พี่เลี้ยงอาสา
รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 31 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนเรียนจบชั้น ม.6/ปวช.3 ซึ่งมูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงจัดทำโครงการ “พี่เลี้ยงอาสา” เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร มารับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ทางโทรศัพท์ และ เฟซบุ๊ก ปัจจุบันมีพี้เลี้ยงอาสาทั้งหมด 16 รุ่น จำนวน 323 คน โดยพี่เลี้ยงอาสาสามารถดูแลน้องนักเรียนทุนได้จำนวน 6,566 คน

อาสาสมัคร 323 คน

รูปแบบการดำเนินงาน
พี่เลี้ยงอาสา

รับฟัง ชวนคิด ชวนคุย เสริมกำลังใจ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนทุน โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานในการให้คำปรึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้

1. การเรียน และการพัฒนาตนเอง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ครอบครัว ความรัก ฯลฯ
3. การรับมือกับภาวะอารมณ์ และความรู้สึก

คุณสมบัติอาสาที่ต้องการ

รับอาสาสมัครจำนวน 15 คน
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. มีความคิดเชิงบวก กระตือรือร้น มุ่งมั่น เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ในการทำงานร่วมกับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา (นักเรียนทุน)
3. มีทักษะเฉพาะด้าน ด้านใดด้านหนึ่งในข้อต่อไปนี้
– มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ สามารถพูดคุยโต้ตอบและเป็นผู้รับฟังที่ดี
– มีทักษะการเขียน เพื่อสื่อสารบนเฟซบุ๊กอย่างน่าสนใจ
– มีทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม เช่น Photoshop, Illustrator, Canva และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
4. มี Facebook Account และยินดีที่จะเข้าไปอ่าน / ตอบ Chat ของนักเรียนทุนที่ทักเข้ามา
5. มีเวลาในการบันทึกข้อมูลการพูดคุยกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
6. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ
7. ทราบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตวัยรุ่น
8. สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศ ประเมินผลระหว่างโครงการ และมาร่วมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติงานอาสาสมัครจนจบโครงการตามวันเวลาที่กำหนดได้
9. สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิยุวพัฒน์ และใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ zoom cloud meetings ได้

อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

1. โทรศัพท์
2. คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงาน

พูดคุย ให้คำปรึกษากับนักเรียนทุนทางโทรศัพท์ / แชท เฉลี่ยประมาณ 4-5 คน/เดือน

ออกแบบเนื้อหา (Content) และรูปภาพ (Graphic) ที่เป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่น และโพสต์ลงในกลุ่มปิด Facebook

ตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์ เมื่อมีนักเรียนทุนคอมเมนต์โพสต์ของพี่เลี้ยงอาสา

บันทึกข้อมูลน้องนักเรียนทุนที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์และกล่องข้อความ (Inbox) เฟซบุ๊ก ลงในระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนออนไลน์

พี่เลี้ยงอาสา ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง
ระหว่างเวลา 15.00 – 20.00 น.
(ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 27 มีนาคม 2567)

ปฎิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ที่พี่เลี้ยงอาสาสะดวก โดยไม่ต้องเข้ามาปฎิบัติงานที่มูลนิธิฯ

ประโยชน์ การสนับสนุน และสวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
2. คู่มือการทำงานพี่เลี้ยงอาสา
3. ชุดข้อมูลสำหรับการตอบคำถามนักเรียนทุนเรื่อง เอกสารการรับทุน การเข้าระบบทุนออนไลน์
4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนทุน เช่น จำนวนนักเรียนทุน ความสนใจ สิ่งที่อยากเรียนรู้ เรื่องที่อยากปรึกษา เป็นต้น
5. การสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ (เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกการทำงานอาสา เป็นต้น)
6. ใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ เมื่อปฎิบัติงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย ตามกติกาและภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

ปฏิทินกิจกรรมของพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 17

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลำดับ ช่วงเวลา รายละเอียด
1 ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566 รับสมัครและคัดเลือกอาสา
– เว็บไซต์มูลนิธิยุวพัฒน์
– เฟซบุ๊กมูลนิธิยุวพัฒน์
– แพลตฟอร์ม I Am Unicef
2 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลการคัดเลือก
– เว็บไซต์ของมูลนิธิยุวพัฒน์
3 วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมปฐมนิเทศ
– ที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
4 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 27 มีนาคม 2567 อาสาปฏิบัติงาน
– ปฏิบัติงานจากที่บ้าน
5 วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 กิจกรรม Midterm Review
– ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
6 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 กิจกรรมถอดบทเรียน
– ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทุน
หลังจากมีโครงการพี่เลี้ยงอาสา

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากมีพี่เลี้ยงอาสา
โทรศัพท์ไปพูดคุยด้วย

จากการสอบถามนักเรียนทุนจํานวน 422 คน จากทั้งหมด 1,535 คน ที่ดูแลโดยพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 3 – 15

รายละเอียด
รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า 97.51%
ได้รับความรู้ใหม่ๆ 97.01%
กล้าเปิดตัวเองมากขึ้น 83.08%
อยากเปลี่ยนแปลง/พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 80.85%
รู้ตัวเองอยากจะพัฒนาในด้านไหน 75.87%

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากมีพี่เลี้ยงอาสา
ทางออนไลน์ (กลุ่มปิดเฟซบุ๊กนักเรียนทุน)

จากการสอบถามนักเรียนทุนจํานวน 1,743 คน จากทั้งหมด 6,555 คน ที่ดูแลโดยพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 6 – 15

รายละเอียด
รู้ตัวเองอยากจะพัฒนาในด้านไหน 79.2%
รู้ตัวเองทำอะไรแล้วมีความสุข 78.4%
ใช้เหตุผลได้ดีขึ้น 76.2%
คำนึงถึงข้อดี/ข้อเสีย ได้ดีขึ้น 74.7%
รู้ความชอบของตัวเองมากขึ้น 73.3%

จากนักเรียนทุนถึงพี่เลี้ยงอาสา

“หนูขอขอบคุณพี่เลี้ยงอาสาทุกคนมากๆ นะคะ ที่คอยให้คำปรึกษากับหนู เพราะเหตุการณ์บางเรื่องหนูก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง พอหนูได้เล่าระบายให้พี่เลี้ยงฟัง พี่ๆ ก็ช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ ทำให้หนูรู้สึกสบายใจมากขึ้นเลยค่ะ”

น้องฮัมดียะห์
นักเรียนทุนจังหวัดสงขลา

“ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจและคำสอนในวันที่หนูไม่มีใครเลย ในวันที่หนูเหนื่อยยังมีพี่ๆ ให้กำลังใจ ถึงแม้จะไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าพี่ๆ เลย แต่หนูประทับใจมากที่พี่ๆ เอ็นดูและเข้าใจหนู ขออวยพรให้พี่เลี้ยงอาสาทุกคนมีความสุขนะคะ”

น้องน้ำเพชร
นักเรียนทุนจังหวัดนครพนม

“หนูอยากจะขอบคุณพี่เลี้ยงอาสาที่ให้กำลังใจและให้คำปรึกษามาโดยตลอด ขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันให้หนู ทำให้หนูมีวันนี้ วันที่หนูสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยากจะเข้าไปเรียนได้แล้วนะคะ”

น้องวิภาดา
นักเรียนทุนจังหวัดกาฬสินธุ์

เล่าเรื่องจากพี่เลี้ยงอาสา

“ประทับใจความเข้มแข็งของน้องคนนึง ปิดเทอมไปสอนพิเศษเด็ก เขาชอบทำจิตอาสา เขาสนใจเรื่องเด็กและคนแก่ อยากสร้างบ้านพักคนชรา และดูแลเด็ก เขาเป็นเด็กกำพร้านะแต่ว่าเขามีทัศนคติที่เข้มแข็งมาก ทั้งๆ ที่เขาขาด แต่น้องกลับคิดถึงคนอื่นเสมอ”

ชุตินาฏ ศรีสุมะ (ผึ้ง)
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 1

“ความประทับใจที่เรามาทำอาสาพี่เลี้ยง คือทุกครั้งที่เราโทรไปหาน้อง แล้วเขาจำเสียงเราได้ บางครั้งโทรศัพท์เราแบตหมด เราใช้เบอร์คนอื่นโทรไป น้องยังจำได้ว่าเป็นเราทำให้ประทับใจ และน้องเขาก็รู้สึกดีฟังจากเสียงของเขาดูสดใสที่ได้คุยกับเรา”

ภาษณ์ชนก เนระแก (เติ้ล)
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 2

“ความประทับใจในการเป็นพี่เลี้ยงอาสาคือ การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การได้แง่คิดจากน้องๆ และน้องๆ ก็ได้แง่คิดจากเรา ทำให้ทั้งพี่และน้องเห็นคุณค่าในตนเอง มีกำลังใจที่จะสู้กับอุปสรรค และเห็นความใส่ใจของคนกลุ่มๆหนึ่งที่อยากผลักดันให้น้องๆ ได้มีโอกาสที่ดีในโลกกว้าง”

รุ่งนภา สุดจิตจูล (ดาว)
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8

“ประทับใจในความร่วมมือกันของทุกคนตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ เพื่อนพี่น้องร่วมทีม และการร่วมงานกันของแต่ละทีมจนกลายมาเป็นสิ่งดีๆที่ส่งต่อสู่น้องๆ ยิ่งเห็นว่าน้องได้ใช้ประโยชน์กัน ก็ยิ่งมีความสุขและภูมิใจในการเป็นพี่เลี้ยงอาสา”

นภัสวรรณ พลเชษฐ์สมบัติ (เดียร์)
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8

“เราได้เรียนรู้ชีวิตของเขา เช่น น้องคนนึงอยากเป็นคอมพิวเตอร์ อยากเป็นนักดนตรีด้วย แนะนำว่าเขาสามารถทำไปได้ 2 อย่าง แต่เขาไม่มีข้อมูล ไม่มีอินเทอร์เนต ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีหนังสือ เขาเอื้อมไม่ถึง สุดท้ายก็ช่วยกันคิดว่าเขาจะเข้าถึงอะไรที่ไหนได้บ้าง….มีน้องผู้หญิงอีกคนที่ไม่เคยคุยในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเลย เราคุยกับเขาไปครั้งสองครั้ง และเขาไว้ใจเรา เขาเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่อง ทั้งดีและไม่ดี วิธีการเอาตัวรอด เหมือนเปิดมุมมอง เห็นชีวิตเขา เราพยายามช่วยให้เขาเอาชีวิตให้รอดจากตรงนั้นได้”

อิทธิพล พินิจวิชา (ปุ๊กปู่)
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 1

“เพื่อนอาสาต่างคนต่างมา แต่ใจเดียวกัน ทำงานเป็นทีมสนุกมาก ช่วยเหลือกันเสมอ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกคนน่ารัก ช่วยเหลือ หาข้อมูล ติดตามให้ตลอด ทำงานนี้มีทุกรสชาติเลยค่ะ สนุก ยิ้ม หัวเราะ น้ำตา (ซึ้งใจ) นักเรียนทุนน่ารักมาก โทรมาปรึกษาขอกำลังใจในการเข้าสอบ บางคนก็มีความกังวลใจ บางคนก็อาจไม่เข้าใจความคิดผู้ใหญ่ บางคนมีความรัก พี่เลี้ยงอาสาจะได้เรียนรู้และให้คำปรึกษากับนักเรียนทุน เป็นพี่เลี้ยงอาสารับรองจะไม่ผิดหวัง เมื่ออาสาจบภารกิจ แต่คนอาสายังไม่จบนะคะ เรามีกันตลอดไป”

อัจฉริยา เดชะวงศ์วิเศษ (ยุ้ย)
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8

“ภูมิใจนะคะที่ได้ทำอาสาพี่เลี้ยง ได้ทำเพื่อเด็กคนนึง ทำให้เขาได้เห็นคุณค่า เขายอมเปิดใจกับเราและเล่าความฝันของเขาให้เราฟัง ทำให้ตัวเราเองรู้สึกมีคุณค่า เรามีคุณค่ากับเขาและเขาก็มีคุณค่ากับเรา เป็นความทรงจำที่ดีมากๆ ค่ะ”

ฉัตรชรัญ เทาวงษ์ (ผึ้ง)
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 3

สอบถามข้อมูลงานอาสาสมัคร

โทร : 02 301 1094
โทร : 093 124 9749
อีเมล : soleehah.k@ybf.premier.co.th
อีเมล : Wanwisa.m@ybf.premier.co.th
Line Official : @BOS9702T

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
Daily Views: 3Total Views: 1,504