อาสาตอบจดหมาย

“กิจกรรม Pen Pal day”

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 29 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและประคับประคองเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสไปด้วยกันขึ้น โดยจัดกิจกรรม “Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง”  เปิดรับอาสาสมัครมาเขียนจดหมายให้กำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีกำลังใจ และไม่หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

อาสาสมัคร 296 คน

อาสาตอบจดหมาย

อาสาตอบจดหมาย

“กิจกรรม Pen Pal day”

อาสาสมัคร 296 คน

_mb-20

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 29 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและประคับประคองเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสไปด้วยกันขึ้น โดยจัดกิจกรรม “Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง”  เปิดรับอาสาสมัครมาเขียนจดหมายให้กำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีกำลังใจ และไม่หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

กิจกรรม Pen Pal Day
อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง

จากกิจกรรม Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง ครั้งที่ 1-7 ที่ผ่านมา
อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 296 ค ตอบจดหมายน้องนักเรียนทุนได้ทั้งหมด 3,604 ฉบับ

เมื่อน้องๆ ได้รับจดหมายจากพี่ๆ อาสา

ทำให้น้องมีกำลังใจ มีแนวทางและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการเรียน และการใช้ชีวิต

ภาระกิจของอาสา

เขียนจดหมาย ให้กำลังใจนักเรียนทุน จำนวน 10 ฉบับ ต่ออาสาสมัคร 1 ท่าน

ตัวอย่างโปสการ์ดของอาสา

คุณสมบัติอาสาสมัคร

 • หากท่านเคยเป็นอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 – 6 มาแล้ว สามารสมัครเข้ามาได้เลยผ่าน log in เดิม โดยไม่ต้องตอบแบบสอบถามใน google form
 • อายุ 20 – 60 ปี
 • ลายมือเรียบร้อย อ่านง่าย
 • มีทัศนคติเชิงบวก ต่อนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
 • มีทักษะการจับประเด็นและสามารถสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างเข้าใจง่าย สั้น กระชับ ลงบนโปสการ์ด
 • มีความตั้งใจ เขียนจดหมายให้กำลังใจแก่นักเรียนทุน ต่อเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และครอบครัว
 • เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนทุน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือเรื่องที่จะละเมิดต่อสิทธิเด็กของนักเรียนทุน
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรม

สถานที่ปฏิบัติงานอาสากิจกรรม Pen Pal Day

 • ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์ คอร์เปอเรท ปาร์ค

จำนวนรับอาสาสมัคร

 • จำนวน 30 คน

วัน /เวลาปฏิบัติงาน

 • วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 13.30 น.

ประโยชน์ที่อาสาจะได้รับ

 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุนได้มีที่พึ่งทางใจ และได้คำแนะนำที่เหมาะสม
 • ได้แบ่งปันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
 • ได้รับความภูมิใจ จากการได้ลงมือทำงานอาสาด้วยตนเอง
 • ได้เห็นคุณค่าและพลังของตัวหนังสือจากการตอบจดหมาย ส่งผ่านในรูปแบบกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุน
 • ได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิยุวพัฒน์
สอบถามเพิ่มเติม : คุณวรัญญา
โทร : 02 301 1147 มือถือ : 085 907 7915
อีเมล : Waranya.p@ybf.premier.co.th
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น
หรือแอดไลน์ ID : @BOS9702T

เพราะอะไร? ถึงมาเป็นอาสาตอบจดหมาย

ปฏิทินกิจกรรม Pen Pal Day

“อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง” ปี 2563