โครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม

ดำเนินงานโดย สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและขยายผลให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น โดยจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่าน “โครงงานคุณธรรม (Moral Project)” พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ ครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติจริง ผลักดันให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทิศทางที่ดีขึ้นผ่านหลักการและกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม “4+6 โมเดล”  โดยมีผู้นิเทศจากโครงการฯ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับโรงเรียนและลงพื้นที่ติดตามเทอมละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้จนประสบความสำเร็จ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปในทิศทางที่ดี ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเติบโตไปพร้อมกับมีอุปนิสัยที่ดีงาม

การดำเนินงาน 4+6 โมเดล
เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

4 หลักการ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ทำทั้งโรงเรียน

เริ่มตั้งแต่นักเรียน ครู และผู้บริหาร ดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมร่วมกัน

ทำแบบ Bottom Up

นำความต้องการที่นักเรียนอยากเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเป็นนโยบายของโรงเรียน

ทำอย่างมีส่วนร่วม

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รวมทั้งผู้ปกครอง และชุมชน

ทำอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีความยั่งยืนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6 กระบวนการ
เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

1. สร้างการรับรู้
และการยอมรับ
ในโรงเรียน

2. สร้างครูแกนนำ
นักเรียนแกนนำ

3. กำหนดเป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลง
ของโรงเรียน
(คุณธรรมอัตลักษณ์)

4. กำหนดวิธีการ
เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย

5. ลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและ
การเปลี่ยนแปลง

6. สร้างกลไก
ขับเคลื่อน
โรงเรียน
คุณธรรม

หนังสือคู่มือคุณธรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

โรงเรียนต้องประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้ตัวชี้วัด 7 ข้อ ดังนี้

  1. มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน เช่น นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส โรงเรียนสะอาดร่มรื่น เป็นต้น
  2. มีกลไกและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือ เช่น มีแผนปฏิบัติงาน มีคณะทำงาน เป็นต้น
  3. มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
  4. มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง
  5. มีกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน
  6. มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่โดดเด่น เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ
  7. เป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

ผลการดำเนินงาน
ปี 2566

ขยายโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการฯ

57
โรงเรียน

(ณ ปัจจุบันรวมมีเครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม 492 แห่ง)

นักเรียนได้รับประโยชน์
จากโครงการฯ

มากกว่า
3 แสนคน

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

ผู้นิเทศ ผู้ติดตามการดำเนิน
โครงงานของโรงเรียน

53
คน

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

โครงงานคุณธรรม
ของโรงเรียนที่เกิดขึ้นแล้ว

xx
โครงงาน

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

คุณธรรมเป้าหมาย 5 ลำดับแรก
ที่โรงเรียนกำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา

(โรงเรียนสามารถกำหนดคุณธรรมเป้าหมายได้มากกว่า 1 เรื่อง)

อันดับ 1

ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต

อันดับที่ 2

ด้าน
ระเบียบวินัย

อันดับที่ 3

ด้านความ
รับผิดชอบ

อันดับที่ 4

ด้าน
จิตอาสา

อันดับที่ 5

ด้านความ
พอเพียง

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
492 โรงเรียน

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
แบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค จำนวน
ภาคเหนือ 120 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 92 โรงเรียน
ภาคกลาง 143 โรงเรียน
ภาคตะวันออก 27 โรงเรียน
ภาคใต้ 110 โรงเรียน

ประเภทโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ

ประเภทโรงเรียน จำนวน
โรงเรียนอนุบาล 2 โรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา 140 โรงเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส 146 โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 167 โรงเรียน
โรงเรียนอาชีวศึกษา 36 โรงเรียน
โรงเรียน อื่นๆ 1 โรงเรียน

ร่วมสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง

บริจาคเงินเพื่อการดำเนินงาน
และพัฒนาผู้นิเทศในการติดตามโครงงาน
คุณธรรมในโรงเรียนเครือข่ายฯ

ร่วมกิจกรรมหรือสร้างแคมเปญ
ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ
ร้อยพลังการศึกษา

สอบถามข้อมูลโครงการ

โทร: 02 301 1239
อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม/แคมเปญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 02 301 1061
โทร: 02 301 1080

E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line Official Account : https://lin.ee/di3tEQD