อาสาอ่าน

สร้างโอกาสส่งน้องเรียน

อาสานักอ่าน

อาสาสมัคร 25 คน

ความท้าทายอย่างหนึ่งของมูลนิธิ ฯ คือการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมจะได้รับทุนการศึกษา เพื่อให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ เป็นทุนการศึกษาที่มีคุณค่า ที่มอบแก่นักเรียนขาดโอกาสที่ไม่มีทุนในการเรียนหนังสือ และต้องการทุนจากมูลนิธิ ฯ อย่างแท้จริง…ปี 2559 มูลนิธิ ฯ มีเป้าหมายที่จะยกระดับการคัดเลือกนักเรียนทุน จึงดำเนินการสร้างโครงการ “อาสาอ่าน สร้างโอกาส…ส่งน้องเรียน” ขึ้น เพื่อเปิดรับจิตอาสาที่สนใจในประเด็นเด็กขาดโอกาส ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดกรองนักเรียนผู้ขอทุน จากการให้คะแนนเรียงความชีวิตของนักเรียนที่สมัครขอทุน โดยการพิจารณาตามระดับความยากลำบากของสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ความมุ่งมั่นอยากเรียนหนังสือ และพฤติกรรมของนักเรียนที่สมัครขอทุน เพื่อคัดกรองเด็กขาดโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษายุวพัฒน์

อาสานักอ่าน

คุณสมบัติอาสาสมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความสนใจประเด็นการศึกษา หรือปัญหาเด็กขาดโอกาส
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานอาสาที่ได้รับมอบหมายได้แล้วเสร็จ
 • ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
 • มีทัศนคติที่ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน
 • มีคอมพิวเตอร์ หรือสามารถเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์
 • และอินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน
 • มีทักษะในการประเมิน และการคิดวิเคราะห์
 • หากเป็นคุณครูเกษียณอายุ หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรือคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมด้านการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทอาสาสมัคร

 • คัดกรองนักเรียนผู้สมัครขอทุนยุวพัฒน์ โดยการอ่านเรียงความชีวิต
 • และพิจารณาสภาพที่อยู่อาศัยจากรูปถ่าย ของผู้สมัครขอทุน จำนวน 50 คน
 • ประเมินการให้คะแนนแต่ละคน โดยพิจารณาจากระดับความยากลำบากของครอบครัว ความมุ่งมั่นอยากเรียนหนังสือ และพฤติกรรมของผู้สมัครขอทุนตามเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด

สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

 • สถานที่ใดก็ได้ ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสามารถใช้คอมพิวเตอร์

ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน

 • ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2560​

 อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

 • คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • ปฐมนิเทศน์เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • ทีมสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง)
 • จัดสัมนาอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

จำนวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ

 • จำนวน 20 คน

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

เรื่องเล่าจากอาสาอ่าน

“อยากให้โอกาสน้องให้เขาได้เรียน ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งใจจะให้ความใส่ใจ ความหวังดีกับเขา แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาจริงๆ แล้ว เราได้มากกว่าที่เราให้อีก เรากลายเป็นผู้รับ ได้รับข้อมูล ได้รับจิตบริสุทธิ์ของเด็กๆ ถึงแม้ว่าเขาจะยากลำบากแค่ไหน ทุกคนก็เขียนมาว่าเขาพยายาม เหมือนพยายามจะดูแลพ่อแม่ พยายามจะตั้งใจเรียนให้สูงขึ้นมากไปกว่านี้ ได้รับรู้ทัศนคติด้านบวกของเด็กๆ เหล่านี้ ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น”- คัทลียา องคสิงห (แคท)  อาสาอ่าน รุ่นที่ 1

“สังคมมีปัญหาด้านการศึกษา เราได้เห็นรายละเอียดของปัญหา ก็เกิดความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือ อยากบอกต่อคนรอบข้างในการมาช่วยเถอะ ช่วยเหลือเด็ก เงินทุนการศึกษาสำคัญมากๆ สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนๆ นึง ได้เลย พอมาอ่านเรื่องราวชีวิตเด็กมากๆ เห็นเด็กๆ ทำงานบ้าน ตื่นเช้ามาถูบ้าน กวาดบ้าน มันกระตุ้นให้เราลุกขึ้นถูกบ้านทุกวันเลย การอ่านเรียงความทำให้พฤติกรรม ความรับชอบของเราเปลี่ยน”

– ชมพูนุท คงสุขธนา (ใหม่)  อาสาอ่าน รุ่นที่ 1

“ความคาดหวังแรก คือ ไม่ได้ต้องการอะไรเลย แค่อยากจะทำอะไรสักอย่างที่ทำได้ เพื่อทำให้กับคนอื่นแค่นั้น เราเป็นส่วนเล็กๆ อาจจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น สิ่งที่ได้กลับมามันทำให้รู้สึกดีมากๆ พอทำเสร็จรู้สึกว่าฉันเป็นคนมีค่า ฉันมีประโยชน์กับโลก”- พนาลักษณ์ ล้ำเลิศ (ผึ้ง) อาสาอ่าน รุ่นที่ 1

“เราอ่านเรียงความเยอะๆ ก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจทำไมต้องหาเงินตั้งแต่เด็ก พอเห็นว่าเขาต้องช่วยใครบ้าง ทำให้เราเข้าถึงเด็กขาดโอกาสมากขึ้น”- ศิริกานดา จันทร์แสนวิไล (จ๋า)  อาสาอ่าน รุ่นที่ 1

***ปัจจุบันงานอาสาอ่าน สร้างโอกาสส่งน้องเรียน มูลนิธิฯ ไม่ได้เปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากมูลนิธิฯ ได้พัฒนาระบบการสมัครขอทุนในช่องทางออนไลน์เข้ามาช่วยคัดกรองใบสมัคร***