https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%a1/

จริยา ขัติยศ
“ด้วยความรักและความฝันสู่การคว้าแชมป์ MasterChef UK 2023”

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%92%e0%b8%b4-%e0%b9%81%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%a1/

วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์
“ตามคว้าฝันใหญ่ วินัยต้องชัด”

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/inspiration-nightingale/

ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
“สุภาพสตรีผู้ถือดวงประทีปแห่งความหวัง”

วง Paper Planes
“ความสำเร็จที่ทำให้อยากเป็นคนที่ดีขึ้น”