ในยุคที่การเงินและการลงทุนเป็นเรื่องที่มีหลายคนให้ความสนใจ กองทุนรวมก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว การทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับกองทุนรวม ประเภทของกองทุนรวม ข้อดี ข้อเสีย และวิธีการเลือกกองทุนรวมให้เหมาะสมกับตัวเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

กองทุนรวมคืออะไร?

กองทุนรวม (Mutual Fund) คือการระดมทุนจากผู้ลงทุนหลายๆ คนเพื่อนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสินทรัพย์อื่นๆ โดยมีผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน การลงทุนในกองทุนรวมทำให้นักลงทุนรายย่อยสามารถกระจายความเสี่ยงและได้รับผลตอบแทนที่ดีแม้จะมีเงินลงทุนไม่มาก

ประเภทของกองทุนรวม

กองทุนรวมมีหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะการลงทุนได้ ดังนี้

 1. กองทุนหุ้น (Equity Fund): ลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ซึ่งมักให้ผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงก็มากขึ้นตามไปด้วย
 2. กองทุนตราสารหนี้ (Bond Fund): ลงทุนในพันธบัตรหรือหนี้สินของรัฐบาลและบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนหุ้นและมีรายได้คงที่
 3. กองทุนรวมผสม (Balanced Fund): ลงทุนในทั้งหุ้นและตราสารหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี
 4. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund): ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรระยะสั้น เงินฝากธนาคาร
 5. กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Fund): ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สิน

ข้อดีของกองทุนรวม

 1. การกระจายความเสี่ยง: การลงทุนในกองทุนรวมช่วยกระจายความเสี่ยง เนื่องจากเงินลงทุนจะถูกกระจายในหลากหลายสินทรัพย์
 2. ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ: กองทุนรวมมีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการลงทุน ทำให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ
 3. สภาพคล่องสูง: นักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ง่าย และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว
 4. เริ่มต้นลงทุนได้ด้วยเงินไม่มาก: นักลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมด้วยเงินทุนที่ไม่สูงมาก

ข้อเสียของกองทุนรวม

 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย: กองทุนรวมมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ผู้ลงทุนต้องชำระ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
 2. ความเสี่ยงจากตลาด: แม้ว่ากองทุนรวมจะช่วยกระจายความเสี่ยง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อาจทำให้มูลค่าของกองทุนลดลง

วิธีการเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสม

 1. ศึกษานโยบายการลงทุน: เลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่คุณรับได้
 2. ดูประวัติผลตอบแทน: ตรวจสอบผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนว่ามีผลตอบแทนที่น่าพอใจและเสถียรหรือไม่
 3. พิจารณาค่าธรรมเนียม: เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนต่างๆ เพื่อเลือกกองทุนที่มีค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล
 4. ศึกษาผู้จัดการกองทุน: ตรวจสอบความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุน

การลงทุนในกองทุนรวมเป็นวิธีการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคนได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลและการเลือกกองทุนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การลงทุนของคุณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้

ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม

การลงทุนในกองทุนรวมมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปตามประเภทของกองทุนและนโยบายการลงทุนที่กองทุนเลือกใช้ สามารถแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ได้ดังนี้

 1. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
  • ความเสี่ยงต่ำ
  • กองทุนประเภทนี้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น เงินฝากธนาคารระยะสั้น
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความปลอดภัยของเงินทุนและสภาพคล่องสูง
 2. กองทุนรวมตราสารหนี้ (Bond Fund)
  • ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง
  • ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหนี้สินของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น แต่ยังมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้คงที่และยอมรับความเสี่ยงได้บ้าง
 3. กองทุนรวมผสม (Balanced Fund)
  • ความเสี่ยงปานกลาง
  • ลงทุนในทั้งหุ้นและตราสารหนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและมีโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 4. กองทุนหุ้น (Equity Fund)
  • ความเสี่ยงสูง
  • ลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ซึ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้น
  • เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงและต้องการผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว
 5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Fund)
  • ความเสี่ยงปานกลางถึงสูง
  • ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สิน
  • ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของกองทุนรวม

 1. นโยบายการลงทุน: นโยบายการลงทุนที่กองทุนเลือกใช้มีผลต่อระดับความเสี่ยง เช่น กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นจะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตร
 2. สภาพตลาด: การเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินและเศรษฐกิจสามารถส่งผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
 3. การบริหารจัดการ: ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนมีผลต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุน

การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงในการลงทุนกองทุนรวมเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรให้ความสนใจ โดยสามารถทำได้ดังนี้:

 1. กระจายการลงทุน: ลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว
 2. ศึกษาข้อมูล: ศึกษานโยบายการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต และค่าธรรมเนียมของกองทุนที่สนใจก่อนตัดสินใจลงทุน
 3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือผู้จัดการการเงินเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

การเข้าใจระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมและวิธีการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถทำการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้

กองทุนรวม SSF และ RMF: ทางเลือกการลงทุนเพื่อประหยัดภาษีและสร้างความมั่งคั่งในอนาคต

การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาว (Super Savings Fund: SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เนื่องจากนอกจากจะช่วยสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่น่าสนใจ บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับกองทุน SSF และ RMF ในเชิงลึก

กองทุนรวมเพื่อการออมระยะยาว (SSF)

ลักษณะและคุณสมบัติ

 1. วัตถุประสงค์: ส่งเสริมการออมระยะยาวและสนับสนุนการลงทุนในตลาดทุน
 2. ระยะเวลาการถือครอง: ต้องถือครองหน่วยลงทุนอย่างน้อย 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ
 3. การลดหย่อนภาษี: สามารถนำเงินลงทุนใน SSF มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 30% ของรายได้พึงประเมิน และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี (รวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ ไม่เกิน 500,000 บาท)
 4. การลงทุนขั้นต่ำ: ไม่มีข้อกำหนด
 5. นโยบายการลงทุน: มีความหลากหลาย สามารถลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ หรือตลาดเงิน ขึ้นอยู่กับกองทุนที่เลือก

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ลักษณะและคุณสมบัติ

 1. วัตถุประสงค์: สนับสนุนการออมเพื่อการเกษียณอายุ
 2. ระยะเวลาการถือครอง: ต้องถือครองหน่วยลงทุนจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก
 3. การลดหย่อนภาษี: สามารถนำเงินลงทุนใน RMF มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 30% ของรายได้พึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (รวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันบำนาญ)
 4. การลงทุนขั้นต่ำ: ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี โดยไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำ แต่หากหยุดลงทุนต้องไม่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในปีนั้นๆ
 5. นโยบายการลงทุน: หลากหลาย ตั้งแต่การลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ ไปจนถึงสินทรัพย์ทางเลือก

การเปรียบเทียบระหว่าง SSF และ RMF

คุณสมบัติ SSF RMF
วัตถุประสงค์ การออมระยะยาว การออมเพื่อการเกษียณ
ระยะเวลาถือครอง อย่างน้อย 10 ปี จนถึงอายุ 55 ปี และไม่น้อยกว่า 5 ปี
สิทธิประโยชน์ภาษี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้
ไม่เกิน 200,000 บาท
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของรายได้
ไม่เกิน 500,000 บาท
การลงทุนขั้นต่ำ ไม่มีข้อกำหนด ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี
นโยบายการลงทุน หลากหลาย หลากหลาย

ข้อดีและข้อควรพิจารณา

ข้อดี

 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษี: ทั้ง SSF และ RMF สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งช่วยลดภาระภาษีและเพิ่มเงินออม
 2. การกระจายความเสี่ยง: การลงทุนในกองทุนรวมช่วยกระจายความเสี่ยงและมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพบริหารจัดการ
 3. ส่งเสริมการออมระยะยาว: ช่วยสร้างวินัยในการออมและการลงทุนในระยะยาว

ข้อควรพิจารณา

 1. ระยะเวลาการถือครอง: ต้องถือครองตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากขายคืนก่อนกำหนดจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ
 2. ความผันผวนของตลาด: การลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอาจทำให้มูลค่าการลงทุนลดลงในช่วงสั้นๆ

วิธีการเลือกกองทุน SSF และ RMF

 1. ศึกษานโยบายการลงทุน: เลือกกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้
 2. ดูประวัติผลตอบแทน: ตรวจสอบผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนและเปรียบเทียบกับกองทุนอื่น
 3. พิจารณาค่าธรรมเนียม: เลือกกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมสมเหตุสมผล
 4. ศึกษาข้อมูลผู้จัดการกองทุน: ตรวจสอบความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุน

การลงทุนในกองทุน SSF และ RMF เป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างความมั่งคั่งและประหยัดภาษี อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลและการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว

Daily Views: 1Total Views: 65