โครงการพัฒนาครูแนะแนวรุ่นใหม่และเครื่องมือการออกแบบชีวิตตนเอง โดย a-chieve

หนึ่งใน 9 เครื่องมือสร้างโอกาส ภายใต้โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นหลักสูตรแนะแนวออนไลน์เพื่อพัฒนาครูที่ต้องสอนแนะแนวเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ในการค้นหาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้าน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ความสนใจ และความถนัดของตัวเองเพื่อการต่อยอดในการเลือกเรียนต่อและการออกแบบเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมกับตัวนักเรียน รวมถึงออกแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในสังคมรอบตัวเพื่อให้นักเรียนเห็นทางเลือกอาชีพมากขึ้น ซึ่งจะมีคลังข้อมูลและไอเดียการสอนแนะแนว ระบบให้คำปรึกษา คอร์สเรียนออนไลน์ และกิจกรรม workshop ในการเพิ่มศักยภาพให้ครูสอนแนะแนว เป็นต้น รวมไปถึงเป็นพื้นที่จะสนับสนุนนักเรียนมัธยมฯ ให้สามารถค้นพบตัวตนด้วยกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม การจัดค่าย ฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีพี่ที่ปรึกษา ที่จะเสริมสร้างทักษะชีวิตให้น้องๆ สามารถค้นพบตัวตน ออกแบบเส้นทางชีวิต และไปต่อด้วยตัวเองได้อย่างแข็งแรงทั้งวิธีคิดและจิตใจ

การดำเนินงาน
เพื่อการพัฒนาครูแนะแนวรุ่นใหม่
และเครื่องมือการออกแบบชีวิตตนเอง

วิชาแนะแนว มีความสำคัญอย่างมากที่ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจในเรื่องการเลือกเส้นทางการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสม แต่ด้วยการแนะแนวในระบบการศึกษาไทยยังมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไข เช่น การไม่ให้ความสำคัญกับวิชาแนะแนว การขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมแนะแนวและการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งเนื้อหาและวิธีการสอนไม่เน้นด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ สอนไม่ตรงกับความสนใจและตามบริบทของนักเรียนแต่ละคน อีกทั้งจำนวนครูแนะแนวไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ครูแนะแนวต้องแบ่งเวลาทำหน้าที่อื่นๆ และครูที่สอนวิชาอื่นๆ ต้องรับผิดชอบวิชาแนะแนว ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในระบบการศึกษาไทย

โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จึงร่วมสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ a-chieve.org ให้เป็นพื้นที่แนะแนวนอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และเว็บไซต์ guidancehubth.com สำหรับคุณครูที่ต้องสอนแนะแนวด้วยหลักสูตรเรียนออนไลน์ สำหรับครูที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเป็น Active Learner ด้วยกระบวนการต่างๆ ดังนี้

กระบวนการพัฒนาครูแนะแนว

จัดกิจกรรมออนไลน์
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู

ให้บริการออนไลน์
คลังข้อมูลแนะแนว

เป็นเพื่อน
ที่ปรึกษาให้ครู

มีชุมชนออนไลน์
เพื่อนครูแนะแนว

กระบวนการแนะแนวนักเรียนมัธยมฯ

ออกแบบเส้นทางชีวิต

รู้จักตัวเองและทดลอง
วางแผนชีวิต

สำรวจอารมณ์

แบบสำรวจเช็กสภาพ
จิตใจและความรู้สึก

คลังข้อมูลอาชีพ

รู้จักอาชีพจากบทสัมภาษณ์
ของคนทำงานจริง

กิจกรรมออนไลน์

Career Shortcut ทางลัดอาชีพ
พี่ต้นแบบให้ข้อมูลอาชีพ

ผลการดำเนินงาน
ปี 2566

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)

นักเรียนมัธยม
ใช้งานเว็บไซต์

มากกว่า
170,000 User

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

ครูแนะแนว
ใช้งานเว็บไซต์

มากกว่า
30,000 User

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

ร่วมสนับสนุนการพัฒนาครูแนะแนว
และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นใหม่

บริจาคเงินเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์
a-chieve hub (นักเรียน) / แนะแนว HUB (คุณครู)
และการจัดกิจกรรมพัฒนาครูแนะแนว

ร่วมกิจกรรมหรือสร้างแคมเปญ
ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ
ร้อยพลังการศึกษา

สอบถามข้อมูลโครงการ

โทร: 063 952 6449
อีเมล : info@a-chieve.org 
Line : https://line.me/R/ti/p/@762cckaw

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม/แคมเปญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 02 301 1061
โทร: 02 301 1080

E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line Official Account : https://lin.ee/di3tEQD