วรรณา คลศรีชัย
ตั้งแต่ปี 2535 – 2538
ดร.จุไรพร (จินตกานนท์) คล้ายจำแลง
ตั้งแต่ปี 2538 – 2554
ศนีกานต์ รศมนตรี
ตั้งแต่ปี 2554 – 2555
โมนา ศิวรังสรรค์
ตั้งแต่ปี 2555 – 2565