึกษา
เอกสารรับรองการเสนอชื่อนักเรียนที่สมัครขอทุน

– ประเภททุนการศึกษา –

– คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา –

นักเรียนที่สมัครขอทุนได้ จะต้องกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา หรือ โรงเรียนคุณธรรม โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ หรือเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมที่อยู่ในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาหรือโรงเรียนคุณธรรม โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ทุนสายอาชีพ สามารถสมัครขอทุนการศึกษายุวพัฒน์ ปีการศึกษา 2566 ได้ทุกโรงเรียน ทั้งโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนเครือข่าย

– คัดกรองนักเรียนชั้น ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้ –

 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนยากจนเพื่อเสนอชื่อขอทุน ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ประกอบด้วย
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 ท่าน
 • ครูประจำชั้น (จำนวนขึ้นอยู่กับชั้นเรียนของนักเรียนที่ถูกเสนอชื่อ)
 • ครูแนะแนวหรือครูที่ดูแลเรื่องทุนการศึกษา จำนวน 1 ท่าน
 • ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นผู้แทนจากชุมชน จำนวน 1 ท่าน
 • ตัวแทนของผู้นำชุมชน (เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อสม.) จำนวน 1 ท่าน
 1. โรงเรียน และ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาข้อมูลนักเรียนยากจนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6, ม.1, ม.2 หรือ ม.3
 • มีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันเสนอชื่อนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยุวพัฒน์ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามรายละเอียดในใบสมัครขอทุนยุวพัฒน์ ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนเทอม 1/2565 ในการพิจารณา
 • มีการรับรองรายชื่อนักเรียนยากจนที่ถูกเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอทุนยุวพัฒน์

– ช่องทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา –

มูลนิธิฯ จะไม่พิจารณาการสมัครขอรับทุนในกรณี

– กรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง – หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง – ส่งใบสมัครหลังจากวันที่หมดเขตแล้ว

– เอกสารประกอบขอทุนการศึกษา –

ส่งผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เลือกส่ง 1 อย่าง) จำนวน 1 ชุด***

 • 2.เรื่องเล่าของนักเรียนผู้ขอทุน เขียนตามความเป็นจริง ด้วยลายมือของผู้ขอทุน***

 • 3.เอกสารรับรองการเสนอชื่อนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยุวพัฒน์ และใบลงทะเบียนประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน***

 • 4.ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน จำนวน 1 ภาพ***

 • 5.ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน (ชั้น ป.6 หรือ ม.3) ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่***

 • 6.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียน

 • 7.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับครูผู้ให้ข้อมูล

 • 8.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อนักเรียนผู้ขอทุน หรือ  มีชื่อบัญชีเป็นชื่อผู้ขอทุนร่วมกับผู้ปกครองเท่านั้น ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารใดก็ได้ที่จะสะดวกเดินทางไปเบิกถอนเงิน และเป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชี PromptPay

  อนึ่ง การส่งสำเนาบัญชีธนาคารในขั้นตอนการสมัครขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครขอทุนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรอการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์เท่านั้น

*หมายเหตุ : หมายเหตุ: ต้องส่งเอกสารลำดับที่ 1-7 ให้ครบ หากส่งไม่ครบ ใบสมัครขอทุนจะไม่ได้รับการพิจารณา
*เตรียมเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด เป็นไฟล์นามสกุล JPG. หรือ PDF ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 100 KB. และไม่ใหญ่เกินกว่า 1.5 MB

ส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เลือกส่ง 1 อย่าง) จำนวน 1 ชุด***

 • 2.เรื่องเล่าของนักเรียนผู้ขอทุน เขียนตามความเป็นจริง ด้วยลายมือของผู้ขอทุน***

 • 3.เอกสารรับรองการเสนอชื่อนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยุวพัฒน์ และใบลงทะเบียนประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน***

 • 4.ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน จำนวน 1 ภาพ***

 • 5.ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน (ชั้น ป.6 หรือ ม.3) ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่***

 • 6.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียน

 • 7.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับครูผู้ให้ข้อมูล

 • 8.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อนักเรียนผู้ขอทุน หรือ  มีชื่อบัญชีเป็นชื่อผู้ขอทุนร่วมกับผู้ปกครองเท่านั้น ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารใดก็ได้ที่จะสะดวกเดินทางไปเบิกถอนเงิน และเป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชี PromptPay

  อนึ่ง การส่งสำเนาบัญชีธนาคารในขั้นตอนการสมัครขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครขอทุนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรอการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์เท่านั้น

*หมายเหตุ : หากขาดเอกสารหมายเลข 1-7 ถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์ มูลนิธิจะไม่พิจารณาใบสมัคร
*
หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ ใบสมัครที่ส่งช้ากว่ากำหนดจะไม่ได้รับการพิจาณา

– ระยะเวลาดำเนินการรับสมัครขอทุน –

– เอกสารยืนยันการรับทุนการศึกษา –

นักเรียนที่ได้รับทุนสายสามัญ

นักเรียนที่ได้รับทุนสายอาชีพ

– คำถามที่พบบ่อย –

ถาม : เงินทุนจะได้รับจนถึงชั้นไหน
ตอบ : ได้รับจนถึงชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

ถาม : ถ้าเรียนจบชั้น ม.3 และจะไปเรียนต่อสายอาชีพ หรือทวิศึกษายังได้รับทุนหรือไม่
ตอบ : ยังได้รับทุนต่อเนื่องจนกว่าจะเรียนจบชั้น ปวช.3 ให้ส่งเอกสารดังนี้
เมษายน – พฤษภาคม ใบเสร็จรับเงินค่าเทอม หรือใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ
มิถุนายน – กรกฎาคม ส่งใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน
*การส่งเอกสารไม่มีหมดเขต ถ้าส่งเอกสารถึงมูลนิธิเร็วก็จะได้รับเงินทุนภาคเรียนนั้นๆ เร็ว ถ้าไม่ส่งเอกสารจนสิ้นสุดภาคเรียนนั้นแล้วน้องจะไม่ได้รับเงินทุนในภาคเรียนนั้นแต่จะได้รับเงินทุนภาคเรียนต่อไปหลังจากที่มูลนิธิฯได้รับเอกสารแล้วเท่านั้น

ถาม : ถ้าจะย้ายโรงเรียนไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเดิมแล้วจะได้รับทุนหรือไม่
ตอบ : ยังได้รับทุนเหมือนเดิม ให้ไปขอใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนใหม่ที่น้องย้ายเข้าไปเรียนส่งมาให้มูลนิธิฯ เพื่อยืนยันว่าได้เข้าไปเรียนต่อจริง

ถาม : มูลนิธิจะโอนเงินทุนให้เมื่อไหร่
ตอบ : มูลนิธิจะโอนเงินทุนการศึกษาให้หลังจากที่ได้รับเอกสารจากนักเรียนแล้วดังนี้
เทอมที่ 1 ส่งใบเกรดของเทอม 2 ที่ผ่านมา และใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้นเรียนปัจจุบัน
เทอมที่ 2 ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

________________
ปฏิทินโอนทุน ภาคเรียนที่ 2/2565
________________

ถาม : เอกสารที่ต้องส่งแต่ละภาคเรียนมีอะไรบ้าง
ตอบ : เทอมที่ 1 ส่งใบเกรดของเทอม 2 ที่ผ่านมา และใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้นเรียนปัจจุบัน (สำหรับน้องที่ฝึกงานอนุโลมให้ส่งใบส่งตัวสำหรับฝึกงานกับสถานประกอบการแทนได้)

เทอมที่ 2 ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

ถาม : สามารถส่งเอกสารได้ถึงเมื่อไหร่
ตอบ : ส่งเอกสารได้ทันทีที่เกรดออก (ดูวันที่ส่งเอกสารได้ที่ปฏิทินโอนทุนในแต่ละปีการศึกษา)
เทอมที่ 1 : หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 20 กันยายน 2565 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 1/2565 ย้อนหลัง แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2565 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

เทอมที่ 2 : หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 15 มีนาคม 2566 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 2/2565 ย้อนหลัง แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อ ในภาคเรียนที่ 1/2566 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

ถาม : รหัสนักเรียนทุนเช็คได้อย่างไร
ตอบ : เข้าไปดูรหัสนักเรียนทุน ได้ที่ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ https://ybf.premier.co.th/scholar/index_student.php
วิธีการเข้าไปใช้ User : เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุน 13 หลัก
Password : วันเดือนปีเกิดของนักเรียนทุนเป็นตัวเลข 8 หลัก เช่น เกิอวันที่ 9 เม.ย. 2545 ให้พิมพ์เป็น 09042545

ถาม : จะเข้าใช่ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ได้อย่างไร
ตอบ : เข้าใช้ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ได้ตาม link https://ybf.premier.co.th/scholar/index_student.php
วิธีการเข้าไปใช้ User : เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุน 13 หลัก | Password : วันเดือนปีเกิดของนักเรียนทุนเป็นตัวเลข 8 หลัก เช่น เกิอวันที่ 9 เม.ย. 2545 ให้พิมพ์เป็น 09042545

ถาม : ส่งเอกสารทางไหนได้บ้าง