ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยขอทุน

สำคัญมาก! คลิกอ่านรายละเอียดโครงการทุนการศึกษา ก่อนส่งใบสมัครขอทุน
อ่าน! วิธีการสมัครขอทุนการศึกษา
อ่าน! วิธีการเข้าใช้งานระบบทุนออนไลน์

เอกสารดาวน์โหลด

ใบสมัครขอทุนยุวพัฒน์ (โรงเรียนเครือข่าย) ปีการศึกษา 2566
ใบสมัครขอทุนยุวพัฒน์ (โรงเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2566
เรื่องเล่าของผู้สมัครขอทุน
แบบฟอร์มส่งรูปถ่ายบ้าน
ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับนักเรียน)
ความยินยอมใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับครูผู้ให้ข้อมูล)
ข้อมูลสถานศึกษา
เอกสารรับรองการเสนอชื่อนักเรียนที่สมัครขอทุน

สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์

ระบบทุนออนไลน์ (สำหรับนักเรียนทุน)

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มยืนยันรับทุน (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
ขั้นตอนในการยืนยันการรับทุน (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
วิธีการยืนยันการรับทุนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับคุณครู)
วิธีการยืนยันรับทุนผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับนักเรียนทุนรายใหม่)
คำแนะนำเปิดบัญชีธนาคาร
คู่มือนักเรียนทุน
ขั้นตอนการยืนยันรับทุนต่อ ม.4 / ปวช.1 (สำหรับนักเรียนทุนรายเก่าที่กำลังจบชั้น ม.3)
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการโอนทุน ปีการศึกษา 2565

– ประเภททุนการศึกษา –

– คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอรับทุนการศึกษา –

นักเรียนที่สมัครขอทุนได้ จะต้องกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา หรือ โรงเรียนคุณธรรม โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ หรือเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมที่อยู่ในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาหรือโรงเรียนคุณธรรม โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ทุนสายอาชีพ สามารถสมัครขอทุนการศึกษายุวพัฒน์ ปีการศึกษา 2566 ได้ทุกโรงเรียน ทั้งโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนเครือข่าย

– คัดกรองนักเรียนชั้น ป.6 | ม.1 | ม.2 | ม.3 ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้ –

 1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนยากจนเพื่อเสนอชื่อขอทุน ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ประกอบด้วย
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 ท่าน
 • ครูประจำชั้น (จำนวนขึ้นอยู่กับชั้นเรียนของนักเรียนที่ถูกเสนอชื่อ)
 • ครูแนะแนวหรือครูที่ดูแลเรื่องทุนการศึกษา จำนวน 1 ท่าน
 • ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นผู้แทนจากชุมชน จำนวน 1 ท่าน
 • ตัวแทนของผู้นำชุมชน (เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อสม.) จำนวน 1 ท่าน
 1. โรงเรียน และ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาข้อมูลนักเรียนยากจนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.6, ม.1, ม.2 หรือ ม.3
 • มีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันเสนอชื่อนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยุวพัฒน์ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามรายละเอียดในใบสมัครขอทุนยุวพัฒน์ ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนเทอม 1/2565 ในการพิจารณา
 • มีการรับรองรายชื่อนักเรียนยากจนที่ถูกเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการการคัดเลือก เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอทุนยุวพัฒน์

– ช่องทางการสมัครขอรับทุนการศึกษา –

มูลนิธิฯ จะไม่พิจารณาการสมัครขอรับทุนในกรณี

– กรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง – หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง – ส่งใบสมัครหลังจากวันที่หมดเขตแล้ว

– เอกสารประกอบขอทุนการศึกษา –

ส่งผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เลือกส่ง 1 อย่าง) จำนวน 1 ชุด***

 • 2.เรื่องเล่าของนักเรียนผู้ขอทุน เขียนตามความเป็นจริง ด้วยลายมือของผู้ขอทุน***

 • 3.เอกสารรับรองการเสนอชื่อนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยุวพัฒน์ และใบลงทะเบียนประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน***

 • 4.ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน จำนวน 1 ภาพ***

 • 5.ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน (ชั้น ป.6 หรือ ม.3) ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่***

 • 6.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียน

 • 7.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับครูผู้ให้ข้อมูล

 • 8.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อนักเรียนผู้ขอทุน หรือ  มีชื่อบัญชีเป็นชื่อผู้ขอทุนร่วมกับผู้ปกครองเท่านั้น ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารใดก็ได้ที่จะสะดวกเดินทางไปเบิกถอนเงิน และเป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชี PromptPay

  อนึ่ง การส่งสำเนาบัญชีธนาคารในขั้นตอนการสมัครขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครขอทุนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรอการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์เท่านั้น

*หมายเหตุ : หมายเหตุ: ต้องส่งเอกสารลำดับที่ 1-7 ให้ครบ หากส่งไม่ครบ ใบสมัครขอทุนจะไม่ได้รับการพิจารณา
*เตรียมเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาทั้งหมด เป็นไฟล์นามสกุล JPG. หรือ PDF ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 100 KB. และไม่ใหญ่เกินกว่า 1.5 MB

ส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (เลือกส่ง 1 อย่าง) จำนวน 1 ชุด***

 • 2.เรื่องเล่าของนักเรียนผู้ขอทุน เขียนตามความเป็นจริง ด้วยลายมือของผู้ขอทุน***

 • 3.เอกสารรับรองการเสนอชื่อนักเรียนยากจนเพื่อขอทุนยุวพัฒน์ และใบลงทะเบียนประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน***

 • 4.ภาพถ่ายด้านหน้าของบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมดและรอบบริเวณของบ้านอย่างชัดเจน จำนวน 1 ภาพ***

 • 5.ใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน (ชั้น ป.6 หรือ ม.3) ของสถานศึกษาที่กำลังเรียนอยู่***

 • 6.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียน

 • 7.ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับครูผู้ให้ข้อมูล

 • 8.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อบัญชีตรงกับชื่อนักเรียนผู้ขอทุน หรือ  มีชื่อบัญชีเป็นชื่อผู้ขอทุนร่วมกับผู้ปกครองเท่านั้น ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารใดก็ได้ที่จะสะดวกเดินทางไปเบิกถอนเงิน และเป็นบัญชีที่ผูกกับบัญชี PromptPay

  อนึ่ง การส่งสำเนาบัญชีธนาคารในขั้นตอนการสมัครขอทุน ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าผู้สมัครขอทุนได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรอการพิจารณาคัดเลือกและการประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์เท่านั้น

*หมายเหตุ : หากขาดเอกสารหมายเลข 1-7 ถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์ มูลนิธิจะไม่พิจารณาใบสมัคร
*
หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ ใบสมัครที่ส่งช้ากว่ากำหนดจะไม่ได้รับการพิจาณา

– ระยะเวลาดำเนินการรับสมัครขอทุน –

– เอกสารยืนยันการรับทุนการศึกษา –

นักเรียนที่ได้รับทุนสายสามัญ

นักเรียนที่ได้รับทุนสายอาชีพ

– คำถามที่พบบ่อย –

ถาม : เงินทุนจะได้รับจนถึงชั้นไหน
ตอบ : ได้รับจนถึงชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

ถาม : ถ้าเรียนจบชั้น ม.3 และจะไปเรียนต่อสายอาชีพ หรือทวิศึกษายังได้รับทุนหรือไม่
ตอบ : ยังได้รับทุนต่อเนื่องจนกว่าจะเรียนจบชั้น ปวช.3 ให้ส่งเอกสารดังนี้
เมษายน – พฤษภาคม ใบเสร็จรับเงินค่าเทอม หรือใบมอบตัวเข้าเรียนต่อ
มิถุนายน – กรกฎาคม ส่งใบรับรองการเป็นนักเรียนชั้นเรียนปัจจุบัน
*การส่งเอกสารไม่มีหมดเขต ถ้าส่งเอกสารถึงมูลนิธิเร็วก็จะได้รับเงินทุนภาคเรียนนั้นๆ เร็ว ถ้าไม่ส่งเอกสารจนสิ้นสุดภาคเรียนนั้นแล้วน้องจะไม่ได้รับเงินทุนในภาคเรียนนั้นแต่จะได้รับเงินทุนภาคเรียนต่อไปหลังจากที่มูลนิธิฯได้รับเอกสารแล้วเท่านั้น

ถาม : ถ้าจะย้ายโรงเรียนไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเดิมแล้วจะได้รับทุนหรือไม่
ตอบ : ยังได้รับทุนเหมือนเดิม ให้ไปขอใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนใหม่ที่น้องย้ายเข้าไปเรียนส่งมาให้มูลนิธิฯ เพื่อยืนยันว่าได้เข้าไปเรียนต่อจริง

ถาม : มูลนิธิจะโอนเงินทุนให้เมื่อไหร่
ตอบ : มูลนิธิจะโอนเงินทุนการศึกษาให้หลังจากที่ได้รับเอกสารจากนักเรียนแล้วดังนี้
เทอมที่ 1 ส่งใบเกรดของเทอม 2 ที่ผ่านมา และใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้นเรียนปัจจุบัน
เทอมที่ 2 ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

________________
ปฏิทินโอนทุน ภาคเรียนที่ 2/2565
________________

ถาม : เอกสารที่ต้องส่งแต่ละภาคเรียนมีอะไรบ้าง
ตอบ : เทอมที่ 1 ส่งใบเกรดของเทอม 2 ที่ผ่านมา และใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้นเรียนปัจจุบัน (สำหรับน้องที่ฝึกงานอนุโลมให้ส่งใบส่งตัวสำหรับฝึกงานกับสถานประกอบการแทนได้)

เทอมที่ 2 ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา

ถาม : สามารถส่งเอกสารได้ถึงเมื่อไหร่
ตอบ : ส่งเอกสารได้ทันทีที่เกรดออก (ดูวันที่ส่งเอกสารได้ที่ปฏิทินโอนทุนในแต่ละปีการศึกษา)
เทอมที่ 1 : หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 20 กันยายน 2565 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 1/2565 ย้อนหลัง แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อ ในภาคเรียนที่ 2/2565 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

เทอมที่ 2 : หากส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ ภายหลังวันที่ 15 มีนาคม 2566 นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาเทอม 2/2565 ย้อนหลัง แต่ยังมีสิทธิ์ได้รับทุนต่อ ในภาคเรียนที่ 1/2566 เมื่อส่งเอกสารมาถึงมูลนิธิฯ มาตามกำหนด

ถาม : รหัสนักเรียนทุนเช็คได้อย่างไร
ตอบ : เข้าไปดูรหัสนักเรียนทุน ได้ที่ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ https://ybf.premier.co.th/scholar/index_student.php
วิธีการเข้าไปใช้ User : เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุน 13 หลัก
Password : วันเดือนปีเกิดของนักเรียนทุนเป็นตัวเลข 8 หลัก เช่น เกิอวันที่ 9 เม.ย. 2545 ให้พิมพ์เป็น 09042545

ถาม : จะเข้าใช่ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ได้อย่างไร
ตอบ : เข้าใช้ระบบทุนการศึกษาออนไลน์ได้ตาม link https://ybf.premier.co.th/scholar/index_student.php
วิธีการเข้าไปใช้ User : เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุน 13 หลัก | Password : วันเดือนปีเกิดของนักเรียนทุนเป็นตัวเลข 8 หลัก เช่น เกิอวันที่ 9 เม.ย. 2545 ให้พิมพ์เป็น 09042545

ถาม : ส่งเอกสารทางไหนได้บ้าง