Student Volunteer
อาสาติดตามนักเรียนทุน

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี  นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าการที่จะทำให้นักเรียนทุนเรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3 นั้น มูลนิธิฯ ต้องทำงานประคับประคองนักเรียนควบคู่กันไปด้วย  โดยการติดตามการเรียน การให้กำลังใจ สร้างความเข้าใจเรื่องการรับทุนการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิในการรับทุนในแต่ละภาคเรียนต่อเนื่อง ตลอดจนชวนน้องคุยสอบถามความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

ณ ปัจจุบันมีนักเรียนทุนทั้งหมด 5,694 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการ “Student Volunteer” อาสาสาติดตามนักเรียนทุน เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

อาสาสมัคร 91 คน

รูปแบบการดำเนินงาน
“Student Volunteer”

ติดตาม ชวนคุย ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และเขียนตอบจดหมายให้กำลังใจ แก่นักเรียนทุนในระดับสายสามัญ (ม.1 – ม.6) อายุระหว่าง 13 – 18 ปี โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นดังต่อไปนี้

 • ชวนคุยเรื่องความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวัน งานอดิเรก ความชอบ
 • ชวนคุยทบทวนความเข้าใจเรื่องทุนการศึกษา ได้แก่จำนวนปีที่ได้รับทุน เอกสารที่ต้องส่งเพื่อให้ได้รับเงินทุนทุกภาคเรียน การรับทุนต่อหลังจากจบชั้น ม.3
 • ชวนคุยเรื่องการเลือกเรียนต่อในสายสามัญหรือสายอาชีพต้องทำอย่างไร เพื่อให้นักเรียนทุนมองเห็นความสนใจและทิศทางในการเรียนต่อของตนเอง
 • เชิญชวนนักเรียนทุนติดตามช่องทางสื่อสารของมูลนิธิฯ ได้แก่ กลุ่มปิดเฟซบุ๊กนักเรียนทุนยุวพัฒน์ | Line นักเรียนทุนยุวพัฒน์ | Line OpenChat คืนวันสุขกับพี่มูลนิธิยุวพัฒน์ | เพจ Facebook มูลนิธิยุวพัฒน์ | สมัครใช้งานระบบทุนการศึกษาออนไลน์
 • ทำ “คอนเทนต์” เรื่องการเรียน การใช้ชีวิต การเรียนต่อ การเตรียมตัวสอบ คณะที่ใช่ อาชีพที่น่าสนใจ Life style หรือเรื่องอื่นๆ (ตามความสมัครใจ)

คุณสมบัติอาสาที่ต้องการ

รับอาสาสมัครจำนวน 15 คน
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 16 – 23 ปี
2. มีทักษะการสื่อสารที่ดี (การพูด การรับฟัง การเขียน) และตั้งคำถามปลายเปิด ชวนคิด ชวนคุย
3. มีความคิดเชิงบวก มุ่งมั่น ตั้งใจ เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ต่อนักเรียนทุนยุวพัฒน์
4. มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
5. มีความสนใจและสามารถทำคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน การเรียนต่อ หรือการพัฒนาตนเองในเรื่องที่อาสาถนัดหรือสนใจ (ตามความสมัครใจ)
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ Midterm review และถอดบทเรียนที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์

บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์พูดคุย
กับนักเรียนทุน
10 – 15 คน/วัน

ตอบจดหมาย
นักเรียนทุน
5 – 10 ฉบับ

บันทึกข้อมูล
นักเรียนทุนที่ได้พูดคุย
ในระบบฐานข้อมูล
นักเรียนทุนออนไลน์

ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ
การเรียน การเรียนต่อ
การพัฒนาตนเอง ฯลฯ
(ตามความสมัครใจ)

เข้าร่วมกิจกรรม
สะท้อนการเรียนรู้
ระหว่างปฏิบัติงานอาสา
และถอดบทเรียน
หลังสิ้นสุดโครงการ
กับทีมมูลนิธิฯ

Student Volunteer ปฏิบัติงานในวันจันทร์ – วันศุกร์
(ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 14 มิถุนายน 2567)

สามารถเลือกสถานที่ปฏิบัติงานได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

เลือกปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์

ปฏิบัติงานรวมอย่างน้อย 12 ชั่วโมง สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ตามวันและเวลาที่สะดวก

 • ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ทั้งวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

(หมายเหตุ : ปฏิบัติงานครบ 12 ชั่วโมงที่มูลนิธิฯ แล้ว สามารถเลือกปฏิบัติงานต่อที่บ้านได้)

เลือกปฏิบัติงานที่บ้าน

สามารถวางแผนปฏิบัติงานของตนเองได้ โดยนับจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • โทรศัพท์หานักเรียนทุน 4 คน = 1 ชั่วโมง
  หมายเหตุ : นับเฉพาะคนที่ได้โทรคุยและบันทึกในระบบ (นักเรียนทุน ผู้ปกครอง หรือคุณครูที่ให้ข้อมูลนักเรียนทุน)
 • ตอบจดหมายนักเรียนทุน 4 ฉบับ = 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ : รวมจำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 3 เดือน อย่างน้อย 12 ชั่วโมง

ทำคอนเทนต์ (ตามความสมัครใจ)

แบ่งเป็นกลุ่มตามความสนใจ (กลุ่มละ 2-3 คน) ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียน การเรียนต่อ หรือการพัฒนาตนเอง (รวมจำนวนชั่วโมงในการทำคอนเทนต์ 12 ชั่วโมง)

วีธีการดำเนินงาน

 • เมษายน – พฤษภาคม
  นำเสนอหัวข้อคอนเทนต์ที่อาสาสนใจกับทีมมูลนิธิฯ
 • พฤษภาคม – มิถุนายน
  วางแผนงานการทำคอนเทนต์ร่วมกับเพื่อนในทีม
 • กรกฎาคม – กันยายน
  ออกแบบคอนเทนต์และเผยแพร่ในกลุ่มปิดเฟซบุ๊กนักเรียนทุน
 • ตุลาคม
  สรุปผลการดำเนินงานกับทีมมูลนิธิฯ

ประโยชน์ การสนับสนุน และสวัสดิการ ที่จะได้รับ

ประโยชน์ที่อาสาจะได้รับ

 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทย
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้นักเรียนทุนยุวพัฒน์ ให้สามารถเรียนจนจบชั้น ม.6/ปวช.3
 • ประสบการณ์การทำงานเป็นทีม และมีผลงาน Content Project ที่จะได้ทำงานร่วมกับ Student Volunteer คนอื่นๆ
 • ประกาศนียบัตร
  – ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์ > หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมตั้งแต่ 25 ชั่วโมงขึ้นไป
  – ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ UNICEF ประเทศไทย > หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมตั้งแต่ 60 ชั่วโมงขึ้นไป (หากสนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม I Am Unicef)
 • ในกรณีจำนวนชั่วโมงสะสมน้อยกว่า 25 ชั่วโมง อาสาสมัครจะได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิยุวพัฒน์ แต่ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
 • ข่าวสารและโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาอื่นๆ ของมูลนิธิยุวพัฒน์

การสนับสนุนจากมูลนิธิฯ

 • ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • ชุดข้อมูลเรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์ เป็นต้น
 • ทีมสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัคร (เป็นที่ปรึกษา, อำนวยความสะดวก, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุน เป็นต้น)
 • โทรศัพท์สำหรับโทรติดต่อนักเรียนทุน (กรณีปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์)
 • โน๊ตบุ๊คสำหรับบันทึกข้อมูลลงระบบทุนออนไลน์ (กรณีปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์)
 • สวัสดิการอาสาสมัคร

***สำหรับอาสาที่มาปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ตลอดทั้งวัน จะได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง 100 บาทต่อวัน และอาสาที่ปฏิบัติงานที่บ้านจะได้รับเงินสนับสนุนค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการโทรติดตามนักเรียนทุนตามจริง 1 นาที เท่ากับ 1 บาท (รวมแล้วไม่เกิน 500 บาท)

คำถามที่พบบ่อย

Q: เหตุผลที่ต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์

A: นอกเหนือจากการทำงานอาสาสมัครแล้ว อาสาจะได้เครือข่ายการทำงานกับบุคคลอื่นๆ เช่น เพื่อนอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

Q: ต้องมาทำงานที่มูลนิธิยุวพัฒน์ทุกวันหรือเปล่า

A: ไม่จำเป็นต้องเข้ามาทุกวัน อาสาสมัครสามารถวางแผนเวลาการปฏิบัติงานของตนเองได้ตามความเหมาะสม ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ช่วงเวลาดำเนินงาน

การโทรและตอบจดหมาย
ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 14 มิถุนายน 2567

 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์
  (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)
 • ปฏิบัติงานที่บ้าน
  (สามารถวางแผนปฏิบัติงานของตนเองได้)

การทำคอนเทนต์
ตั้งแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม 2567

 • เมษายน – พฤษภาคม
  นำเสนอหัวข้อคอนเทนต์ที่อาสาสนใจกับทีมมูลนิธิฯ
 • พฤษภาคม – มิถุนายน
  วางแผนงานการทำคอนเทนต์ร่วมกับเพื่อนในทีม
 • กรกฎาคม – กันยายน
  ออกแบบคอนเทนต์และเผยแพร่ในกลุ่มปิดเฟซบุ๊กนักเรียนทุน
 • ตุลาคม
  สรุปผลการดำเนินงานกับทีมมูลนิธิฯ

ปฏิทินกิจกรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลำดับ  ช่วงเวลา รายละเอียด 
1 ตั้งแต่วันนี้ – 25 มีนาคม 2567 รับสมัครและคัดเลือกอาสา
– เว็บไซต์ / Social Media ของมูลนิธิยุวพัฒน์
– แพลตฟอร์ม I Am UNICEF
2 วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ประกาศผลการคัดเลือก
– เว็บไซต์ของมูลนิธิยุวพัฒน์
3 วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศ
ที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือออนไลน์
4 อาสาปฏิบัติงาน การโทรและตอบจดหมาย
ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 14 มิถุยายน 2567 • เลือกปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์
– ช่วงเช้า  เวลา 09.00 – 12.00 น.
– ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
– ทั้งวัน     เวลา 09.00 – 16.00 น.
• เลือกปฏิบัติงานที่บ้าน
– สามารถวางแผนปฏิบัติงานของตนเองได้
ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม 2567 การทำคอนเทนต์
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
– นำเสนอหัวข้อคอนเทนต์ที่อาสาสนใจกับทีมมูลนิธิฯ
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน
– วางแผนงานการทำคอนเทนต์ร่วมกับเพื่อนในทีม
เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน
– ออกแบบคอนเทนต์และเผยแพร่ในกลุ่มปิดเฟซบุ๊กนักเรียนทุน
เดือนตุลาคม
– สรุปผลการดำเนินงานกับทีมมูลนิธิฯ
5 วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2567 Midterm review
– ที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือออนไลน์
6 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2567 ถอดบทเรียน
– ที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือออนไลน์

สถิติจำนวนชั่วโมงการทำงาน
ของ Student Volunteer

รุ่นอาสา จำนวนอาสา รวมชั่วโมง
รุ่นที่ 1 3 คน 120 ชั่วโมง
รุ่นที่ 2 3 คน 53 ชั่วโมง
รุ่นที่ 3 3 คน 103 ชั่วโมง
รุ่นที่ 4 9 คน 345 ชั่วโมง
รุ่นที่ 5 1 คน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ 6 6 คน 116 ชั่วโมง
รุ่นที่ 7 12 คน 325 ชั่วโมง
รุ่นที่ 8 12 คน 138 ชั่วโมง
รุ่นที่ 9 12 คน 183 ชั่วโมง
รุ่นที่ 10 8 คน 158 ชั่วโมง
รุ่นที่ 11 3 คน 400 ชั่วโมง
รุ่นที่ 12 9 คน 278 ชั่วโมง

ประสบการณ์งานอาสา
Student Volunteer ที่ผ่านมา

“ไม่เคยรู้เลยว่าเด็กที่ต่างจังหวัดใช้ชีวิตยังไง ไม่เคยรู้เลยว่าการศึกษาของเด็กในเมืองกับต่างจังหวัดต่างกันมากๆ น้องๆ เขาก็อยากเรียนหนังสือนะ เขามีความฝันของเขาที่อยากจะทำนะ แต่เขาไปไม่ถึงเพราะเขาขาด เพราะจุดเริ่มต้นของเขาไม่ดี เขามีสิ่งที่เขาอยากทำ พวกเขาเก่ง แต่เขาขาด ถ้าเราได้ช่วย เราสามารถพาเขาไปได้ไกลอีกเยอะเลยค่ะ”

น้องการ์ตูน Student Volunteer รุ่นที่ 1

“คิดว่าทุกคนที่มาทำจะได้ คือ ความเข้าอกเข้าใจ การรับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่น รับความรู้สึกในแง่บวกแง่ลบ ทำให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ จากงานอาสาที่เราทำ เรียนรู้ที่จะปรับตัวยังไงในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม”

น้องนิว Student Volunteer รุ่นที่ 1

“เราได้เรียนรู้ชีวิตของคนอีกคน ได้ติดตามว่าเขาเป็นยังไง ครั้งแรกที่คุยเขามีปัญหา ครั้งต่อไปเขาจัดการปัญหาได้แล้วนะ เหมือนเราคอยลุ้นอยู่ทุกๆ วัน ว่าวันนี้เขาไปถึงไหนแล้ว เขามีความสุข เราก็เลยมีความสุขไปพร้อมๆ กับเขาด้วยค่ะ”

น้องคิด Student Volunteer รุ่นที่ 2

“เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ได้เห็นโลกในมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน รู้สึกดีที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนการศึกษา มีความสุขมากที่ได้มาทำงานอาสา ได้ช่วยให้กำลังใจน้องๆ ได้พูดคุย ได้ทราบเรื่องราวของน้อง รู้สึกว่าเราได้ให้และรับไปพร้อมๆ กัน  โตขึ้นก็อยากเป็นผู้ให้โอกาส อยากทำงานในด้านการศึกษา”

น้องปราย Student Volunteer รุ่นที่ 11

“เป็นงานอาสาที่น่าสนใจ ได้ทำเพื่อคนอื่น สนุกกับการได้คุยกับคนอื่น รู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้น้องได้รับทุนต่อ สิ่งที่ไม่คาดหวังก็เป็นการได้คุยกับผู้ปกครองของน้องๆ ได้ช่วยแก้ปัญหาของพวกเขา รู้สึกได้ว่าตัวเองมีประโยชน์ ทำให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น งานอาสาในฝันคือแบบนี้เลยค่ะ ได้พูดคุยกับคน ชอบมากๆ ค่ะ”

น้องแป้ง Student Volunteer รุ่นที่ 11

“ประทับใจตั้งแต่ได้มาปฐมนิเทศ เห็นมูลนิธิยุวพัฒน์ช่วยเด็กไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา ให้ทุกคนมีโอกาสในการเรียนจริงๆ การทำงานอาสาครั้งนี้นอกจากเราจะได้ช่วยน้องๆ แล้ว ก็ได้เพิ่มทักษะการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นด้วย และทำให้ได้รู้ว่าตัวเราเองมีโอกาสมากกว่าอีกหลายๆ คน  ถ้ามีโอกาสหรือโตขึ้นก็อยากจะช่วยเหลือสังคมต่อไป”

น้องนะโม Student Volunteer รุ่นที่ 11

“หากไม่ได้มาทำงานอาสานี้ อาจจะไม่ได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น ไม่ได้เห็นความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ทำให้เกิดคำถามกับตัวเองมากขึ้นว่า อนาคตโตขึ้นไปเราจะเป็นอย่างไร เราจะสามารถหยิบยื่นโอกาสอะไรให้คนอื่นได้บ้าง”

น้องเกรซ Student Volunteer รุ่นที่ 11

“สิ่งที่ได้กลับมามีมากกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ ทำให้เราเองสนใจในเรื่องการศึกษา ได้มองเห็นปัญหาด้านการศึกษาจริงๆ รวมถึงได้ทักษะการพูดคุย ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ  ได้ปรับปรุงตัวเอง เพราะเราเองเป็นคนไม่กล้าพูด ทำให้ตัวเองมีความกล้าที่จะพูด กล้าที่ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจตัวเองและน้องมากขึ้น”

น้องตังค์ Student Volunteer รุ่นที่ 11

“เข้าใจระบบการทำงานของมูลนิธิฯ มากขึ้น ชอบที่มูลนิธิฯ ไม่ได้ให้แค่เงินทุนแต่เป็นการประคับประคองให้ได้เรียนต่อจนจบ ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า สังคมที่เราอยู่นั้นมีความแตกต่างหลากหลาย ได้ปรับความคิด ได้เห็นมุมมองด้านการศึกษาว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้ ทุกคนสามารถเรียนได้ตามที่ตัวเองต้องการ โครงการนี้ดีมากๆ ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่จำเป็นต้องพร้อมเราก็เป็นผู้ให้ได้ ซึ่งการที่เราให้ไปจริงๆ แล้วเราอาจจะได้รับมากกว่าก็ได้ และชอบการทำงานอาสาที่ได้ทำหน้าที่รับทราบปัญหาของน้องๆ และเราส่งต่อปัญหาให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาให้พวกเขาต่อไป”

น้องพิม Student Volunteer รุ่นที่ 11

สอบถามข้อมูลงานอาสาสมัคร

โทร : 02 301 1094
โทร : 093 124 9749
อีเมล : soleehah.k@ybf.premier.co.th
อีเมล : Wanwisa.m@ybf.premier.co.th
Line Official : @BOS9702T

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
Daily Views: 1Total Views: 1,711