โครงการ ฟู้ด ฟอร์ กู้ด
FOOD FOR GOOD

“Food For Good” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 มุ่งมั่นทำงานเพื่อขจัดปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก เพราะเราเชื่อว่า “โภชนาการที่ดี คือรากฐานของการเจริญเติบโต” หากพวกเขาได้รับอาหารที่เหมาะสม หลากหลายและเพียงพอ พวกเขาก็จะมีสุขภาพและอนาคตที่ดี

โดย Food For Good จะเข้าไปทำงานร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยกลไก 4 GOOD คือการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเพิ่มเติม (GOOD FOOD / GOOD FARM) ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้โภชนาการและการจัดการงานอาหารในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ (GOOD KNOWLEDGE) ตลอดจนการดูแลเด็กให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้พวกเขามีภาวะโภชนาการที่ดี (GOOD HEALTH) การทำงานจึงไม่ใช่แค่การนำเงินบริจาคไปแปรรูปเป็นมื้ออาหาร แต่เป็น “การสร้างวิธี” ที่เอื้อให้เกิดมื้ออาหารคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อลดจำนวนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการในประเทศไทย

การดำเนินงาน
ขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการ

GOOD FOOD

เราช่วย…ระดมทรัพยากร
เพื่อโภชนาการที่ครบถ้วน

เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน หลากหลาย ปริมาณเพียงพอ ต่อการเจริญเติบโต และมีภาวะโภชนาการที่ดี

GOOD KNOWLEDGE

เราเสริม…ความรู้
โภชนาการให้รอบด้าน

ให้ครูสามารถจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถส่งต่อความรู้ในรุ่นต่อๆ ไป รวมถึงช่องทางในการรับคำปรึกษาจากนักโภชนาการโดยตรง

GOOD FARM

เราสนับสนุน…
แหล่งอาหารที่ปลอดภัย

เพื่อสร้างความยั่งยืนของแหล่งอาหาร เช่น การปลูกผักปลอดภัยเพื่อนำมาปรุงอาหาร โรงเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็นต้น และส่งเสริมให้เกิดกองทุนหมุนเวียน
ฟู้ดฟอร์กู๊ด เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารแก่เด็กนักเรียนในระยะยาว

GOOD HEALTH

เราติดตาม…ภาวะ
โภชนาการเด็กอย่างใกล้ชิด

ด้วยการดูแลภาวะโภชนาการเด็กทั้งโรงเรียนและทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มเด็กที่มี “ภาวะทุพโภชนาการ” และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งทำงานเชื่อมต่อกับสาธารณสุขในพื้นที่

กลไกในการดูแลโภชนาการเด็ก

บ้าน 30%

พ่อแม่
ผู้ปกครอง

ชุมชน 30%

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูโภชนาการ
ครูอนามัย
ครูเกษตร
บุคลากรในโรงเรียน
แม่ครัว

โรงเรียน 40%

คณะกรรมการสถานศึกษา
สาธารณสุข
อปท.
หน่วยงานในพื้นที่ เช่น ปศุสัตว์
เกษตรจังหวัด และอื่นๆ

ผลการดำเนินงาน
ปี 2566

โรงเรียนได้รับ
องค์ความรู้ด้านโภชนาการ

83
โรงเรียน

(ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน
รวม 152 โรงเรียน)

คุณครูได้เสริมความรู้
ด้านโภชนาการ

241
คน

(ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน
รวม 489 คน)

เด็กได้รับการดูแล
โภชนาการที่ดี

6,756
คน

(ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน
รวม 23,790 คน)

เติมเต็มโภชนาการ
ที่ครบถ้วนในมื้ออาหาร

4,517,996
ถาดอาหาร

(สะสมตั้งแต่ปี 2557
จนถึงปัจจุบัน)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 83 โรงเรียน

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
แบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค จำนวน
ภาคเหนือ 17 โรงเรียน
ภาคกลาง 38 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 โรงเรียน
ภาคตะวันออก 2 โรงเรียน
ภาคใต้ 14 โรงเรียน

ประเภทโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ

ประเภท จำนวน
โรงเรียนประถมศึกษา 64 โรงเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส 19 โรงเรียน

ร่วมสนับสนุนเพื่อเติมเต็มโภชนาการที่ครบถ้วน
แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

บริจาคเงินเพื่อเติมเต็ม
โภชนาการที่ครบถ้วน
แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ สร้างแคมเปญ
ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
โภชนาการเด็ก

เป็นกระบอกเสียง สร้างความตระหนักรู้
ถึงปัญหาและทางออกเรื่องโภชนาการเด็ก
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

สอบถามข้อมูลโครงการ

โทร : 02 301 1149
E-mail : info@foodforgood.or.th
Line Official : foodforgoodth

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม/แคมเปญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 02 301 1061
โทร: 02 301 1080

E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line Official Account : https://lin.ee/di3tEQD