ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง…ที่จะช่วย
เปลี่ยนอนาคตของเด็กๆ

และสร้างความหวังใหม่ที่สดใสให้กับสังคมเรา เพราะทุกคนคือคนสำคัญที่จะขับเคลื่อนวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ร่วมบริจาค

สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 • โครงการทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

  ในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนในความดูแลประมาน 5,811 คน ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส แบ่งเป็นทุนสายสามัญทุนละ 7,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง 6 ปี) ทุนสายอาชีพทุนละ 14,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง 3 ปี)

 • โครงการร้อยพลังการศึกษา

  เพราะความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทยทำให้นักเรียนขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าหมายของโครงการ คือการลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนขาดโอกาสในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

 • โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ พฤติกรรมขาดวินัย, พฤติกรรมขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย, พฤติกรรมเสี่ยง/ก้าวร้าว ฯลฯ

 • โครงการ Food For Good

  โภชนาการที่ดีคือรากฐานของการเจริญเติบโต เด็กทุกคนควรได้รับอาหารและสารอาหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมตามวัย เพื่อมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

 • โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ICAP)

  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามแนวทาง HighScope / RIECE Thailand ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัยช่วงอายุ 2 – 6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

อาสายุวพัฒน์

ความร่วมมือระหว่างองค์กร