คุณวิเชียร  พงศธร ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและมีปณิธานที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่ยากจนในถิ่นธุรกันดารให้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ (ในขณะนั้นการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน อีกทั้งมูลนิธิควรเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรที่ทำงานเต็มเวลา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งได้รับผลตอบแทนตามความสามารถในมาตรฐานเดียวกับพนักงานในสายธุรกิจ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ปันผลกำไรสุทธิจำนวน 5% บริจาคให้มูลนิธิเพื่อบริหารและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุผลตามภารกิจหลักและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ (ซึ่งในขณะนั้นทางกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เริ่มโครงการทุนการศึกษาเรียกว่า “โครงการนักเรียนทุนพรีเมียร์” สนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ยากจน ปีละ 100 คน)

เมื่อปี พ.ศ. 2535 คุณวิเชียร  พงศธร ให้จัดตั้งมูลนิธิตามปณิธานดังกล่าว ในระหว่างที่ศึกษาหาข้อมูลได้พบปะมูลนิธิต่างๆ มากมาย และได้รับความช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ คำแนะนำ และกำลังใจจากทุกมูลนิธิและทุกองค์กรสาธารณกุศลเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งแตกต่างจากโลกธุรกิจที่มีแต่การแข่งขัน แย่งชิงโอกาส และปิดบังข้อมูล  มีมูลนิธิหนึ่งพอฟังแนวความคิดจบก็พูดว่า “สีชมพู” ซึ่งคิดว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนั้นเป็นความเพ้อฝัน แต่ด้วยความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่า สิ่งที่คุณวิเชียรได้ตั้งใจไว้นั้น สามารถทำให้เป็นจริงและขยายขอบเขตงานโดยได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการขับเคลื่อนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ครู และโรงเรียน ในเชิงลึกได้มากขึ้น รวมทั้งการดูแลเด็กๆ ที่ต้องการโอกาสอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

การตั้งชื่อมูลนิธิ

จากปณิธานดังกล่าวจึงได้ตั้งชื่อมูลนิธิว่า “มูลนิธิยุวพัฒน์” ซึ่งมีความหมายตรงตัว คือ เป็นมูลนิธิที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชน สำหรับชื่อภาษาอังกฤษ “Yavabadhana Foundation”  ได้รับความกรุณาจากคุณหญิงศรีนาถ สุริยะ* (ยศขณะนั้น) สะกดชื่อภาษาอังกฤษให้ตามหลักภาษา

(*ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ท่านผู้หญิงศรีนาถ  สุริยะ อดีตคุณข้าหลวงใหญ่และพระอาจารย์ประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  และอดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ได้จดทะเบียนจัดตั้ง ”มูลนิธิยุวพัฒน์” และต่อมาทางกระทรวงการคลังได้ประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 300

ภารกิจหลัก

“ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสให้มีการศึกษาและมีอาชีพที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมไทยโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน” ในขณะนั้นได้เริ่มโครงการหลักๆ ดังนี้

1.โครงการทุนการศึกษา ได้ดูแล “นักเรียนทุนพรีเมียร์” จนจบการศึกษา และจัดตั้ง “นักเรียนทุนยุวพัฒน์” ปีละ 100 ทุน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือ ปวช. 1 – ปวช.3

2.โครงการพัฒนาการศึกษา

3.โครงการส่งเสริมการศึกษา