อาสานักสำรวจ

และเก็บข้อมูลโรงเรียน

อาสานักสำรวจ

อาสาสมัคร 21 คน

เป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยการทำงานร่วมกับโรงเรียนขาดโอกาสที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสามารถที่จะพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ มูลนิธิฯ จึงจัดทำโครงการ “นักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน” ขึ้น เพื่อเปิดรับอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียน ผ่านการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องและการสังเกตเพื่อประเมินและคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการยกระดับการเรียนการสอนและมีความตั้งใจที่จะพัฒนา เพื่อทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ และขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อนักเรียนจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

คุณสมบัติอาสาสมัคร

 • อายุระหว่าง 20-45 ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย การลงพื้นที่เก็บข้อมูล และประเด็นการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็น moderator หรือ facilitator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการพูดคุย ตั้งคำถาม จับประเด็น สรุปประเด็น ฟังและสังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูล บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานในพื้นที่
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดในเดือนมีนาคม ได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 2-6 วัน โดยแต่ละวันปฏิบัติงานตั้งแต่ 8:00-22:00 น.
 • พร้อมที่จะพักร่วมห้องกับคนที่ไม่คุ้นเคย
 • ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหา/สถานการณ์เฉพาะหน้า

บทบาทอาสาสมัคร

 • ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์และอาสาสมัคร รวม 4 คน/ทีม ในการเก็บข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยการสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียน
 • สำรวจและสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน พร้อมทั้งบันทึกภาพ
 • ประชุมร่วมกันเป็นทีม
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประเมินข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่มูลนิธิฯ กำหนด

เงื่อนไขการเลือก

 1. อาสา 1 คน เลือกทริปที่สามารถปฎิบัติงานได้ 1 ทริป และเลือกสำรองอีก 1 ทริป โดยเขียนเลข 1 และ 2 ในช่องสี่เหลี่ยม
 2. กรุณาระบุ หากอาสาพักอาศัยในจังหวัดเดียวกับพื้นที่ปฎิบัติงานที่เลือก
 3. ในกรณีที่ได้รับคัดเลือก อาสาทุกคนที่สมัครต้องมั่นใจว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ซึ่งจัดที่มูลนิธิยุวพัฒน์ กรุงเทพ ฯ

หมายเหตุ

 • จำนวนอาสา 2 คน ต่อ 1 ทริป
 • อาสามัคร 1 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้เพียง 1 ทริป เท่านั้น
 • หากอาสาพักอาศัยในจังหวัดเดียวกับพื้นที่ปฎิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

 • อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายรูปได้
 • การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร
 • จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • ทีมสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง)
 • จัดสัมมนาอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 • ที่พักและอาหาร ระหว่างลงพื้นที่ปฎิบัติงาน
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • จำนวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ
 • อาสาสมัคร 2 คน เพื่อร่วมทีมกับเจ้าหน้าที่ 2 คน ต่อการเดินทาง 1 ทริป
 • รับอาสาสมัคร รุ่นที่ 2 ทั้งหมด 12 คน
 • กติกา และเงื่อนไขการสมัคร
 • อาสาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
 • หลังการลงพื้นที่สำรวจ อาสาสมัครจะต้องเข้าร่วมการถอดบทเรียนในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

***อาสาสมัคร รับผิดชอบค่าเดินทาง ที่พัก ในการมาร่วมปฐมนิเทศและถอดบทเรียนด้วยตนเอง***

เรื่องเล่าจากอาสานักสำรวจ

งานจิตอาสาด้านการศึกษา ทำให้มองเห็นปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น “บ้านคนที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นแบบนี้หรอ”  “ทำไมเขาลำบากแบบนี้” ครั้งแรกที่ได้เห็นภาพความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ห่างไกล ความคิดแรกที่มี คือ เราควรจะเป็นผู้ให้ได้แล้ว เรามีพร้อมกว่าเขา เราควรให้คนที่เขายังขาดแคลน

– วรุณลักษณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล (จูน) อาสานักสำรวจ รุ่นที่ 1

การมาเป็นอาสาสมัครทำให้มุมมองบางอย่างเราเปลี่ยนไปเรามองเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆ ขึ้น เริ่มดูแลตัวเอง ระมัดระวังการใช้ชีวิต เพราะรู้ว่าชีวิตเราสามารถทำอะไรดีๆ เพื่อส่วนรวมได้อีกมากมาย เริ่มเห็นอกเห็นใจคนรอบข้าง มองเห็นตัวเองก่อนผู้อื่นน้อยลง และเห็นคุณค่าของคนอื่นมากขึ้นครับ

– พีรศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ (ธิว) อาสานักสำรวจ รุ่นที่  1

เพื่อนๆ ถามว่าเราไปเที่ยวเหรอ พอบอกว่าไม่ได้ไปเที่ยว อธิบายให้เขาฟังเรื่องการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียน และทำไปเพื่ออะไร เราใช้วันลาพักร้อนทั้งหมดไปทำอาสา พอเพื่อนถามก็เลยเป็นโอกาสที่ได้เล่าให้คนอื่นฟัง เล่าจากประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อนบอกว่าถ้ามีแบบนี้อีกให้บอกด้วย

– ธัญธร ขจรรุ่งศิลป์ (หมู) อาสานักสำรวจ รุ่นที่  2

ภาพการลงพื้นที่ของอาสานักสำรวจที่ผ่านมา

***ปัจจุบันงานอาสานักสำรวจและเก็บข้อมูล มูลนิธิฯ ไม่ได้เปิดรับสมัครแล้ว***