ช่วงเวลาที่เรากําลังจะเรียนจบในระดับชั้น ม.6 ก็เปรียบเหมือนโค้งสุดท้ายของการเรียนขั้นพื้นฐาน แต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางที่จะพาเราไปสู่การเรียนเพื่ออาชีพหรือการก้าวเข้าสู่โลกของการทํางาน แล้วเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อให้เราเดินไปในเส้นทางการเรียนต่อหรือการทํางานอย่างไม่หลงทาง

น้องๆ ม.ปลาย โดยส่วนใหญ่แล้วที่เรียนสายสามัญจะเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรี แต่ใช่ว่าจะมีทางเลือกแค่เรียนในระดับปริญญาตรีเท่านั้น ทราบหรือไม่ว่าหลังจากจบ ม.6 แล้ว เรามีตัวเลือกให้เรียนอีกเยอะมาก อาจจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจและเหมาะกับน้องๆ เช่นกัน

1. ศึกษาต่อด้านพยาบาลและสาธารณะสุข ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นต้น

2. ศึกษาต่อด้านทหาร ตำรวจ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าทหารเรือ และ โรงเรียนพลตำรวจ เป็นต้น

3. ศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา มีทั้งสิ้น 17 แห่ง ทั่วประเทศ

4. เลือกเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา

5. ศึกษาต่อด้านอื่นๆ เช่น สถานบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันอบรมไอทีไอ โรงเรียนนาวิกวาณิชย์ โรงเรียนวิชาการโรงแรมโรงแรมแห่งโรมแรมโอเรียนเต็ล เป็นต้น

แนวโน้มอาชีพสำหรับน้องๆ สายสามัญ

นักวิเคราะห์ข้อมูล
ในยุค Digital องค์กรต่างๆ ล้วนมีข้อมูลมากมายมหาศาล ฉะนั้นตลาดจึงต้องการผู้ที่มีทักษะทาง้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

นักจิตบำบัด
เนื่องจากสภาพสังคมมีการแข่งขันกันมากขึ้น ความกดดันและความเครียดจึงเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา อาชีพนักจิตวิทยาบำบัดจึงมีความสำคัญต่อการช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้ที่กำลังเผชิญอยู่กับปัญหาที่เกิดขึ้น เนืองจากสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน

นักวิจัยทางวิทยาศาตร์
แนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคตมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูลมูลค่าให้กับสินค้า ตลาดแรงงานจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านชีววิทยา เคมี วิศวกรรม ฯลฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

วิศวกรคอมพิวเตอร์
ทุกภาคส่วนของธุรกิจต้องการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ อาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

สัตวแพทย์
ประเทศไทยยังต้องการบุคคลากรในสาขาสัตวแพทย์อีกมาก เนืองจากปัจจุบันเริ่มมีการให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของสัตว์มากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาการผลิตยายที่ใช้ในสัตว์ การสร้างผลงานวิจัยต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีสัตว์แพทย์เข้ามาทำงานโดยตรง

วิศกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ด้วยสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้น จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก

อาชีพสายสุขภาพ
สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

นักบริหาร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดต่อประสานงานข้ามชาติในยุคโลกไร้พรมแดน รวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากรจากหลายวัฒนธรรม

นักการเงิน
ในอนาคตรูปแบบบริการทางการเงินและการลงทุนจะมีความซับซ้อน ตลาดจึงต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการลงทุน

ผู้ประกอบการ
ในยุคปัจจุบันที่มีการผลักดันให้เกิดธุรกิจ Startup หรือธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้คนจึงหันมาให้ความสนใจกับการเป็นเจ้าของธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถขยายธุรกิจของตนเองได้ในเวลาอันรวดเร็ว

“ตัวเลือกเหล่านี้คงจะช่วยให้น้องๆ วัยมัธยมฯ มองเห็นภาพในอนาคตหลังเรียนจบชั้นมัธยม เพื่อให้มีทางเลือกที่จะก้าวไปทางไหนได้บ้าง ความสําคัญไม่ได้อยู่ที่อาชีพที่ต้องการของตลาดหรือไม่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ตรงที่เรารู้จักตัวตนและความต้องการที่แท้จริงของตัวเองแล้วหรือไม่”

สามารถสืบค้นข้อมูลการรับตรง Admission และสัดส่วนคะแนน ได้ที่

– กําหนดสอบ O-NET  V-NET  I-NET  B-NET N-NET GAT PAT วิชาสามัญ 9 วิชา
http://www.niets.or.th/th/catalog/view/246

– ข่าวการรับตรง
http://www.enttrong.com/

– ข่าวสารการสอบและแนะแนวการศึกษา
https://www.facebook.com/GuidanceSchool/

การสอบเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ปี ต้องติดตามข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบรูปแบบใหม่อยู่เสมอ

Daily Views: 6Total Views: 107