งานอาสาสมัคร
มูลนิธิยุวพัฒน์

ในประเทศไทยมีเด็กๆ ที่ต้องเผชิญกับการขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่อย่างไม่น้อย มีเพียง 68.8% ที่สามารถเข้าถึงการศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น ส่วนเด็กอีก 31.2% ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากความยากจนและขาดการดูแลจากครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตของพวกเขาและผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิยุวพัฒน์ จึงได้ริเริ่มโครงการ “อาสายุวพัฒน์” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยเราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหานี้ไม่สามารถทำได้โดยเพียงผู้เดียว แต่ต้องการความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการศึกษาด้วยการเป็นอาสาสมัครและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีด้านการศึกษาและโรงเรียน ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนและอยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังที่ดี มีทางเลือกในอนาคต พร้อมที่จะดูแลตนเอง และครอบครัว

อาสาสมัคร 692 คน

การดำเนินงานอาสาสมัคร
เพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาร่วมกัน

นอกจากการบริจาค “ทุนทรัพย์” เพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสแล้ว การมีส่วนร่วมของคนในสังคมถือเป็น “ทุนมนุษย์” ที่ต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการสละเวลามาทำงานช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในรูปแบบของ “อาสาสมัครยุวพัฒน์” ที่เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือนักเรียนทุน ในการดูและประคับประคองเด็กๆ สามารถอยู่ในระบบจนจบการศึกษา โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มขึ้นในปลายปี 2559 เป็นต้นมา นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรนั้นๆ ได้มีโอกาสทำงานอาสาสมัครในระยะเวลาสั้นๆ อีกด้วย โดยงานสมัครมูลนิธิยุวพัฒน์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

งานอาสาสมัครแบบต่อเนื่อง

มูลนิธิฯ มีกระบวนการที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อให้งานอาสาสมัครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

  1. การประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครอาสา: มูลนิธิฯ จะใช้ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานอาสาสมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจมาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครยุวพัฒน์
  2. การสัมภาษณ์: หลังจากการปิดรับสมัคร มูลนิธิฯ จะทำการสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ และความคิดเห็นของผู้สมัครงานอาสา
  3. การจัดงานปฐมนิเทศ: เมื่อผู้สมัครงานอาสาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ มูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ วัตถุประสงค์ และระบบการทำงานอาสาสมัคร และเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. กิจกรรมถอดบทเรียน: เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการทำงานอาสาสมัครแล้ว มูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อสรุปผลการทำงานที่ผ่านมา

งานอาสาสมัครแบบครั้งคราว

เป็นกิจกรรมที่ให้บุคคลทั่วไปและองค์กรที่สนใจสามารถทำกิจกรรมใน 1 วันได้ โดยการเขียนข้อความส่งมอบกำลังใจและข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิตและการเรียนถึงนักเรียนทุนยุวพัฒน์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

  1. การประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครอาสา: มูลนิธิฯ จะสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อรับสมัครบุคคลที่สนใจมาเข้าร่วมเป็นอาสาตอบจดหมายนักเรียนทุน
  2. การสัมภาษณ์: หลังจากการปิดรับสมัคร มูลนิธิฯ จะทำการสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะ ประสบการณ์ ความคิดเห็น และทดสอบการเขียนของผู้สมัครอาสาตอบจดหมาย
  3. การจัดกิจกรรม Pen Pal Day : เมื่อผู้สมัครอาสาตอบจดหมายได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม มูลนิธิฯ จะทำการปฐมนิเทศเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ วัตถุประสงค์ ระบบการทำงานอาสาสมัคร และอาสาปฏิบัติภารกิจตอบจดหมายนักเรียนทุนอย่างน้อย 10 ฉบับ/คน และร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อสรุปผลการทำงานอาสาตอบจดหมาย

งานอาสาสมัครยุวพัฒน์

พี่เลี้ยงอาสา

รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

พี่เลี้ยงอาสา

Student Volunteer

โทรศัพท์ติดตาม ชวนคุย ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และเขียนตอบจดหมายให้กำลังใจ

พี่เลี้ยงอาสา

อาสาตอบจดหมาย

กิจกรรม Pen Pal day เขียนตอบจดหมายด้วยข้อความที่ส่งมอบกำลังใจและข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิตและการเรียนถึงนักเรียนทุน

อาสาตอบจดหมาย

อาสาเขียนบทความ

สร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ หรือเกิดการดูแลป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเยาวชน

อาสานักอ่าน

อาสาอ่าน สร้างโอกาสส่งน้องเรียน

มีส่วนร่วมในการคัดกรองนักเรียนผู้ขอทุน จากการให้คะแนนเรียงความชีวิตของนักเรียนที่สมัครขอทุนยุวพัฒน์ (ไม่ได้ดำเนินงานแล้ว)

อาสานักอ่าน

อาสานักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน

ลงพื้นที่เก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียน ผ่านการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (ไม่ได้ดำเนินงานแล้ว)

อาสานักสำรวจ

องค์กรหรือบุคคลทั่วไป
สนใจร่วมกิจกรรมอาสาสมัครยุวพัฒน์

ติดต่อได้ที่ส่วนงานอาสาสมัคร โทร. 02 301 1147
หรือติดตามข่าวสารงานอาสายุวพัฒน์ ได้ที่