การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ที่ต้องการลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการเก็บออมเงินมีประโยชน์ เพราะช่วยให้เรามีสภาพคล่องทางการเงิน มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคตข้างหน้า หลายคนเก็บออมเงินเพื่อการศึกษาต่อในอนาคต และรู้ไหมว่า… เงินออมของเราสามารถนำมาทำให้งอกเงย และเพิ่มมูลค่าขึ้นได้ด้วย “การลงทุน”

การลงทุนคืออะไร?

การลงทุน หมายถึง การนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นในระยะยาว โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินหรือนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ การลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วย

การลงทุนมีหลายรูปแบบ รวมถึงการลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม หรือแม้กระทั่งการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ การเลือกประเภทการลงทุนขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงที่สามารถรับได้ และระยะเวลาที่ต้องการในการลงทุน

ประเภทของการลงทุน

 1. การลงทุนในตลาดหุ้น
  • เป็นการซื้อหุ้นของบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้ได้เงินปันผลหรือผลตอบแทนจากการขายหุ้นเมื่อราคาสูงขึ้น
  • ความเสี่ยง: ราคาหุ้นมีความผันผวน อาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหากบริษัทล้มละลาย
 2. การลงทุนในพันธบัตร
  • การซื้อพันธบัตรเป็นการให้กู้ยืมเงินแก่รัฐบาลหรือบริษัท โดยได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน
  • ความเสี่ยง: ความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น แต่ผลตอบแทนก็น้อยกว่า
 3. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  • การซื้อที่ดิน บ้าน หรือคอนโดเพื่อขายต่อหรือให้เช่า
  • ความเสี่ยง: ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความผันผวนและอาจมีปัญหาทางกฎหมายหรือการบริหารจัดการ
 4. การลงทุนในกองทุนรวม
  • การรวมเงินลงทุนจากหลายคนเพื่อซื้อสินทรัพย์หลายประเภท
  • ความเสี่ยง: มีการกระจายความเสี่ยง แต่ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการจัดการของผู้จัดการกองทุน
 5. การลงทุนในธุรกิจ
  • การลงทุนในกิจการหรือสตาร์ทอัพต่าง ๆ
  • ความเสี่ยง: สูงมาก เนื่องจากธุรกิจใหม่อาจไม่ประสบความสำเร็จ

เพราะอะไรเราจึงควรศึกษาการลงทุน?

การลงทุนเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีประโยชน์มากในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่งคั่ง การรับมือกับเงินเฟ้อ หรือการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต นี่คือเหตุผลหลัก ๆ ที่เราควรลงทุน:

1. การสร้างความมั่งคั่ง
การลงทุนช่วยให้เงินของเราเติบโตขึ้นด้วยอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยจากการออมเงินปกติ การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโต เช่น หุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ สามารถทำให้มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในระยะยาว

2. การรับมือกับเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อทำให้มูลค่าของเงินลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าเราเก็บเงินไว้โดยไม่ลงทุน มูลค่าจริงของเงินจะลดลงเรื่อย ๆ การลงทุนช่วยให้ผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ทำให้เราสามารถรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงินได้

3. การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต
การลงทุนเป็นวิธีที่ดีในการเตรียมตัวสำหรับเป้าหมายทางการเงินในอนาคต เช่น การเกษียณอายุ การศึกษาเล่าเรียน หรือการซื้อบ้าน การลงทุนที่ดีและมีการวางแผนจะช่วยให้เรามีเงินเพียงพอสำหรับเป้าหมายเหล่านี้

4. การสร้างรายได้เสริม
การลงทุนบางประเภท เช่น การลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถให้เช่าได้ สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเราได้

5. การบริหารความเสี่ยง
การลงทุนช่วยให้เรามีโอกาสบริหารความเสี่ยงทางการเงินได้ดีขึ้น การกระจายการลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์ (การกระจายความเสี่ยง) ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เดียว

6. การใช้ประโยชน์จากการทบต้น
การลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนเป็นประจำและนำผลตอบแทนกลับไปลงทุนใหม่ (การทบต้น) จะช่วยให้มูลค่าเงินเติบโตอย่างรวดเร็ว การทบต้นเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้การลงทุนมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว

7. การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ
การลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจต่าง ๆ เป็นการมีส่วนร่วมในการเติบโตของเศรษฐกิจ เมื่อนักลงทุนลงทุนในบริษัทต่าง ๆ บริษัทเหล่านั้นสามารถใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ สร้างงาน และเพิ่มมูลค่าของบริษัท ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม

การออมกับการลงทุน ต่างกันอย่างไร?

การออมและการลงทุนเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่ช่วยในการบริหารจัดการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินต่าง ๆ แม้ว่าทั้งสองจะเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและการเพิ่มมูลค่าของเงิน แต่มีความแตกต่างสำคัญที่ควรทราบ

การออม

วัตถุประสงค์ : เพื่อเก็บรักษาเงินในระยะสั้นหรือระยะกลาง และเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เช่น การซื้อของใช้จ่ายฉุกเฉิน การเดินทาง หรือการชำระหนี้ระยะสั้น

ความเสี่ยง : การออมมีความเสี่ยงต่ำ เพราะเงินที่ออมอยู่ในรูปแบบบัญชีเงินฝากหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความปลอดภัย เช่น บัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำ

ผลตอบแทน : ผลตอบแทนจากการออมมักจะต่ำ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำมักจะต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ

สภาพคล่อง : การออมมักมีสภาพคล่องสูง หมายความว่าสามารถถอนเงินได้ง่ายและรวดเร็วเมื่อจำเป็น

การลงทุน

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวหรือระยะกลาง โดยมุ่งหวังให้เงินที่ลงทุนเติบโตขึ้น เช่น การเกษียณอายุ การศึกษาเล่าเรียน หรือการซื้อบ้าน

ความเสี่ยง : การลงทุนมีความเสี่ยงสูงกว่า เพราะมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุนอาจผันผวนตามตลาด ตัวอย่างเช่น หุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวม

ผลตอบแทน : ผลตอบแทนจากการลงทุนมักจะสูงกว่าการออม แต่ก็มีความผันผวนมากกว่า การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมักจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง แต่ก็มีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนเช่นกัน

สภาพคล่อง : สภาพคล่องของการลงทุนมักจะต่ำกว่าการออม ขึ้นอยู่กับประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุน บางการลงทุน เช่น หุ้นหรือกองทุนรวม อาจขายได้ง่าย แต่บางการลงทุน เช่น อสังหาริมทรัพย์ อาจต้องใช้เวลานานในการขายและเปลี่ยนเป็นเงินสด

สรุปความแตกต่าง

 • ความเสี่ยง: การออมมีความเสี่ยงต่ำ ในขณะที่การลงทุนมีความเสี่ยงสูงกว่า
 • ผลตอบแทน: การออมให้ผลตอบแทนต่ำกว่า แต่มีความมั่นคง ในขณะที่การลงทุนให้ผลตอบแทนสูงกว่า แต่มีความผันผวน
 • วัตถุประสงค์: การออมมักเน้นการเก็บเงินในระยะสั้นหรือระยะกลาง การลงทุนเน้นการเติบโตของเงินในระยะยาว
 • สภาพคล่อง: การออมมีสภาพคล่องสูง สามารถถอนเงินได้ง่าย การลงทุนมีสภาพคล่องต่ำกว่า ขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

แนวทางการลงทุนที่เหมาะสม

คือการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน ระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ และระยะเวลาที่ต้องการลงทุน เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด แนวทางและหลักการที่ควรพิจารณาในการลงทุนมีดังนี้ :

1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน : การมีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนจะช่วยให้การวางแผนการลงทุนมีทิศทาง เช่น

 • การออมเงินเพื่อเกษียณอายุ
 • การสะสมเงินเพื่อการศึกษาของบุตร
 • การซื้อบ้านหรือทรัพย์สิน
 • การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในระยะยาว

2. ประเมินระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ : การรู้จักระดับความเสี่ยงที่ตัวเองสามารถรับได้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมักจะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย การประเมินนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น

 • อายุ: คนที่อายุน้อยสามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณ
 • สถานการณ์ทางการเงิน: ความสามารถในการรับมือกับการสูญเสียเงินทุน
 • ประสบการณ์ในการลงทุน: ความรู้และความเข้าใจในตลาดการเงิน

3. กระจายการลงทุน (Diversification) : การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยลดความเสี่ยง หากสินทรัพย์หนึ่งมีผลการดำเนินงานไม่ดี สินทรัพย์อื่น ๆ อาจยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดี ตัวอย่างเช่น

 • หุ้น: ลงทุนในบริษัทต่าง ๆ และหลากหลายอุตสาหกรรม
 • พันธบัตร: ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรเอกชน
 • อสังหาริมทรัพย์: ลงทุนในที่ดิน อาคาร หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
 • กองทุนรวม: ลงทุนในกองทุนรวมที่มีการบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ

4. การศึกษาและติดตามข่าวสาร : การลงทุนต้องการความรู้และการติดตามข่าวสารเศรษฐกิจและการเงิน การศึกษาตลาด การวิเคราะห์งบการเงิน และการติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมีข้อมูลที่ครบถ้วนและลดความเสี่ยง

5. การวางแผนการลงทุนระยะยาว : การลงทุนระยะยาวมักจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนระยะสั้น และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น การมีวินัยในการลงทุนระยะยาวจะช่วยให้สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดและทำให้เงินลงทุนเติบโตได้อย่างมั่นคง

6. การติดตามและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน : การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนเป็นประจำจะช่วยให้สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ การปรับสมดุล (Rebalancing) พอร์ตการลงทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนที่ต้องการเป็นสิ่งสำคัญ

7. การขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ : การขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน เช่น ที่ปรึกษาการเงิน ผู้จัดการกองทุน หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมีความมั่นใจและมีข้อมูลที่ครบถ้วน

> การลงทุนอย่างเหมาะสมต้องการการวางแผนที่ดี การประเมินความเสี่ยงที่สามารถรับได้ การกระจายการลงทุน และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ การศึกษาและการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้การลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมั่นคง

แนวทางการมีเงินเพื่อนำมาลงทุน

การมีเงินเพื่อนำมาลงทุนต้องการการวางแผนทางการเงิน การจัดการการออมอย่างมีวินัย และการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี วิธีและแนวทางที่ช่วยให้เราสามารถมีเงินเพื่อนำมาลงทุนมีดังนี้ :

1. การสร้างงบประมาณส่วนบุคคล
การสร้างงบประมาณจะช่วยให้เราทราบถึงรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือน แบ่งรายได้ออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายจำเป็น ค่าผ่อนบ้าน หรือเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และเงินออม การรู้จักจัดสรรเงินตามงบประมาณจะช่วยให้เราสามารถเก็บเงินได้มากขึ้น

2. การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
การประหยัดเงินและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน การลดการซื้อของที่ไม่จำเป็น หรือการลดการใช้บริการบันเทิงต่าง ๆ จะช่วยให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น

3. การตั้งเป้าหมายการออม
การตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจน เช่น การออมเงินสำหรับการลงทุน การออมเงินเพื่อเกษียณอายุ หรือการออมเงินเพื่อการศึกษา จะช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการออมเงินมากขึ้น

4. การเก็บเงินอย่างมีวินัย
การออมเงินอย่างสม่ำเสมอ เช่น การตั้งระบบการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนเข้าสู่บัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีลงทุน จะช่วยให้เราสามารถสะสมเงินได้อย่างต่อเนื่อง

5. การเพิ่มรายได้
การหาวิธีเพิ่มรายได้ เช่น การทำงานพิเศษ การทำธุรกิจเสริมหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า หรือการลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผล จะช่วยให้เรามีเงินเพื่อนำมาลงทุนมากขึ้น

6. การลงทุนเงินออม
เมื่อมีเงินออมเพียงพอ ควรพิจารณานำเงินออมบางส่วนมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่น กองทุนรวม หุ้น หรือพันธบัตร เพื่อให้เงินออมเติบโตขึ้น การเริ่มต้นลงทุนเร็วจะช่วยให้เรามีเวลาในการสร้างผลตอบแทนจากการทบต้น

7. การศึกษาและการวางแผนทางการเงิน
การศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนทางการเงินจะช่วยให้เรามีความรู้และความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น การทำแผนการเงินระยะยาวและการปรับแผนตามสถานการณ์จะช่วยให้การเงินของเรามีความมั่นคงและมีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุน

8. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
การขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ที่ปรึกษาการเงิน หรือผู้จัดการกองทุนจะช่วยให้เราได้รับคำแนะนำในการบริหารจัดการเงินและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การมีเงินเพื่อนำมาลงทุนต้องการการวางแผนทางการเงิน การออมเงินอย่างมีวินัย การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การเพิ่มรายได้ และการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุน การตั้งเป้าหมายการออมและการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้เราสามารถสะสมเงินเพื่อนำมาลงทุนและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

การตัดสินใจลงทุน

การลงทุนไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น

 • เป้าหมายการลงทุน: เพื่อการออมเงินเกษียณ การซื้อบ้าน หรือการสร้างความมั่งคั่ง
 • ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้: แต่ละคนมีความสามารถในการรับความเสี่ยงต่างกัน
 • ระยะเวลาการลงทุน: การลงทุนระยะยาวมักมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนระยะสั้น
 • ความรู้และข้อมูล: การศึกษาและติดตามข่าวสารเศรษฐกิจและการเงินเป็นสิ่งสำคัญ

การลงทุนเป็นวิธีการสร้างความมั่งคั่งที่มีประสิทธิภาพ แต่ต้องมาพร้อมกับการรับผิดชอบและความรอบคอบ การศึกษาหาข้อมูลและการวางแผนการลงทุนอย่างดีจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

Daily Views: 2Total Views: 210