โครงการครูผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง

โดย Teach for Thailand

หนึ่งใน 9 เครื่องมือสร้างโอกาส ภายใต้โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ที่มุ่งมั่นขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการสร้าง “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” เพื่อขับเคลื่อนความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทย โดยการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพจากทุกสาขาวิชาที่มีความมุ่งมั่น เข้าใจปัญหาและอยากแก้ไขปัญหาการศึกษา พร้อมทุ่มเททำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นและไปปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ด้วยการสอนเต็มเวลาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนประถมขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นเวลา 2 ปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียน ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนรายได้น้อยทั้งพื้นฐานทางครอบครัวและพื้นฐานอื่นๆ ที่มีความท้าทายในชีวิต พร้อมทั้งทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในระยะยาวได้

การดำเนินงาน
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

“ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” เป็นบทบาทที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างศักยภาพและแรงบันดาลใจในการเรียนให้แก่เด็กนักเรียน ไม่เพียงแต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการพัฒนาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เริ่มตั้งแต่ครูจนไปถึงฝ่ายบริหาร มีการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ท้าทายที่เกิดขึ้นในการสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่ เช่น ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และเพื่ออนาคตที่สดใสสำหรับเด็กนักเรียนในประเทศไทยทุกคน

สรรหาครูผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง

จัดอบรมเตรียม
ความพร้อมครูผู้นำฯ

ครูผู้นำฯ ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนเครือข่ายฯ
ปีที่ 1

พัฒนาทักษะ
เพิ่มเติมให้ครูผู้นำฯ

ครูผู้นำฯ ปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียนเครือข่ายฯ
ปีที่ 2

พัฒนาครูผู้นำฯ
สู่เส้นทางอาชีพ

ผลการดำเนินงาน
ปี 2566

โรงเรียนในเครือข่ายฯ
ที่มีครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

36
โรงเรียน

(โรงเรียนในเครือข่ายฯ
มีทั้งหมด 662 แห่ง)

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
สอนอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายฯ

86
คน

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

นักเรียนที่ได้เรียน
ในห้องเรียนของครูผู้นำฯ

9,220 
คน

(ข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2566)

ผลคะแนนด้านวิชาการ
วิชาคณิต วิทย์ และอังกฤษ

โดยเฉลี่ย
23%

(ภาพรวมของห้องเรียน
ครูผู้นำฯ เทอม 1/2566 )

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
36 โรงเรียน

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
แบ่งตามภูมิภาค

ภูมิภาค จำนวน
ภาคเหนือ 19 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3 โรงเรียน
ภาคกลาง 11 โรงเรียน
ภาคตะวันออก 3 โรงเรียน
ภาคใต้ – โรงเรียน

ประเภทโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ

ประเภท จำนวน
โรงเรียนขยายโอกาส 5 โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 31 โรงเรียน

ร่วมสนับสนุนการเพิ่มปริมาณครูผู้นำฯ
ในโรงเรียนเครือข่ายฯ ที่ขาดแคลนครู

บริจาคเงินเพื่อการสนับสนุนการทำงาน
และพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน
เครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา

ร่วมกิจกรรมหรือสร้างแคมเปญ
ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ
ร้อยพลังการศึกษา

สอบถามข้อมูลโครงการ

โทร : 02 064 3919
E-mail : info@teachforthailand.org

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม/แคมเปญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 02 301 1061
โทร: 02 301 1080

E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line Official Account : https://lin.ee/di3tEQD