ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ (Pankan Society)

ร้านปันกัน เป็นร้านค้าที่ดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เปิดรับปันสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี เพื่อนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันในร้านจำหน่ายในราคาย่อมเยา นำเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุน ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ นอกจากการระดมทุนการศึกษาแล้ว ร้านปันกันยังมุ่งหวังที่จะขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการเป็นกลไกต้นแบบในการระดมทุนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมและการมีจิตสำนึกในเรื่องของการปันตามความเชื่อที่ว่า “สังคมจะดีได้ถ้าเราทุกคนแบ่งปัน”

โครงการ ฟู้ด ฟอร์ กู้ด (Food4Good)

“Food4Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะปัญหาเรื่องทุพโภชนาการเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือการให้ทุนเพื่อจัดซื้ออาหารเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้อย่างยั่นยืน