งานทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

งานทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” 2018-09-19T11:21:04+00:00

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน์ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดโอกาสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 43.6 ล้านบาท ในนามตัวแทนของนักเรียนทุนยุวพัฒน์กว่า 5,400 คน ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความเมตตาที่ท่านมีให้กับเด็กๆ และในปีการศึกษา 2561 นี้ มูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนในความดูแลจำนวน 6,890 คน ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส โดยมูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อจนจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

ทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ มีมาแล้วมากกว่า 25 ปี โดยเริ่มมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดโอกาสทั่วประเทศไทย มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โดยมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนเพื่อได้เรียนต่อตั้งแต่มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จนจบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (สายสามัญ) และปวช.1 ถึง ปวช.3 (สายอาชีพ) ณ ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแลจำนวน 6,890 คน (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2561) และนักเรียนทุนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่าไปแล้วจำนวน 5,499 คน

ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษา สายสามัญ

เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมละ 3,500 บาท หรือเท่ากับปีละ 7,000 บาท

ทุนการศึกษาสายอาชีพ

เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดโอกาสได้ศึกษาต่อใน ระดับชั้น ปวช 1 จนถึง ปวช 3 เทอมละ 7,000 บาท หรือเท่ากับปีละ 14,000 บาท

ทุนการศึกษาพิเศษอื่นๆ

เป็นทุนการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามวาระหรือโอกาส และความจำเป็นต่างๆ อาทิ เช่น

  • ทุนการศึกษาเนื่องจากภัยพิบัติธรรมชาติ
  • ทุนการศึกษาสายศิลปะ
  • ทุนอุดมศึกษา

การคัดเลือกนักเรียนทุน

ในแต่ละปี มูลนิธิฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนผ่านเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต และ มัธยมศึกษา 42 เขต ซึ่งในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในกลุ่มและช่วยคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส่งมายังมูลนิธิฯ โดยมูลนิธิฯ จะเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนทุนในรอบสุดท้าย ทั้งนี้จะพิจารณาจากสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว และเรื่องราวชีวิตของนักเรียน

การดูแลนักเรียนทุน

ตลอดการเป็นนักเรียนทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ นักเรียนทุนจะได้รับการดูแลและปลูกฝังคุณธรรมจากมูลนิธิฯ ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

การดูแลนักเรียนทุน – โทรศัพท์พูดคุย

พูดคุยติดตามความเป็นไปของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ผ่านทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และอาสาสมัครในโครงการ “พี่เลี้ยงอาสา”

การดูแลนักเรียนทุน – เขียนจดหมายโต้ตอบ

สื่อสารผ่านการเขียนจดหมาย สื่อออนไลน์ Facebook | E-Mail | Line@

การดูแลนักเรียนทุน – เยี่ยมนักเรียนทุน

ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนที่โรงเรียนหรือที่บ้าน โดยในปี 2560 ได้เยี่ยมติดตามความเป็นไปของนักเรียนทุน 161 คน

การดูแลนักเรียนทุน – ส่งยุวพัฒน์สารเป็นประจำทุก 3 เดือน

สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชน  โดยจัดทำและส่งออกให้กับนักเรียนทุนทุกๆ  3  เดือน  เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับสาระความรู้ สามารถนำไปต่อยอดความคิด พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ

“หนังสือยุวพัฒน์สารที่พี่ๆ ส่งมา หนูรีบเปิดอ่านเลยเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ทั้งช่วยสอนและให้ข้อคิดต่างๆ หนูสัญญาว่าจะเก็บรักษาไว้อย่างดีไม่ให้หายเลยค่ะ”

น้องสุภิญญา นักเรียนทุน จ.นครราชสีมา

“หนังสือยุวพัฒน์สารที่พี่ๆ มูลนิธิฯ ส่งมาให้ หนูเปิดอ่านแล้วได้กำลังใจเยอะมากเลยค่ะ เพราะมีเรื่องราวของคนที่ลำบาก สู้ชีวิตจนได้รับความสำเร็จ แล้วหนูก็ชอบอ่านเรื่องราวของรุ่นพี่อดีตนักเรียนทุน อยากให้มีเรื่องราวของพี่ๆ เยอะๆ อยากรู้พี่ๆ ผ่านอุปสรรคมายังไง แล้วก็วิธีการเรียนของพี่ๆ ด้วยค่ะ”

น้องกุสุมา นักเรียนทุน จ.สุรินทร์

“สิ่งที่หนูชอบมากที่สุด คือ การอ่านหนังสือและยุวพัฒน์สารที่พี่ส่งมา เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากๆ หนูชอบคอลัมน์การ์ตูนที่พี่ๆ เขียน หนูอ่านแล้วได้ข้อคิดหลายอย่างมาก หนูขอบคุณพี่จากจริงที่พี่ๆ ได้ให้โอกาสกับหนูค่ะ”

น้องอาฟียัน นักเรียนทุน จ.นราธิวาส

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างเด็กดีสู่สังคม

สามารถร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อการขยายผล ได้ดังนี้

  • จัดตั้งกองทุนการศึกษาแบบยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ โดยใช้มูลนิธิฯ เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
  • จัดกิจกรรมระดมทุนประจำปีภายในองค์กร ตามโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันเด็ก วันเปิดเทอม วันปีใหม่ เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส
  • สนับสนุนการจัดทำยุวพัฒน์สาร วารสารเล่มเล็ก รายไตรมาส เพื่อการพัฒนาความรู้รอบตัว ทักษะชีวิต และการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส

หากท่านสนใจร่วมให้โอกาสกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี“

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 301 1437 | 02 301 1022

E mail : ybf@ybf.premier.co.th หรือ Line@ ID : @BOS9702T

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)