Student Volunteer

อาสาติดตามนักเรียนทุน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี  นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าการที่จะทำให้นักเรียน เรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3 นั้น มูลนิธิฯ ต้องทำงานประคับประคองนักเรียนควบคู่กันไปด้วย  โดยการติดตามการเรียน การให้กำลังใจ สร้างความเข้าใจเรื่องการรับทุนการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิในการรับทุนในแต่ละภาคเรียนต่อเนื่อง ตลอดจนชวนน้องคุยสอบถามความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนทั้งหมดมากกว่า 7,956 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการ “Student Volunteer” ติดตามนักเรียนทุนขึ้น เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

อาสาสมัคร 69 คน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ
“Student Volunteer” อาสาติดตามนักเรียนทุน ปฏิบัติงานเพื่อติดตาม ชวนคุย ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และเขียนตอบจดหมายให้กำลังใจ แก่นักเรียนทุนในระดับสายสามัญ (ม.1-ม.6) อายุระหว่าง 13 – 18 ปี โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นดังต่อไปนี้
 • ชวนน้องคุยเรื่องความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวัน งานอดิเรก ความชอบ
 • ชวนน้องทบทวนความเข้าใจเรื่องทุนการศึกษา ได้แก่จำนวนปีที่ได้รับทุน, เอกสารที่ต้องส่งเพื่อให้ได้รับเงินทุนทุกภาคเรียน, การรับทุนต่อหลังจากจบชั้น ม.3
 • ชวนน้องคุยเรื่องการเลือกเรียนต่อ สายสามัญ สายอาชีพ ต้องทำอย่างไร เพื่อให้น้องนักเรียนทุนมองเห็นความสนใจและทิศทางในการเรียนต่อของตนเอง
 • เชิญชวนน้องนักเรียนทุน เข้าเป็นสมาชิกช่องทางสื่อสารของมูลนิธิฯ ได้แก่ เฟซบุ๊กกลุ่มปิด นักเรียนทุนยุวพัฒน์, ไลน์ (Line), เพจ Facebook มูลนิธิยุวพัฒน์ และ สมัครเป็นสมาชิกระบบทุนการศึกษาออนไลน์

คุณสมบัติอาสา :

1.นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 17 – 25 ปี
2.การทำงานของอาสา (ปฏิบัติงานอาสาที่บ้าน) :
– ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 สามารถเลือกช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 – 19.00 น.
– อาสาต้องปฏิบัติงานรวมจำนวนชั่วโมงสะสมไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป
3.มีทักษะการสื่อสารที่ดี (การพูด การรับฟัง การเขียน) และตั้งคำถามปลายเปิดชวนคิด ชวนคุย
4.มีความคิดเชิงบวก มุ่งมั่น ตั้งใจ เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ต่อ นักเรียนทุนยุวพัฒน์
5.มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน

บทบาทอาสา :

 • โทรศัพท์พูดคุยกับน้องนักเรียนทุน วันละ 10 – 15 คน
 • เขียนตอบจดหมายนักเรียนทุน วันละ 5-10 ฉบับ (หมายเหตุ : งานเขียนตอบจดหมาย อาจไม่ได้มีทุกวัน)
 • บันทึกข้อมูลนักเรียนทุน ลงระบบฐานข้อมูลออนไลน์
 • ร่วมกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ระหว่างการทำงาน และถอดบทเรียนกิจกรรมอาสาสมัครกับเจ้าหน้าที่โครงการ

จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • จำนวน 15 คน

พื้นที่ในการทำงาน :

 • อาสาปฏิบัติงานที่บ้าน

ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ :

 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ของประเทศไทย
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้นักเรียนทุน เรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3
 • ประกาศนียบัตร
  • ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์
   • หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมอย่างน้อย 30 ชั่วโมงขึ้นไป
  • ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ Unicef ประเทศไทย
   • หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมอย่างน้อย 60 ชั่วโมงขึ้นไป
   • หากท่านสนใจ เข้าไปลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม I Am Unicef ได้ที่ https://x.gldn.io/YXvRp2C0Onb
  • ในกรณีจำนวนชั่วโมงสะสมน้อยกว่า 30 ชั่วโมง อาสาสมัครจะได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิฯ แต่ไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
 • ข่าวสารและโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาอื่น ๆ ของมูลนิธิยุวพัฒน์

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร :

 • ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • ชุดข้อมูลเรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์ เป็นต้น
 • ทีมสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัคร (เป็นที่ปรึกษา, อำนวยการ, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุน เป็นต้น)
 • ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ
 • สวัสดิการอาสาสมัคร
  ***อาสาจะได้รับเงินสนับสนุนค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ในการโทรติดตามนักเรียนทุน 1 นาที เท่ากับ 1 บาท (รวมแล้วไม่เกิน 400 บาท/ อาสา 1 ท่าน)

คำถามที่พบบ่อย :

Q: เพราะอะไรถึงต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน
A: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯจึงต้องปรับวิธีการทำงานเพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัคร
Q: สามารถปฏิบัติงานได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  สมัครได้ไหม
A: สมัครได้ อาสาสมัครสามารวางแผนเวลาปฏิบัติงานของตนเองในการทำงานตามความเหมาะสม

ช่วงเวลาดำเนินงาน :

 • ทุกวัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 -19.00 น. อาสาสามารวางแผนเวลาปฏิบัติงานของตนเองได้

ปฏิทินกิจกรรม :

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

– ประสบการณ์งานอาสาของ Student Volunteer ที่ผ่านมา –

“ไม่เคยรู้เลยว่าเด็กที่ต่างจังหวัดใช้ชีวิตยังไง ไม่เคยรู้เลยว่าการศึกษาของเด็กในเมืองกับต่างจังหวัดต่างกันมากๆ น้องๆ เขาก็อยากเรียนหนังสือนะ เขามีความฝันของเขาที่อยากจะทำนะ แต่เขาไปไม่ถึงเพราะเขาขาด เพราะจุดเริ่มต้นของเขาไม่ดี เขามีสิ่งที่เขาอยากทำ พวกเขาเก่ง แต่เขาขาด ถ้าเราได้ช่วย เราสามารถพาเขาไปได้ไกลอีกเยอะเลยค่ะ”
– การ์ตูน Student Volunteer รุ่นที่ 1 -​

“เราได้เรียนรู้ชีวิตของคนอีกคน ได้ติดตามว่าเขาเป็นยังไง ครั้งแรกที่คุยเขามีปัญหา ครั้งต่อไปเขาจัดการปัญหาได้แล้วนะ เหมือนเราคอยลุ้นอยู่ทุกๆ วัน ว่าวันนี้เขาไปถึงไหนแล้ว เขามีความสุข เราก็เลยมีความสุขไปพร้อมๆ กับเขาด้วยค่ะ”
– น้องคิด Student Volunteer รุ่นที่ 2 –

“คิดว่าทุกคนที่มาทำจะได้ คือ ความเข้าอกเข้าใจ การรับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่น รับความรู้สึกในแง่บวกแง่ลบ ทำให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ จากงานอาสาที่เราทำ เรียนรู้ที่จะปรับตัวยังไงในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม”
– น้องนิว Student Volunteer รุ่นที่ 1 –

– สถิติจำนวนชั่วโมงการทำงานของ Student Volunteer –

ร่วมเป็นอาสาสมัคร
สอบถามเพิ่มเติม : คุณซอลีฮ๊ะ (ซอล) โทรศัพท์ : 02 301 1094
อีเมล : Soleehah.k@ybf.premier.co.th
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือแอดไลน์ ID : @BOS9702T