การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์

ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา

มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง)

 • เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนเมษายน – ธันวาคม
 • เทอมที่ 2 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนตุลาคม – พฤษภาคม

 การแบ่งโอนเงินทุนให้ 3 ครั้ง/คน/ภาคเรียน

 • นักเรียนทุนสายสามัญ จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายสามัญ ม.1 – ม.3 ที่ได้รับทุนจาก สพฐ. และ กสศ. ร่วมด้วย
  นักเรียนจะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์จนเรียนจบชั้น ม.3 จะได้รับเงินทุนก็ต่อเมื่อนักเรียนขึ้นชั้น ม.4 หรือ ปวช.1
 • นักเรียนทุนสายสามัญ ม.1 – ม.3 ที่ได้รับทุนจาก สพฐ. ร่วมด้วย
  นักเรียนจะได้รับเงินทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ 4,000 บาท/ปี (ภาคเรียนละ 2,000 บาท)
 • นักเรียนทุนระบบทวิศึกษา จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายสามัญ ม.4 – ม.6 จำนวน 3,500 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 500 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 500 บาท)
 • นักเรียนทุนสายอาชีพ จำนวน 7,000 บาท/ภาคเรียน โดยจะแบ่งการโอนทุนให้ 3 ครั้ง
  (ครั้งที่ 1 จำนวน 3,000 บาท | ครั้งที่ 2 จำนวน 2,000 บาท | ครั้งที่ 3 จำนวน 2,000 บาท)

หลังจากเปิดเทอมแล้ว 2 เดือน หากนักเรียนยังไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาให้รีบโทรหามูลนิธิฯ ทันที ที่เบอร์ 02 301 1124 | 02 301 1093

การใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา

ขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เช่น ค่าเล่าเรียน ค่ารถรับส่ง ค่าอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (รายใหม่) ระดับชั้น ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ปวช.1
(รหัสทุนขึ้นต้นด้วย 66xxxx)

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ

1.สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ที่มีชื่อนักเรียนทุนเป็นเจ้าของบัญชี)
2.ใบเสร็จค่าเทอม / ใบมอบตัว / บัตรนักเรียนนักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงว่านักเรียนได้เข้าเรียนแล้วจริงๆ (ส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง)
3.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ หลักฐานจากโรงเรียนที่ยืนยันว่านักเรียนทุนเป็นนักเรียนของโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริงๆ โดยสถานศึกษาต้องออกหนังสือให้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 17 ตุลาคม 2566

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 1 /2566
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (รายเก่า) ชั้น ม.2 | ม.3 | ม.5 | ม.6 | ปวช.2 | ปวช.3

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ

1.ใบเกรดของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
2.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน โดยสถานศึกษาต้องออกหนังสือให้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 17 ตุลาคม 2566  หรือได้รับการรับรองจากคุณครูว่านักเรียนกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยจริง

คลิก! ตรวจสอบรายชื่อ

เงินทุนเข้าบัญชี 28 เมษายน 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 31 พฤษภาคม 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 30 มิถุนายน 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 31 กรกฎาคม 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 31 สิงหาคม 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 29 กันยายน 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 31 ตุลาคม 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 30 พฤศจิกายน 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 28 ธันวาคม 2566

ปฏิทินโอนทุนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2566
สำหรับนักเรียนทุนยุวพัฒน์ทุกระดับชั้น
ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 |ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3

เอกสารที่ต้องส่งให้มูลนิธิฯ

1. ใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือหลักฐานจากครูที่แสดงว่านักเรียนมาเรียนจริงในโรงเรียน หรือวิทยาลัย โดยสถานศึกษาออกให้ระหว่าง 15 พฤษภาคม 2566 – 19 มีนาคม 2567 หรือได้รับการรับรองสถานะนักเรียนว่ามาเรียนจริง (หากได้ส่งใบรับรองในภาคเรียนที่ 1 แล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำอีก)

คลิก! ตรวจสอบรายชื่อ

เงินทุนเข้าบัญชี 12 และ 31 ตุลาคม 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 30 พฤศจิกายน 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 28 ธันวาคม 2566

เงินทุนเข้าบัญชี 31 มกราคม 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 29 มีนาคม 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 30 เมษายน 2567

เงินทุนเข้าบัญชี 31 พฤษภาคม 2567