งานสร้างการมีส่วนร่วม

เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาร่วมกัน

นอกจากการบริจาค “ทุนทรัพย์” เพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสแล้ว การมีส่วนร่วมของคนในสังคมถือเป็น “ทุนมนุษย์” ที่ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการสละเวลามาทำงานช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในรูปแบบของ “อาสาสมัคร” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”เพื่อพัฒนาเยาวชน เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือนักเรียนทุน ในการดูและประคับประคองเด็กๆ ให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษา โดยการบริหารจัดการอาสาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ และ ภาคีความร่วมมือ “เครือข่ายจิตอาสา” (Volunteer spirit) และ Voluntary Service Overseas (VSO) เริ่มขึ้นในปลายปี 2559 เป็นต้นมา นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรนั้นๆ ได้มีโอกาสทำงานอาสาสมัครในระยะเวลาสั้นๆ อีกด้วย

งานอาสาสมัคร

เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาเยาวชนผ่านการทำงานอาสาสมัคร โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งงานอาสามสมัครนี้นับเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญในงานพัฒนาเยาวชนจาก “โครงการร้อยพลังการศึกษา”

งานอาสาสมัครแบบต่อเนื่อง

มูลนิธิฯ ร่วมกับภาคีความร่วมมือ “เครือข่ายจิตอาสา” (Volunteer spirit) และ Voluntary Service Overseas (VSO) เพื่อสร้างระบบบริหารการจัดการอาสาสมัครอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อาทิ การประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอาสา การสอบสัมภาษณ์และข้อเขียน การจัดปฐมนิเทศน์เพื่อความเข้าใจในงาน ถอดบทเรียน ฯลฯ

งานอาสาสมัครที่ผ่านมาและที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

  • อาสาอ่าน “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”
  • อาสานักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน
  • พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิดทางโทรศัพท์

งานอาสาสมัครแบบครั้งคราว

องค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไปร่วมเป็นอาสาสมัครแบบครั้งคราวในงาน “ตอบจดหมายน้อง” โดยการเขียนข้อความส่งมอบกำลังใจและข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิตและการเรียนผ่านการเขียนจดหมาย

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ สนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร

ติดต่อได้ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ส่วนงานอาสาสมัคร โทร. 02 3011143 หรือติดตามข่าวสารงานอาสายุวพัฒน์ได้ที่ www.volunteerspirit.org / www.facebook.com/volunteerspirit