Student Volunteer

อาสาติดตามนักเรียนทุน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี  นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าการที่จะทำให้นักเรียน เรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3 นั้น มูลนิธิฯ ต้องทำงานประคับประคองนักเรียนควบคู่กันไปด้วย  โดยการติดตามการเรียน การให้กำลังใจ สร้างความเข้าใจเรื่องการรับทุนการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิในการรับทุนในแต่ละภาคเรียนต่อเนื่อง ตลอดจนชวนน้องคุยสอบถามความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนทั้งหมดมากกว่า 5,811 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการ “Student Volunteer” ติดตามนักเรียนทุนขึ้น เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

อาสาสมัคร 82 คน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ
“Student Volunteer” อาสาติดตามนักเรียนทุน ปฏิบัติงานเพื่อติดตาม ชวนคุย ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และเขียนตอบจดหมายให้กำลังใจ แก่นักเรียนทุนในระดับสายสามัญ (ม.1 – ม.6) อายุระหว่าง 13 – 18 ปี โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นดังต่อไปนี้
 • ชวนน้องคุยเรื่องความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวัน งานอดิเรก ความชอบ
 • ชวนน้องทบทวนความเข้าใจเรื่องทุนการศึกษา ได้แก่จำนวนปีที่ได้รับทุน, เอกสารที่ต้องส่งเพื่อให้ได้รับเงินทุนทุกภาคเรียน, การรับทุนต่อหลังจากจบชั้น ม.3
 • ชวนน้องคุยเรื่องการเลือกเรียนต่อ สายสามัญ สายอาชีพ ต้องทำอย่างไร เพื่อให้น้องนักเรียนทุนมองเห็นความสนใจและทิศทางในการเรียนต่อของตนเอง
 • เชิญชวนน้องนักเรียนทุน เข้าเป็นสมาชิกช่องทางสื่อสารของมูลนิธิฯ ได้แก่ เฟซบุ๊กกลุ่มปิด นักเรียนทุนยุวพัฒน์, ไลน์ (Line), เพจ Facebook มูลนิธิยุวพัฒน์ และ สมัครเป็นสมาชิกระบบทุนการศึกษาออนไลน์

คุณสมบัติอาสา :

1. นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 17 – 23 ปี
2. มีทักษะการสื่อสารที่ดี (การพูด การรับฟัง การเขียน) และตั้งคำถามปลายเปิด ชวนคิด ชวนคุย
3. มีความคิดเชิงบวก มุ่งมั่น ตั้งใจ เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ต่อนักเรียนทุนยุวพัฒน์
4. มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ Midterm review และถอดบทเรียนที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์

การทำงานของอาสา :

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม  – 15 ธันวาคม 2566)

⇒ ปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์
(อย่างน้อย 12 ชั่วโมง) อาสาเลือกวันปฏิบัติงานได้ตามวันเวลาที่สะดวก

 • ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ทั้งวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

⇒ ปฏิบัติงานที่บ้าน
นับจำนวนชั่วโมงปฏิบัติงาน

 • เมื่ออาสาโทรศัพท์หานักเรียนทุน 4 คน = 1 ชั่วโมง
  หมายเหตุ : การโทรศัพท์จะนับเฉพาะคนที่ได้โทรคุยและบันทึกในระบบ (นักเรียนทุน ผู้ปกครอง หรือคุณครูที่สามารถให้ข้อมูลนักเรียนทุน)
 • ตอบจดหมายนักเรียนทุน 4 ฉบับ = 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ รวมจำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 3 เดือน อย่างน้อย 12 ชั่วโมง

บทบาทอาสา :

 • โทรศัพท์พูดคุยกับน้องนักเรียนทุน วันละ 10 – 15 คน
 • เขียนตอบจดหมายนักเรียนทุน วันละ 5 – 10 ฉบับ (หมายเหตุ : งานเขียนตอบจดหมาย อาจไม่ได้มีทุกวัน)
 • บันทึกข้อมูลนักเรียนทุนลงระบบฐานข้อมูลออนไลน์
 • ร่วมกิจกรรมสะท้อนการเรียนรู้ระหว่างการทำงาน และถอดบทเรียนกิจกรรมอาสาสมัครกับเจ้าหน้าที่โครงการ

จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ :

 • จำนวน 15 คน

พื้นที่ในการทำงาน :

 • อาสาปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ครั้งละอย่างน้อย 12 ชั่วโมง (ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. )
 • อาสาปฏิบัติงานที่บ้าน สามารถวางแผนปฏิบัติงานของตนเองได้

หมายเหตุ : อาสาสามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่มูลนิธิฯ และสลับกับปฏิบัติงานที่บ้านได้

ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ :

 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทย
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้นักเรียนทุน เรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช. 3
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร
  ⇒ ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์ : หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมอย่างน้อย 25 ชั่วโมงขึ้นไป
  ⇒ ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่ววมกับ UNICEF ประเทศไทย : หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมอย่างน้อย 50 ชั่วโมงขึ้นไป หากสนใจคลิกเพื่อลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม ⇒ I Am Unicef 
  ⇒ ในกรณีจำนวนชั่วโมงสะสมน้อยกว่า 25 ชั่วโมง อาสาสมัครจะได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิยุวพัฒน์ แต่ไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
 • ได้รับข่าวสารและโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาอื่นๆ ของมูลนิธิยุวพัฒน์

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร :

 • ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • ชุดข้อมูลเรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์ เป็นต้น
 • ทีมสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัคร (เป็นที่ปรึกษา, อำนวยความสะดวก, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุน เป็นต้น)
 • โทรศัพท์สำหรับโทรติดต่อนักเรียนทุน (กรณีปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์)
 • โน๊ตบุ๊คสำหรับบันทึกข้อมูลลงระบบทุนออนไลน์ (กรณีปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์)
 • สวัสดิการอาสาสมัคร

***สำหรับอาสาปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ตลอดทั้งวัน จะได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง 100 บาทต่อวัน และอาสาที่ปฏิบัติงานที่บ้านจะได้รับเงินสนับสนุนค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการโทรติดตามนักเรียนทุนตามจริง 1 นาที เท่ากับ 1 บาท (รวมแล้วไม่เกิน 500 บาท)

คำถามที่พบบ่อย :

Q: เหตุผลที่ต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์
A: นอกเหนือจากการทำงานอาสาสมัครแล้ว อาสาจะได้เครือข่ายการทำงานกับบุคคลอื่นๆ เช่น เพื่อนอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
Q: ต้องมาทำงานที่มูลนิธิยุวพัฒน์ทุกวันหรือเปล่า
A: ไม่จำเป็นต้องเข้ามาทุกวัน อาสาสมัครสามารถวางแผนเวลาการปฏิบัติงานของตนเองได้ตามความเหมาะสมระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์

ช่วงเวลาดำเนินงาน :

 • ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2566
  ⇒ ที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ (วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.)
  ⇒ ที่บ้าน (สามารถวางแผนปฏิบัติงานของตนเองได้)

ปฏิทินกิจกรรม :

รายละเอียดกิจกรรม
ระยะเวลา
รายละเอียด / สถานที่
รับสมัครและคัดเลือกอาสา ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม
ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566
 • เว็บไซต์ มูลนิธิยุวพัฒน์
 • Facebook มูลนิธิยุวพัฒน์
 • แพลตฟอร์ม I Am UNICEF
ประกาศผลอาสาที่ผ่านการคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566
(เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)
Website และ Facebook ของมูลนิธิยุวพัฒน์
กิจกรรมปฐมนิเทศ วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือออนไลน์
อาสาปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม
ถึงวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2566
⇒ ปฏิบัติงานที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ (อย่างน้อย 12 ชั่วโมง)

 • ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • ทั้งวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

⇒ ปฏิบัติงานจากที่บ้าน

 • สามารถวางแผนปฏิบัติงานของตนเองได้
กิจกรรม Midterm Review วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือออนไลน์
กิกจกรรมถอดบทเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่สำนักงานมูลนิธิยุวพัฒน์ หรือออนไลน์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

– ประสบการณ์งานอาสาของ Student Volunteer ที่ผ่านมา –

“ไม่เคยรู้เลยว่าเด็กที่ต่างจังหวัดใช้ชีวิตยังไง ไม่เคยรู้เลยว่าการศึกษาของเด็กในเมืองกับต่างจังหวัดต่างกันมากๆ น้องๆ เขาก็อยากเรียนหนังสือนะ เขามีความฝันของเขาที่อยากจะทำนะ แต่เขาไปไม่ถึงเพราะเขาขาด เพราะจุดเริ่มต้นของเขาไม่ดี เขามีสิ่งที่เขาอยากทำ พวกเขาเก่ง แต่เขาขาด ถ้าเราได้ช่วย เราสามารถพาเขาไปได้ไกลอีกเยอะเลยค่ะ”
– การ์ตูน Student Volunteer รุ่นที่ 1 -​

“เราได้เรียนรู้ชีวิตของคนอีกคน ได้ติดตามว่าเขาเป็นยังไง ครั้งแรกที่คุยเขามีปัญหา ครั้งต่อไปเขาจัดการปัญหาได้แล้วนะ เหมือนเราคอยลุ้นอยู่ทุกๆ วัน ว่าวันนี้เขาไปถึงไหนแล้ว เขามีความสุข เราก็เลยมีความสุขไปพร้อมๆ กับเขาด้วยค่ะ”
– น้องคิด Student Volunteer รุ่นที่ 2 –

“คิดว่าทุกคนที่มาทำจะได้ คือ ความเข้าอกเข้าใจ การรับรู้ถึงความรู้สึกของคนอื่น รับความรู้สึกในแง่บวกแง่ลบ ทำให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆ โตขึ้นเรื่อยๆ จากงานอาสาที่เราทำ เรียนรู้ที่จะปรับตัวยังไงในการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม”
– น้องนิว Student Volunteer รุ่นที่ 1 –

– สถิติจำนวนชั่วโมงการทำงานของ Student Volunteer –

สอบถามเพิ่มเติม :
คุณณัชชา อุนหะวรากร (สนุ๊ก)
โทร : 02 301 1148
อีเมล : Natcha.u@ybf.premier.co.th
คุณซอลีฮ๊ะ กอฮิง (ซอล)
โทร : 02 301 1147
อีเมล : soleehah.k@ybf.premier.co.th
ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.00 – 17.00 น
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือแอดไลน์ ID : @BOS9702T