Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน

Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน 2021-04-23T18:41:25+00:00

Student Volunteer

อาสาติดตามนักเรียนทุน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี  นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าการที่จะทำให้นักเรียน เรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3 นั้น มูลนิธิฯ ต้องทำงานประคับประคองนักเรียนควบคู่กันไปด้วย  โดยการติดตามการเรียน การให้กำลังใจ สร้างความเข้าใจเรื่องการรับทุนการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิในการรับทุนในแต่ละภาคเรียนต่อเนื่อง ตลอดจนชวนน้องคุยสอบถามความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนทั้งหมดมากกว่า 9,026  คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการ “Student Volunteer” ติดตามนักเรียนทุนขึ้น เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

อาสาสมัคร 33 คน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ

……………………………………

เปิดรับสมัคร Student Volunteer รุ่นที่ 7
ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2564

……………………………………

ประกาศรายชื่ออาสา รุ่นที่ 7
“Student Volunteer” อาสาติดตามนักเรียนทุน ปฏิบัติงานเพื่อติดตาม ชวนคุย ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และเขียนตอบจดหมายให้กำลังใจ แก่นักเรียนทุนในระดับสายสามัญ (ม.1-ม.6) อายุระหว่าง 13 – 18 ปี โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นดังต่อไปนี้
 • ชวนน้องคุยเรื่องความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวัน งานอดิเรก ความชอบ
 • ชวนน้องทบทวนความเข้าใจเรื่องทุนการศึกษา ได้แก่จำนวนปีที่ได้รับทุน, เอกสารที่ต้องส่งเพื่อให้ได้รับเงินทุนทุกภาคเรียน, การรับทุนต่อหลังจากจบชั้น ม.3
 • ชวนน้องคุยเรื่องการเลือกเรียนต่อ สายสามัญ สายอาชีพ ต้องทำอย่างไร เพื่อให้น้องนักเรียนทุนมองเห็นความสนใจและทิศทางในการเรียนต่อของตนเอง
 • เชิญชวนน้องนักเรียนทุน เข้าเป็นสมาชิกช่องทางสื่อสารของมูลนิธิฯ ได้แก่ เฟซบุ๊กกลุ่มปิด นักเรียนทุนยุวพัฒน์, ไลน์ (Line), เพจ Facebook มูลนิธิยุวพัฒน์ และ สมัครเป็นสมาชิกระบบทุนการศึกษาออนไลน์

คุณสมบัติอาสา :

1.นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 17 – 25 ปี
2.การทำงานอาสา : อาสาต้องปฏิบัติงาน ครั้งละอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และรวมจำนวนชั่วโมงสะสมไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง สามารถเลือกช่วงเวลาได้ ดังนี้
– ทั้งวัน 09.00 – 16.00 น.
– ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.
– ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.
(หมายเหตุ : หากอาสาปฏิบัติงานที่มูลนิธิฯ ครบ 12 ชั่วโมง สามารถรับจดหมายนักเรียนทุนไปตอบที่บ้านได้ โดยนับเวลาการทำงานอาสา 1 ชั่วโมงต่อการตอบจดหมาย 5 ฉบับ)
3.มีทักษะการสื่อสารที่ดี (การพูด การรับฟัง การเขียน) และตั้งคำถามปลายเปิดชวนคิด ชวนคุย
4.มีความคิดเชิงบวก มุ่งมั่น ตั้งใจ เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ต่อ นักเรียนทุนยุวพัฒน์
5.มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน

บทบาทอาสา :

 • โทรศัพท์พูดคุยกับน้องนักเรียนทุน วันละ 20-30 คน
 • เขียนตอบจดหมายนักเรียนทุน วันละ 20-30 ฉบับ (หมายเหตุ : งานเขียนตอบจดหมาย อาจไม่ได้มีทุกวัน)
 • บันทึกข้อมูลนักเรียนทุน ลงระบบฐานข้อมูลออนไลน์
 • ร่วมถอดบทเรียนกิจกรรมอาสาสมัครกับเจ้าหน้าที่โครงการ

จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • จำนวน 12 คน

ช่วงเวลาดำเนินงาน :

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 30 กรกฎาคม 2564

พื้นที่ในการทำงาน :

 • มูลนิธิยุวพัฒน์ อาคารพรีเมียร์ คอร์เปอเรท ปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ (ใกล้ห้างพาราไดซ์ปาร์ค)

ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ :

 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ของประเทศไทย
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้นักเรียนทุน เรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3
 • ประกาศนียบัตร
  • ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์
   • หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมอย่างน้อย 30 ชั่วโมงขึ้นไป
  • ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ Unicef ประเทศไทย
   • หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมอย่างน้อย 60 ชั่วโมงขึ้นไป
   • หากท่านสนใจ เข้าไปลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม I Am Unicef ได้ที่ https://iam.unicef.or.th/opportunities/7uxv4gblpS
  • ในกรณีจำนวนชั่วโมงสะสมน้อยกว่า 30 ชั่วโมง อาสาสมัครจะได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิฯ แต่ไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
 • ข่าวสารและโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาอื่น ๆ ของมูลนิธิยุวพัฒน์

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร :

 • ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • โทรศัพท์สำหรับโทรติดต่อนักเรียนทุน
 • ชุดข้อมูลเรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์ เป็นต้น
 • ทีมสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัคร (เป็นที่ปรึกษา, อำนวยการ, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุน เป็นต้น)
 • ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ
 • โน๊ตบุ๊ค สำหรับคีย์ข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุน
 • สวัสดิการอาสาสมัคร ***ในกรณีที่อาสามาปฏิบัติงานทั้งวัน (09.00 – 16.00 น.) จะได้รับเบี้ยเลี้ยง 100 บาท/วัน

คำถามที่พบบ่อย :

A: เหตุผลที่ต้องมาปฏิบัติงานอาสาที่มูลนิธิยุวพัฒน์
Q: การโทรติดตามนักเรียนทุน น้องๆ มีคำถามนอกเหนือจากสิทธิการรับทุนหรือการให้กำลังใจ บางคำถามอาสาอาจให้ข้อมูลไม่ได้ ดังนั้นการมาทำงานอาสาที่มูลนิธิฯ การตอบคำถามหรือข้อมูลอื่นๆ จะมีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาในการตอบคำถามและข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียนทุน

A: เสาร์ – อาทิตย์ เปิดรับอาสามั้ย?
Q: ไม่เปิดรับ เนื่องจากน้องๆ นักเรียนทุนส่วนใหญ่ทำงานพิเศษหรือช่วยงานที่บ้าน ไม่สะดวกรับโทรศัพท์ และมูลนิธิฯ ปิดทำการวันเสาร์ – อาทิตย์

ปฏิทินกิจกรรม :

– ประสบการณ์งานอาสาของ Student Volunteer ที่ผ่านมา –

“ไม่เคยรู้เลยว่าเด็กที่ต่างจังหวัดใช้ชีวิตยังไง ไม่เคยรู้เลยว่าการศึกษาของเด็กในเมืองกับต่างจังหวัดต่างกันมากๆ น้องๆ เขาก็อยากเรียนหนังสือนะ เขามีความฝันของเขาที่อยากจะทำนะ แต่เขาไปไม่ถึงเพราะเขาขาด เพราะจุดเริ่มต้นของเขาไม่ดี เขามีสิ่งที่เขาอยากทำ พวกเขาเก่ง แต่เขาขาด ถ้าเราได้ช่วย เราสามารถพาเขาไปได้ไกลอีกเยอะเลยค่ะ”
– การ์ตูน Student Volunteer รุ่นที่ 1 -​

“เราได้เรียนรู้ชีวิตของคนอีกคน ได้ติดตามว่าเขาเป็นยังไง ครั้งแรกที่คุยเขามีปัญหา ครั้งต่อไปเขาจัดการปัญหาได้แล้วนะ เหมือนเราคอยลุ้นอยู่ทุกๆ วัน ว่าวันนี้เขาไปถึงไหนแล้ว เขามีความสุข เราก็เลยมีความสุขไปพร้อมๆ กับเขาด้วยค่ะ”
– น้องคิด Student Volunteer รุ่นที่ 2 –

“คิดว่าทุกคนที่มาทำจะได้ คือ ความเข้าอกเข้าใจ การรับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่น รับความรู้สึกในแง่บวกแง่ลบ ทำให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ จากงานอาสาที่เราทำ เรียนรู้ที่จะปรับตัวยังไงในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม”
– น้องนิว Student Volunteer รุ่นที่ 1 –

– สถิติจำนวนชั่วโมงการทำงานของ Student Volunteer –

ร่วมเป็นอาสาสมัคร
สอบถามเพิ่มเติม : คุณซอลีฮ๊ะ (ซอล) โทรศัพท์ : 02 301 1094
อีเมล : Soleehah.k@ybf.premier.co.th
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือแอดไลน์ ID : @BOS9702T