สมัครขอทุนการศึกษา 2019-10-28T10:36:31+00:00

ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

นักเรียนฐานะยากจนที่กำลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (เฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษาเท่านั้น) หรือ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (นักเรียนที่เลือกเรียนต่อสายอาชีพเท่านั้น) สามารถสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนของมูลนิธิยุวพัฒน์จะได้รับทุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. 3

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยขอทุน

ขั้นตอนการสมัครขอทุน
วิธีการเข้าใช้งานระบบทุนออนไลน์
แบบฟอร์มเรียงความชีวิต (สำหรับผู้สมัครออนไลน์)

สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์

แบบฟอร์มการยืนยันรับทุน (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
ขั้นตอนการยืนยันรับทุนต่อ ม.4 / ปวช.1 (สำหรับนักเรียนทุน ชั้น ม.3)
คู่มือนักเรียนทุน
วิธีการเปิดบัญชีธนาคาร
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการโอนทุน ปีการศึกษา 2562

ประเภททุนการศึกษา

ทุนละ 7,000 บาท/ปี

โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 3,500 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นมัธยม 6

ทุนละ 14,000 บาท/ปี

โดยนักเรียนทุนจะได้รับทุนการศึกษาภาคเรียนละ 7,000 บาท ต่อเนื่องทุกภาคเรียนจนจบชั้นปวช.3

ในบางโอกาสและสถานการณ์ มูลนิธิฯ จะพิจารณามอบทุนให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนตามความจำเป็น หรือ ตามความประสงค์ของผู้บริจาค อาทิเช่น

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ 
(น้ำท่วม สึนามิ)
 • ทุนการศึกษาสายศิลปะ
 • ทุนอุดมศึกษา (กรณีที่มีผู้บริจาคต้องการสนับสนุน)

คุณสมบัติของนักเรียน

ที่จะขอรับทุนการศึกษา

สายสามัญ ม.1 – ม.6

สายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3

 • นักเรียนที่จะขอรับทุนสายอาชีพจะต้องกำลังศึกษาในระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น (ทุกโรงเรียนสามารถสมัครขอทุนได้)
  **นักเรียนที่สมัครขอรับทุนสายอาชีพ จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนต่อสายอาชีพจริงๆ เท่านั้น ในกรณีที่นักเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนแล้ว แต่ยืนยันมอบตัวเพื่อเรียนต่อ ม.4 ในปีการศึกษา 2563 จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการรับทุนสายอาชีพ

คัดกรองนักเรียนชั้น ม.1 หรือ ม.3 ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.มีแนวโน้มที่จะไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากความยากจน
2.ครอบครัวมีรายได้น้อยมาก
3.สภาพครอบครัวเปราะบาง
4.ผู้ปกครองมีอาชีพไม่มั่นคง
5.มีความประพฤติดี

ช่องทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา

1.กรอกและยื่นใบสมัครผ่านโปรแกรม “ระบบทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ออนไลน์” https://ybf.premier.co.th/scholar/index_main.php
2.ส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ : “มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250”
(***ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากประทับตราหลัง 10 พฤศจิกายน 2562 ใบสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา*

มูลนิธิฯ จะไม่พิจารณาการสมัครขอรับทุนในกรณี
– กรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง
– หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง
– ส่งใบสมัครหลังจากวันที่หมดเขตแล้ว

เอกสารประกอบขอทุนการศึกษา

(ทางระบบทุนการศึกษาออนไลน์)

1.รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนที่ขอทุน 1 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรต่างด้าว จำนวน 1 ชุด
4.เรียงความเล่าเรื่องราวชีวิต ตามความเป็นจริงและต้องเขียนด้วยลายมือของนักเรียนผู้ขอทุน
5.ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน โดยมีภาพนักเรียนผู้ขอทุนหรือครอบครัวอยู่ในภาพถ่ายด้วย
6.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาปัจจุบัน
*เตรียมเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด เป็นไฟล์นามสกุล Jpg. หรือ PDF ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 100KB. และไม่ใหญ่เกินกว่า 1.5 MB

เอกสารประกอบขอทุนการศึกษา

(ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล)

1.ใบสมัครขอรับทุนปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ชุดพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ให้เรียบร้อย
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรต่างด้าวจำนวน 1 ชุด
4.เรียงความเล่าเรื่องราวชีวิต ตามความเป็นจริงและต้องเขียนด้วยลายมือของผู้ขอทุนเอง
5.ติดภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน
6.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาปัจจุบัน

ระยะเวลาดำเนินการรับสมัครนักเรียนสายสามัญ
(โรงเรียนภาคีในโครงการร้อยพลังการศึกษา)

ระยะเวลาดำเนินการรับสมัครนักเรียนทุนสายอาชีพ

เอกสารยืนยันการรับทุนการศึกษาของนักเรียนที่ได้รับทุนสายอาชีพ

1.ใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ หรือ ใบเสร็จค่าเทอมของระดับ ชั้น ปวช.1(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2.สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ที่มีชื่อนักเรียนเป็นเจ้าของบัญชี
3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาปัจจุบัน ในระดับชั้นปวช.1 ***อนุโลมให้ส่งได้ภายหลังจากที่เปิดเรียนแล้ว

เป็นนักเรียนทุนต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง

1.ส่งใบรายงานผลการเรียน หรือ ใบ ปพ.1 ของทุกภาคเรียน (ส่งทันทีที่นักเรียนทราบผลการเรียน)
2.ส่งใบรับรองการเป็นนักเรียน ทุกต้นปีการศึกษาที่ขึ้นชั้นเรียนใหม่
3.เมื่อนักเรียนหรือผู้ปกครองเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้แจ้งมูลนิธิฯ ทราบทันที
4.เมื่อย้ายโรงเรียน ให้แจ้งชื่อโรงเรียน เบอร์โทรโรงเรียน ชื่อครูประจำชั้น/ครูแนะแนว เบอร์มือถือของครูประจำชั้น/ครูแนะแนวของโรงเรียนใหม่ มาให้มูลนิธิฯ ทราบทันที
5.เมื่อย้ายบ้าน ให้แจ้งที่อยู่ใหม่ ที่ติดต่อได้สะดวก มาให้มูลนิธิฯ ทราบทันที
6.เขียนจดหมายพูดคุยกับพี่ๆ ถึงชีวิตประจำวันของน้องๆ อย่างน้อย 2-3 ฉบับ/ภาคเรียน

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : หลังจากส่งเอกสารยืนยันการขอรับทุนมาที่มูลนิธิยุวพัฒน์ แล้วต้องทำอย่างไรต่อ?

คำตอบ : หลังจากส่งเอกสารประมาณ 3-5 วัน ให้นักเรียนทุนเช็คเอกสารได้ที่ระบบทุนการศึกษาออนไลน์  โดยการ Log in เข้าระบบด้วย User = เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก / รหัสผ่าน = เลขวันเดือนปีเกิดของตัวเอง

คำถาม : มูลนิธิจะโอนทุนในนักเรียนทุนเมื่อไหร่?

คำตอบ: เมื่อมูลนิธิฯ ได้รับเอกสารทุกอย่างครบถ้วนจากนักเรียนทุน มูลนิธิฯ จะโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีของนักเรียนทุน โดยจะโอนเงินให้นักเรียนทุนสายสามัญภาคเรียนละ 3,500 บาท และนักเรียนทุนสายอาชีพภาคเรียนละ 7,000 บาท

 • สำหรับภาคเรียนที่ 1 หากนักเรียนส่งเอกสารครบ จะได้รับทุนการศึกษาภายในเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม (ตามปฏิทินโอนทุน)
 • สำหรับภาคเรียนที่ 2 หากนักเรียนส่งเอกสารครบ จะได้รับทุนการศึกษาภายในเดือน ตุลาคม – เมษายน (ตามปฏิทินโอนทุน)

คำถาม : ทำไมนักเรียนทุนต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้มูลนิธิทราบ?

คำตอบ: เมื่อมูลนิธิโอนเงินทุนการศึกษาแล้วจะส่งข้อความแจ้งนักเรียนทุนว่ามูลนิธิได้โอนเงินทุนการศึกษาให้แล้ว และใช้สำหรับการแจ้งข่าวสารอื่นๆ ของมูลนิธิให้นักเรียนทุนทราบ

คำถาม : จะรู้ได้อย่างไรว่ามูลนิธิโอนทุนให้แล้ว?

คำตอบ: นักเรียนทุนสามารถเช็ครายชื่อได้จากประกาศการโอนเงินทุนการศึกษาแต่ละงวดในเว็บไซด์ จากหัวข้อ ‘ข่าวสารและกิจกรรม’ ใน www.yuvabadhanafoundation.org โดยนักเรียนจะต้องจำรหัสนักเรียนทุนของตนเองได้เพื่อการตรวจสอบรายชื่อ

คำถาม : ทำอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาทุกเทอม?

คำตอบ : นักเรียนทุนจะต้องส่งใบเกรด ที่ทางสถานศึกษาออกให้ทุกเทอม โดยส่งมาที่มูลนิธิฯ ทันทีที่เกรดออก

คำถาม : ถ้าไม่ส่งใบเกรด จะเกิดอะไรขึ้น?

คำตอบ : มูลนิธิฯ จะระงับการโอนทุนการศึกษาของนักเรียนในภาคเรียนถัดไป จนกว่านักเรียนจะส่งใบเกรดของภาคเรียนล่าสุดมาให้ และหากสิ้นสุดภาคเรียนนั้นๆ แล้ว นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาย้อนหลัง
*** ทั้งนี้ นักเรียนยังสามารถรับทุนการศึกษาของภาคเรียนถัดไปได้หากนักเรียนส่งผลการเรียนของภาคเรียนล่าสุดมาให้มูลนิธิฯ

คำถาม : หลังจากส่งใบเกรดมาแล้วต้องทำอย่างไร?

คำตอบ : หลังจากส่งเอกสารประมาณ 3-5 วัน ให้นักเรียนทุนอีเมลหรือโทรติดต่อมาที่มูลนิธิฯ เพื่อตรวจสอบว่ามูลนิธิฯ ได้รับผลการเรียนของนักเรียนทุนหรือไม่

คำถาม : สามารถส่งเอกสารมาช่องทางใดได้บ้าง?

คำตอบ : นักเรียนทุนสามารถส่งเอกสารตามช่องทางดังนี้ (ให้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการส่งเอกสาร)

ระบบทุนออนไลน์

Facebook

Line@ ID : @OCZ4190L

E-mail : ybf@ybf.premier.co.th

Fax : 02 301 1439

ทางไปรษณีย์ : มูลนิธิยุวพัฒน์ เลขที่ 1 ซ.พรีเมียร์ 2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

เบอร์โทรโครงการทุนการศึกษา

 • 02 301 1124 | 02 301 1148
 • 02 301 1093 |02 301 1094
 • 02 301 1097

คำถาม : นักเรียนทุนจะได้รับทุนจนถึงเมื่อไหร่?

คำตอบ : นักเรียนทุน จะได้รับทุนจนเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปวช.3) และทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ติดตัวนักเรียนไปทุกที่ไม่ว่านักเรียนจะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนไหนก็ตาม โดยเมื่อมีการย้ายโรงเรียน นักเรียนจะต้องแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบโดยเร็วเพื่อความต่อเนื่องของการได้รับทุนการศึกษาของนักเรียนเอง

คำถาม : นักเรียนทุนจะสิ้นสถานภาพการเป็นนักเรียนทุนเมื่อใด?

คำตอบ :

 • เมื่อนักเรียนลาออกจากโรงเรียนและไม่เรียนหนังสืออีกต่อไป
 • เมื่อนักเรียนทุนได้รับทุนจากหน่วยงานอื่น และนักเรียนเลือกที่จะรับทุนจากองค์กรนั้นๆ
 • เมื่อนักเรียนทุนเลือกเรียนต่อในสถานศึกษาเอกชน หรือ สถานศึกษาที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
 • เมื่อนักเรียนทุนหยุดเขียนจดหมายถึงมูลนิธิฯ นานกว่า 6 เดือน และมูลนิธิฯ ไม่สามารถติดต่อนักเรียนได้