ปี 2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2566

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2566

รายงานรายไตรมาสที่ 2/2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2566

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2/2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2566

รายงานรายไตรมาสที่ 1/2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2566

รายงานการเงินมาสที่ 1/2566

ปี 2565

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2565

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2565

รายงานรายไตรมาส ที่ 4/2565

รายงานรายไตรมาสที่ 4/2565

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 4/2565

รายงานการเงินไตรมาสที่ 4/2565

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2565

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2565

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 3/2565

รายงานการเงินไตรมาสที่ 3/2565

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2565

รายงานรายไตรมาสที่ 2/2565

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 2/2565

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2/2565

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2565

รายงานรายไตรมาสที่ 1/2565

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2565

รายงานการเงินไตรมาสที่ 1/2565

ปี 2564

รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2564

รายงานการเงินปี 2564

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2564

รายงานการเงินปี 2564

Financial statements 2021

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 4/2564

รายงานรายไตรมาสที่ 4/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 4/2564

รายงานการเงินไตรมาสที่ 4/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 3/2564

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 3/2564

รายงานการเงินไตรมาสที่ 3/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 2/2564

รายงานรายไตรมาสที่ 2/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 2/2564

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2564

รายงานรายไตรมาสที่ 1/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2564

รายงานการเงินไตรมาสที่ 1/2564

ปี 2563

รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2563

รายงานผู้สอบบัญชี

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2563

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2563

รายงานรายไตรมาสที่ 4/2563

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 4/2563

รายงานการเงินไตรมาสที่ 4/2563

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2563

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2563

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 3/2563

รายงานการเงินไตรมาสที่ 3/2563

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2563

รายงานรายไตรมาสที่ 2/2563

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 2/2563

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2/2563

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2563

รายงานรายไตรมาสที่ 1/2563

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2563

รายงานการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ปี 2562

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2562

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2562

งบการเงิน ปี 2562

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2562

รายงานรายไตรมาส ที่ 4/2562

รายงานรายไตรมาสที่ 4/2562

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 4/2562

รายงานการเงินไตรมาสที่ 4/2562

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2562

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2562

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 3/2562

รายงานการเงินไตรมาสที่ 3/2562

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2562

รายงานรายไตรมาสที่ 2/2562

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2562

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2/2562

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2562

รายงานรายไตรมาสที่ 1/2562

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2562

รายงานการเงินไตรมาสที่ 1/2562

ปี 2561

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2561

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2561

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 4/2561

รายงานรายไตรมาสที่ 4/2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 4/2561

รายงานการเงินไตรมาสที่ 4/2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2561

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2561

รายงานการเงิน ที่ 3/2561

รายงานการเงินไตรมาสที่ 3/2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2561

รายงานรายไตรมาสที่ 2/2561

รายงานการเงิน ที่ 2/2561

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2/2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2561

รายงานรายไตรมาสที่ 1/2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2561

รายงานการเงินไตรมาสที่ 1/2561

ปี 2560

รายงานประจำปียุวพัฒน์ ปี 2560

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์  2560

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2560

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2560

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2560

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2560

ปี 2559

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2559

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์  2559

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2559

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2559

Certified Auditor Report of Statement of Financial Position Audit 2016

Certified Auditor Report of Statement of Financial Position Audit 2016

ปี 2558

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2558

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2558

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2558

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2558

ปี 2557

รายงานประจำปี มูลนิธิยุวพัฒน์ 2557

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2557

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2557

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2557

ปี 2556

รายงานประจำปี มูลนิธิยุวพัฒน์ 2556

รายงานประจำปี มูลนิธิยุวพัฒน์ 2556

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2556

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2556