เช็ครายชื่อนักเรียนทุน
ที่ได้รับการโอนทุนการศึกษา
ปี 2567

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์

ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา

มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง)

 • เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนเมษายน – ธันวาคม
 • เทอมที่ 2 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนตุลาคม – พฤษภาคม

 การแบ่งโอนเงินทุนให้ 3 ครั้ง/คน/ภาคเรียน

 • นักเรียนทุนสายสามัญ จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายสามัญ ม.1 – ม.3 ที่ได้รับทุนจาก สพฐ. และ กสศ. ร่วมด้วย
  นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์จนเรียนจบชั้น ม.3 จะได้รับเงินทุนก็ต่อเมื่อนักเรียนขึ้นชั้น ม.4 หรือ ปวช.1
 • นักเรียนทุนสายสามัญ ม.1 – ม.3 ที่ได้รับทุนจาก สพฐ. ร่วมด้วย
  นักเรียนจะได้รับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 4,000 บาท/ปี (ภาคเรียนละ 2,000 บาท)
 • นักเรียนทุนระบบทวิศึกษา จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายสามัญ ม.4 – ม.6 จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายอาชีพ จำนวน 7,000 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 3,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 บาท)

หลังจากเปิดเทอมแล้ว 2 เดือน หากนักเรียนยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้รีบโทรหามูลนิธิฯ ทันที ที่เบอร์ 02 301 1124 | 02 301 1093

ประกาศสำคัญ!

– เฉพาะนักเรียนทุน ชั้น ม.1 – ม.3 ที่เริ่มรับทุนยุวพัฒน์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป หากนักเรียนได้รับทุนจาก สพฐ. ร่วมด้วย นักเรียนจะได้รับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 4,000 บาท/ปี (2,000 บาทต่อเทอม) จนเรียนจบชั้น ม.3 เมื่อนักเรียนขึ้นชั้น ม.4 – ม.6 จะได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 7,000 บาท/ปี (3,500 บาทต่อเทอม) หรือหากนักเรียนเลือกเรียนต่อ ปวช.1 – ปวช.3 จะได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 14,000 บาท/ปี (7,000 บาท ต่อเทอม)

– เฉพาะนักเรียนทุน ชั้น ม.1 – ม.3 ที่เริ่มรับทุนยุวพัฒน์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป หากนักเรียนได้รับทุนจาก สพฐ. และ กสศ. ร่วมด้วย นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์จนจบชั้น ม.3 เมื่อนักเรียนขึ้นชั้น ม.4 จะได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 7,000 บาท/ปี (3,500 บาท ต่อเทอม) หรือ หากเลือกเรียนต่อชั้น ปวช.1 จะได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 14,000 บาท/ปี (7,000 บาท ต่อเทอม)

***สำหรับนักเรียนทุนรหัสขึ้นต้นด้วย 61xxx ถึง 64xxx ยังได้รับทุนจำนวนเท่าเดิม ทั้งนี้มูลนิธิจะตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเทียบกับ สพฐ. / กสศ. ทุกๆ ภาคเรียน

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2567
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (รายใหม่) ระดับชั้น ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ปวช.1
(รหัสทุนขึ้นต้นด้วย 67xxxx)

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ

1.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ที่มีชื่อนักเรียนทุนเป็นเจ้าของบัญชี)
2.ใบเสร็จค่าเทอม / ใบมอบตัว / บัตรนักเรียนนักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้เข้าเรียนแล้วจริงๆ (ส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง)
3.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ หลักฐานจากโรงเรียนที่ยืนยันว่านักเรียนทุนเป็นนักเรียนของโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริงๆ โดยสถานศึกษาต้องออกหนังสือให้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 16 ตุลาคม 2567

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2567
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (รายเก่า) ชั้น ม.2 | ม.3 | ม.5 | ม.6 | ปวช.2 | ปวช.3

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ

1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
2.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน โดยสถานศึกษาต้องออกหนังสือให้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 16 ตุลาคม 2567  หรือได้รับการรับรองจากคุณครูว่านักเรียนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง (ส่งตอนเปิดเทอม)

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

เงินทุนเข้าบัญชี 30 เมษายน 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 31 พฤษภาคม 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 28 มิถุนายน 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 31 กรกฎาคม 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 30 สิงหาคม 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 30 กันยายน 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 31 ตุลาคม 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 29 พฤศจิกายน 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 30 ธันวาคม 2567

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2567
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ทุกระดับชั้น ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 |ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ

1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
2.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน โดยสถานศึกษาต้องออกหนังสือให้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 – 17 มีนาคม 2568 หรือได้รับการรับรองจากคุณครูว่านักเรียนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง (หากส่งใบรับรองในภาคเรียนที่ 1 แล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำ)

คลิกตรวจสอบรายชื่อ

เงินทุนเข้าบัญชี 17 ตุลาคม 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 31 ตุลาคม 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 29 พฤศจิกายน 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 30 ธันวาคม 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 31 มกราคม 2568

เงินทุนเข้าบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินทุนเข้าบัญชี 31 มีนาคม 2568

เงินทุนเข้าบัญชี 30 เมษายน 2568

เงินทุนเข้าบัญชี 30 พฤษภาคม 2568