พี่เลี้ยงอาสา

รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

พี่เลี้ยงอาสา

อาสาสมัคร 253 คน

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 28 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงจัดทำโครงการ “พี่เลี้ยงอาสา” เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร  มารับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ทางโทรศัพท์ และ เฟซบุ๊ก ปัจจุบันมีพี้เลี้ยงอาสาทั้งหมด 12 รุ่น จำนวน 253 คน โดยพี่เลี้ยงอาสาสามารถดูแลน้องนักเรียนทุนได้จำนวน 5,557 คน

ร่วมเป็นอาสาสมัคร
พี่เลี้ยงอาสา

รู้จักกับโครงการพี่เลี้ยงอาสาที่ผ่านมา

ผลที่เกิดขึ้นกับน้องๆ นักเรียนทุนหลังจากมีโครงการพี่เลี้ยงอาสา

จดหมายจากนักเรียนทุนถึงพี่เลี้ยงอาสา

พี่เลี้ยงอาสา ปฏิบัติงานให้คำปรึกษา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด แนวทางที่เป็นประโยชน์ แก่นักเรียนทุนทั้งในสายสามัญ (ม.1-6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3) ช่วงอายุ 12 – 18 ปี โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานในการให้คำปรึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้

 1. การเรียน ได้แก่ การเรียนทั่วไป, การเรียนต่อ, การประกอบอาชีพ
 2. การใช้ชีวิตวัยรุ่น ได้แก่ เพศและความรักในวัยเรียน, ความสัมพันธ์และปัญหาในครอบครัว, เพื่อน
 3. การรับมือกับอารมณ์ ได้แก่ อารมณ์ร้อน ,โกรธ, ท้อใจ, สับสน, เหงา, เศร้า, สูญเสียความมั่งคงทางจิตใจ, ความรักในวัยเรียน

คุณสมบัติอาสา

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดเชิงบวก กระตือรือร้น มุ่งมั่น เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ในการทำงานร่วมกับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา (นักเรียนทุน)
 • มีทักษะเฉพาะด้าน ด้านใดด้านหนึ่งในข้อต่อไปนี้
  • มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ สามารถพูดคุยโต้ตอบและเป็นผู้รับฟังที่ดี
  • มีทักษะการเขียน เพื่อสื่อสารบนเฟซบุ๊กอย่างน่าสนใจ
  • มีทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม เช่น Photoshop, Illustrator, VDO และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้
 • มี Facebook account และยินดีที่จะเข้าไปอ่าน และ/หรือ ตอบ chat ของนักเรียนที่ทักเข้ามาเป็นครั้งคราว
 • มีเวลาในการบันทึกข้อมูลการพูดคุยกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ
 • ทราบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตวัยรุ่น
 • สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศ ประเมินผลระหว่างโครงการ และมาร่วมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติงานอาสาสมัครจนจบโครงการตามวันเวลาที่กำหนดได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ zoom cloud meetings ได้

บทบาทอาสา

อาสาสมัครจะทำงานเป็นทีม โดยขอบข่ายของงานจะครอบคลุมงานดังต่อไปนี้ :

1.คุยและให้คำปรึกษากับน้องทางโทรศัพท์ เมื่อน้องโทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษา
2.โทรศัพท์หาน้องนักเรียนทุนเพื่อให้คำปรึกษา เฉลี่ยประมาณ 4-5 คน/เดือน

 • จากจดหมายที่น้องเขียนมาขอคำปรึกษา
 • จาก Facebook กลุ่มปิดนักเรียนทุนยุวพัฒน์

3.ออกแบบกิจกรรมบนเฟซบุ๊ก อาทิตย์ละ 2-3 เรื่อง ครอบคลุมนักเรียนทุนสายสามัญ (ม.1-ม.6) และสายอาชีพ (ปวช.1-3)

ตัวอย่างการออกแบบโพสต์ในกลุ่มปิดนักเรียนทุน4.ตอบคอมเม้นท์ (Comment) และ กล่องข้อความ (Inbox) นักเรียนทุน
5.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเอกสาร การเข้าระบบทุนออนไลน์ เมื่อมีนักเรียนทุนสอบถามข้อมูล (ข้อมูลคำตอบ ทางมูลนิธิฯเป็นคนรวบรวมไว้ให้)
6.บันทึกข้อมูลน้องนักเรียนทุนที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์และกล่องข้อความ (Inbox) เฟซบุ๊ก ลงระบบฐานข้อมูล
7.มีการบรรยาย ให้ความรู้ ให้คำแนะนำกับน้องนักเรียนทุนในกลุ่มปิดเฟซบุ๊ค ผ่านทางไลฟ์สด หรือผ่านโปรแกรม zoom cloud meetings เดือนละ 1-2 ครั้ง

ช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน

 • อาสาทำงานวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 15.00 – 20.00 น. (หมายเหตุ: อาสาอาจไม่ได้ทำงานทุกวัน)

สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

 • ปฎิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ที่พี่เลี้ยงอาสาสะดวก โดยไม่ต้องเข้ามาปฎิบัติงานที่มูลนิธิฯ

อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

 • โทรศัพท์
 • คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

การสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • การปฐมนิเทศน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการทำงานพี่เลี้ยงอาสา
 • ชุดข้อมูล สำหรับการตอบคำถามนักเรียนทุน เรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์
 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนทุน เช่น จำนวนนักเรียนทุน ความสนใจ สิ่งที่อยากเรียนรู้ เรื่องที่อยากปรึกษา เป็นต้น
 • การสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ (เป็นพี่เลี้ยง,ให้คำปรึกษา, อำนวยความสะดวกการทำงานอาสา เป็นต้น)
 • ใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ เมื่อปฎิบัติงานเสร็จสิ้น เรียบร้อย ตามกติกาและภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

ปฏิทินกิจกรรมของพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 12

ร่วมเป็นอาสาสมัคร
สอบถามเพิ่มเติม : คุณวันวิสาข์ มาเมือง โทร : 093 124 9749
อีเมล : Wanwisa.m@ybf.premier.co.th
คุณซอลีฮ๊ะ กอฮิง โทร : 02 301 1094
อีเมล : soleehah.k@ybf.premier.co.th
หรือแอดไลน์ ID : @BOS9702T
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เรื่องเล่าจากพี่เลี้ยงอาสา

“เราได้เรียนรู้ชีวิตของเขา เช่น น้องคนนึงอยากเป็นคอมพิวเตอร์ อยากเป็นนักดนตรีด้วย แนะนำว่าเขาสามารถทำไปได้ 2 อย่าง แต่เขาไม่มีข้อมูล ไม่มีอินเทอร์เนต ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีหนังสือ เขาเอื้อมไม่ถึง สุดท้ายก็ช่วยกันคิดว่าเขาจะเข้าถึงอะไรที่ไหนได้บ้าง….มีน้องผู้หญิงอีกคนที่ไม่เคยคุยในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเลย เราคุยกับเขาไปครั้งสองครั้ง และเขาไว้ใจเรา เขาเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่อง ทั้งดีและไม่ดี วิธีการเอาตัวรอด เหมือนเปิดมุมมอง เห็นชีวิตเขา เราพยายามช่วยให้เขาเอาชีวิตให้รอดจากตรงนั้นได้”

– อิทธิพล พินิจวิชา (ปุ๊กปู่) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 1

“ประทับใจความเข้มแข็งของน้องคนนึง ปิดเทอมไปสอนพิเศษเด็ก เขาชอบทำจิตอาสา เขาสนใจเรื่องเด็กและคนแก่ อยากสร้างบ้านพักคนชรา และดูแลเด็ก เขาเป็นเด็กกำพร้านะแต่ว่าเขามีทัศนคติที่เข้มแข็งมาก ทั้งๆ ที่เขาขาด แต่น้องกลับคิดถึงคนอื่นเสมอ”

– ชุตินาฏ ศรีสุมะ (ผึ้ง) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 1

“ความประทับใจที่เรามาทำอาสาพี่เลี้ยง คือ ทุกครั้งที่เราโทรไปหาน้อง แล้วเขาจำเสียงเราได้ บางครั้งโทรศัพท์เราแบตหมด เราใช้เบอร์คนอื่นโทรไป น้องยังจำได้ว่าเป็นเราทำให้ประทับใจ และน้องเขาก็รู้สึกดีฟังจากเสียงของเขาดูสดใสที่ได้คุยกับเรา”

 – ภาษณ์ชนก เนระแก (เติ้ล) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 2

“ภูมิใจนะคะที่ได้ทำอาสาพี่เลี้ยง ได้ทำเพื่อเด็กคนนึง ทำให้เขาได้เห็นคุณค่า เขายอมเปิดใจกับเราและเล่าความฝันของเขาให้เราฟัง ทำให้ตัวเราเองรู้สึกมีคุณค่า เรามีคุณค่ากับเขาและเขาก็มีคุณค่ากับเรา เป็นความทรงจำที่ดีมากๆ ค่ะ”

– ฉัตรชรัญ เทาวงษ์ (ผึ้ง) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 3

“ประทับใจในความร่วมมือกันของทุกคนตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ เพื่อนพี่น้องร่วมทีม และการร่วมงานกันของแต่ละทีมจนกลายมาเป็นสิ่งดีๆที่ส่งต่อสู่น้องๆ ยิ่งเห็นว่าน้องได้ใช้ประโยชน์กัน ก็ยิ่งมีความสุขและภูมิใจในการเป็นพี่เลี้ยงอาสา”

– นภัสวรรณ พลเชษฐ์สมบัติ (เดียร์) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8

“เพื่อนร่วมอาสาต่างคนต่างมา แต่ใจเดียวกัน ทำงานเป็นทีม สนุกมาก ช่วยเหลือกันเสมอ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกคน น่ารัก คอยช่วยเหลือ หาข้อมูล ติดตามให้ตลอด ทำงานนี้มีทุกรสชาติเลยค่ะ สนุก ยิ้ม หัวเราะ น้ำตา (ซึ้งใจ)  นักเรียนทุนน่ารักมากค่ะ มีโทรมาปรึกษา ขอกำลังใจในการเข้าสอบ บางคนก็มีความกังวลใจ บางคนก็อาจไม่เข้าใจความคิดผู้ใหญ่ บางคนมีความรัก พี่เลี้ยงอาสาจะได้เรียนรู้และให้คำปรึกษากับน้องนักเรียนทุน  การเป็นพี่เลี้ยงอาสารับรองจะไม่ผิดหวัง เมื่อเวลาอาสาจบ แต่คนอาสายังไม่จบนะคะ เรามีกันตลอดไป”

– อัจฉริยา เดชะวงศ์วิเศษ (ยุ้ย) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8

“ความประทับใจในการเป็นพี่เลี้ยงอาสาคือ การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การได้แง่คิดจากน้องๆ และน้องๆ ก็ได้แง่คิดจากเรา ทำให้ทั้งพี่และน้องเห็นคุณค่าในตนเอง มีกำลังใจที่จะสู้กับอุปสรรค และเห็นความใส่ใจของคนกลุ่มๆหนึ่งที่อยากผลักดันให้น้องๆ ได้มีโอกาสที่ดีในโลกกว้าง”

– รุ่งนภา สุดจิตจูล (ดาว) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8