โครงการที่มูลนิธิฯ ดำเนินการโดยตรง

งานทุนการศึกษาส่งน้องเรียนสร้างเด็กดี

งานทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนสร้างเด็กดี”

ด้วยความเชื่อที่ว่า การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา และเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิยุวพัฒน์จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

งานพัฒนาเพื่อเยาวชนขาดโอกาส

งานพัฒนาเพื่อเยาวชน

นอกจากจะช่วยเหลือเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสในด้านทุนทรัพย์แล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนควบคู่ไปพร้อมกัน จากโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ทำผ่านมา ได้แก่ โครงการจัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชน “โครงการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์” และ “โครงการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์”  และโครงการที่มูลนิธิฯ กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการศึกษาที่มีนวัตกรรมและเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมถึงการดูแลเยาวชนให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานสร้างการมีส่วนร่วม

งานสร้างการมีส่วนร่วม

นอกจากการบริจาค “ทุนทรัพย์” เพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสแล้ว การมีส่วนร่วมของคนในสังคมถือเป็น “ทุนมนุษย์” ที่ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ ในการสละเวลามาทำงานช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในรูปแบบของ “อาสาสมัคร”  เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือนักเรียนทุน ในการดูและประคับประคองเด็กๆ ให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษา

งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ด้วยการพัฒนาศักยภาพครู ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และครูต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ผ่านโครงงานคุณธรรม และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนจะเติบโตไปพร้อมกับมีอุปนิสัยที่ดีงามติดตัวไปตลอด

งานที่เป็น Platform เพื่อการระดมทุนและขยายผลทางสังคม

กลไกเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมผ่านการระดมทุนในโครงการที่มูลนิธิฯ ดำเนินงานโดยตรง ได้แก่ โครงการร้านปันกัน และ โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด

ร่วมบริจาค

สนับสนุนภาคีเพื่อสังคมต่างๆ

ร่วมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสังคมในประเด็นต่างๆ ร่วมกับภาคี/องค์กร ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ