สื่อดิจิทัล คณิต – วิทย์
โดย
Learn Education

หนึ่งใน 9 เครื่องมือสร้างโอกาส ภายใต้โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณครูให้สามารถสอนวิชาคณิต – วิทย์ กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายเข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคปัจจุบัน มีเนื้อหาทางวิชาการครบถ้วนและครอบคลุมทุกหัวข้อตามหลักสูตรแกนกลาง นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังสามารถเลือกเรียนในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้อย่างอิสระ และเพื่อให้การเรียนรู้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน ทำให้ครูสามารถปรับปรุงและพัฒนานักเรียนแบบรายบุคคลให้มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นได้

การดำเนินงาน
เพื่อให้การเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

โรงเรียนในเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นกลุ่มโรงเรียนขาดโอกาสที่มีจำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่าง 200 ถึง 800 คน และมีคะแนน O-net ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่เป็นโรงเรียนที่มุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะและได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โดย Learn Education จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการสอนแบบผสมผสานเพื่อยกระดับการศึกษาไทย เพื่อช่วยให้โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักเรียน และลดภาระงานของครู โดยทำงานร่วมกับโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

พัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้

พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีเนื้อหาบทเรียนแบบครบวงจรครอบคลุมวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงบทเรียน วิดีโอ เอกสารประกอบ และแบบฝึกหัดต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา

สนับสนุน
การสอนของครู

การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับครู รวมทั้งแนะนำเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ ให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น แผนการสอนแบบละเอียด คำแนะนำการสอน และระบบติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน ช่วยให้ครูสามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน

เน้นการเรียนรู้แบบ Personalized Learning นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง ช่วยให้พัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

พัฒนาหลักสูตร
ตรงบริบทของโรงเรียน

ร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เน้นการบูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน
ปี 2566

โรงเรียนในเครือข่ายฯ
ที่ใช้สื่อดิจิทัลวิชาคณิต-วิทย์

59
โรงเรียน

(โรงเรียนในเครือข่ายฯ
มีทั้งหมด 662 แห่ง)

นักเรียนที่ได้ใช้
สื่อดิจิทัลวิชาคณิต-วิทย์

22,998
คน

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

ผลคะแนนภาพรวม
วิชาวิทยาศาสตร์

ผ่านเกณฑ์
38%

(จากเดิมมีเพียง 3%
ที่ผลคะแนนสอบผ่านเกณฑ์)

ผลคะแนนภาพรวม
วิชาคณิตศาสตร์

ผ่านเกณฑ์
27% – 30%

(จากเดิมมีเพียง 3% – 4%
ที่ผลคะแนนสอบผ่านเกณฑ์)

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
59 โรงเรียน

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
แบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค จำนวน
ภาคเหนือ 16 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 โรงเรียน
ภาคกลาง 6 โรงเรียน
ภาคตะวันออก 6 โรงเรียน
ภาคใต้ 8 โรงเรียน

ประเภทโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ

ประเภท จำนวน
โรงเรียนขยายโอกาส 14 โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 45 โรงเรียน

ร่วมสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
ห้องเรียนดิจิทัลวิทย์ – คณิต

บริจาคเงินเพื่อการพัฒนา
ห้องเรียนดิจิทัลวิทย์ – คณิต ในโรงเรียน
เครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา

บริจาคสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก แท็บเล็ต ฯลฯ เพื่อการใช้สื่อดิจิทัล
วิทย์ – คณิต ในโรงเรียนเครือข่ายฯ

ร่วมกิจกรรมหรือสร้างแคมเปญ
ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ
ร้อยพลังการศึกษา

สอบถามข้อมูลโครงการ

โทร : 02 251 4569
E-mail : info@learn.co.th

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม/แคมเปญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 02 301 1061
โทร: 02 301 1080

E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line Official Account : https://lin.ee/di3tEQD