สื่อดิจิทัลภาษาอังกฤษ
โดย Winner English

หนึ่งในภาคีเครือข่าย โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอัจฉริยะแบบครบวงจร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกิจกรรมและสื่อการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับช่วงวัยและสภาพความพร้อมของนักเรียน ทำให้การฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกและน่าตื่นเต้น โดยเน้นการสอนให้เข้าใจและมีความรู้พื้นฐานของภาษาอังกฤษทั้งในด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และโครงสร้างประโยค เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรมและเกมที่สนุกสนานที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการใช้ในสถานการณ์จริง และมีการวัดผลและการประเมินผลอย่างแม่นยำ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ และตามกรอบมาตรฐาน CEFR A1-B1 อีกทั้งนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาบนมือถือช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนและฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องได้

การดำเนินงาน
เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทยต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง เนื่องจากนักเรียนขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจเกิดจากการสอนที่เน้นการจำคำศัพท์และกฎไวยากรณ์มากกว่าการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง และการสอนในเชิงทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ต้องมีการแก้ไขเพื่อให้การศึกษาด้านภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียน

โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จึงได้นำเครื่องมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ Winner English เข้าไปช่วยในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารของนักเรียนให้เข้มแข็งขึ้น อีกทั้งช่วยลดภาระงานของครูในการเตรียมการสอนพร้อมทั้งเทคโนโลยีการวัดผลและการประเมินผลที่ง่ายและแม่นยำ ช่วยให้ครูสามารถติดตามและปรับปรุงกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มีคำศัพท์ใหม่ๆ ที่นักเรียน
สามารถนำใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

มากกว่า
3,000 คำ

บทเรียนในรูปแบบ Animation
และคลิปเสียงโดยเจ้าของภาษา

มากกว่า
5,000 วิดีโอ

นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
จากแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ

มากกว่า
1,500 ข้อ

ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีผู้ช่วยส่วนตัว

Personal
AI

ผลการดำเนินงาน
ปี 2566

โรงเรียนในเครือข่ายฯ ที่ใช้
สื่อดิจิทัลภาษาอังกฤษ

55
โรงเรียน

(โรงเรียนในเครือข่ายฯ
มีทั้งหมด 662 แห่ง)

ครูที่ได้ใช้
สื่อดิจิทัลภาษาอังกฤษ

415
คน

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

นักเรียนที่ได้ใช้
สื่อดิจิทัลภาษาอังกฤษ

19,846
คน

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

ผลคะแนนแบบทดสอบ
เทอม 1/2566

Post-Test
48.25%

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

ผลสำรวจเจตคคติของผู้เรียน
หลังการใช้เครื่องมือ Winner English

(ผลสำรวจในภาคเรียนที่ 1/2566)

เจตคคติหลังใช้งาน
Winner English
คิดเป็น
(%)
– ชื่นชอบการเรียนภาษาอังกฤษ 95%
– ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 93%
– อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 92%
– แนะนำ Winner English ให้กับคนอื่นๆ 83%
– ใช้งาน Winner English เพิ่มเติมนอกห้องเรียน 79%

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
55 โรงเรียน

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
แบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค จำนวน
ภาคเหนือ 14 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 โรงเรียน
ภาคกลาง 7 โรงเรียน
ภาคตะวันออก 4 โรงเรียน
ภาคใต้ 11 โรงเรียน

ประเภทโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ

ประเภทจำนวน จำนวน
โรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส 11 โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 42 โรงเรียน

ร่วมสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
ห้องเรียนดิจิทัลภาษาอังกฤษ

บริจาคเงินเพื่อการพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
เครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา

บริจาคสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก แท็บเล็ต ฯลฯ เพื่อการใช้สื่อดิจิทัล
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนเครือข่ายฯ

ร่วมกิจกรรมหรือสร้างแคมเปญ
ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ
ร้อยพลังการศึกษา

สอบถามข้อมูลโครงการ

โทร : 02 252 2489
E-mail : info.winnerenglish@gmail.com
Line ID : @winnerenglish

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม/แคมเปญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 02 301 1061
โทร: 02 301 1080

E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line Official Account : https://lin.ee/di3tEQD