ปี 2567

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2567

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1/2567

ปี 2566

รายงานประจำปี 2566

รายงานประจำปี
2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 4/2566

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 4/2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 4/2566

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 4/2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2566

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 3/2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2566

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2566

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2566

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2566

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1/2566

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2566

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2566

ปี 2565

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2565

รายงานประจำปี
2565

รายงานรายไตรมาส ที่ 4/2565

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 4/2565

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 4/2565

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 4/2565

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2565

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 3/2565

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 3/2565

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2565

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2565

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2565

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 2/2565

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2565

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2565

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1/2565

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2565

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2565

ปี 2564

รายงานประจำปี 2564

รายงานประจำปี
2564

รายงานการเงินปี 2564

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 2564

รายงานการเงินปี 2564

Financial statements
2021

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 4/2564

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 4/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 4/2564

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 4/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 3/2564

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 3/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 3/2564

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 2/2564

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 2/2564

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2564

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1/2564

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2564

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2564

ปี 2563

รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี
2563

รายงานผู้สอบบัญชี

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 2563

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2563

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 4/2563

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 4/2563

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 4/2563

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2563

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 3/2563

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 3/2563

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2563

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2563

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2563

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 2/2563

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2563

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2563

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1/2563

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2563

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2563

ปี 2562

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2562

รายงานประจำปี
2562

งบการเงิน ปี 2562

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 2562

รายงานรายไตรมาส ที่ 4/2562

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 4/2562

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 4/2562

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 4/2562

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2562

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 3/2562

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 3/2562

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2562

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2562

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2562

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2562

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2562

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2562

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1/2562

รายงานการเงินไตรมาส ที่ 1/2562

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2562

ปี 2561

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี
2561

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2561

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 4/2561

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 4/2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 4/2561

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 4/2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 3/2561

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 3/2561

รายงานการเงิน ที่ 3/2561

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2561

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 2/2561

รายงานการเงิน ที่ 2/2561

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 2/2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2561

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1/2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2561

รายงานการเงิน
ไตรมาสที่ 1/2561

ปี 2560

รายงานประจำปียุวพัฒน์ ปี 2560

รายงานประจำปี
2560

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2560

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 2560

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2560

ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 3/2560

ปี 2559

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2559

รายงานประจำปี
2559

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2559

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต  2559

Certified Auditor Report of Statement of Financial Position Audit 2016

Certified Auditor Report
of Statement of Financial
Position Audit 2016

ปี 2558

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2558

รายงานประจำปี
2558

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2558

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ปี 2558

ปี 2557

รายงานประจำปี มูลนิธิยุวพัฒน์ 2557

รายงานประจำปี
2557

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2557

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ปี 2557

ปี 2556

รายงานประจำปี มูลนิธิยุวพัฒน์ 2556

รายงานประจำปี
2556

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2556

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ปี 2556