เราทุกคนต่างทราบกันดีว่าการศึกษานั้นเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ดีการศึกษาไทยยังมีปัญหาอีกหลายด้านและส่งผลต่อสังคมไทยในวงกว้าง ในปัจจุบันมีเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานับแสนคนต่อปี เด็กจำนวนไม่น้อยขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั้งยังขาดโอกาสในการรับรู้และเลือกเส้นทางอาชีพตามที่ตนเองใฝ่ฝัน

โครงการร้อยพลังการศึกษาเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยพลังของการร่วมมือกันของนักพัฒนาการศึกษาไทยผู้มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย หนึ่งในบุคคลสำคัญของการพัฒนาดังกล่าว คือ “คุณครู” ผู้อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด

ด้วยเหตุนี้โครงการร้อยพลังการศึกษาตั้งใจที่จะสร้างเครือข่ายคุณครูเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถพัฒนาเยาวชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทางโครงการร้อยพลังการศึกษาจึงได้เชิญชวนคุณครูจากโรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาเข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

“ร้อยพลังเพื่อนครู” เป็นงานกิจกรรมที่ให้ครูที่อยู่ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือต่างๆ จากโครงการร้อยพลังการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2562 ทางโครงการได้เชิญชวนครูที่ใช้เครื่องมือต่างๆ และภาคี (เจ้าของเครื่องมือ) มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนี้

1.เครื่องมือทุนการศึกษา จาก มูลนิธิยุวพัฒน์

2.เครื่องมือเรียนคณิตศาตร์ จาก Learn Education

3.เครื่องมือเรียนภาษาอังกฤษ Winner English จาก เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คุณครูที่ใช้เครื่องมือต่างๆ มีโอกาสพบปะเพื่อนครูต่างโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายร้อยพลังฯ จากทั่วประเทศ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือเดียวกัน เพื่อให้เพื่อนครูมีเทคนิค กระบวนการใหม่ๆ และวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจากเพื่อนครูต่างโรงเรียน ไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเอง และเพื่อให้คุณครูได้ใช้เครื่องมือต่างๆ จากโครงการร้อยพลังการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลกับนักเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น

สำหรับห้องกิจกรรม “เครื่องมือทุนการศึกษา” จากมูลนิธิยุวพัฒน์

มีคุณครูในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังฯ ที่ดูแลเครื่องมือทุนมาเข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน จาก 50 โรงเรียน โดยมีคุณจิรวุฒิ พงษ์โสภณ มาเป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเพื่อนครูในห้องกิจกรรมนี้ โดยทางโครงการร้อยพลังฯ ได้ชวนครูในโรงเรียนเครือข่ายที่ดูแลนักเรียนทุนมาทำความเข้าใจเรื่องทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ และให้เพื่อนครูจากต่างโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการดูแลนักเรียนทุน เพื่อประคับประคองไม่ให้ออกจากระบบการศึกษากลางคัน รวมถึงให้คุณครูเข้าใจถึงวิธีการเข้าระบบทุนการศึกษาออนไลน์อีกด้วย

สิ่งที่คุณครูได้รับจากกิจกรรมและจะนำไปใช้กับนักเรียน

ภาพบรรยากาศจากห้องกิจกรรมเครื่องมือทุนการศึกษา จาก มูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพกิจกรรมในห้องเครื่องมือเรียนคณิตศาสตร์ จาก Learn Education

บรรยากาศจากห้องกิจกรรมเครื่องมือ “เรียนคณิตศาตร์” จาก “Learn Education” ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องมือได้ชวนคุณครูคณิตศาสตร์จากโรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา มาทำกิจกรรม “ทดลอง-เล่น-เรียนรู้-ร่างกิจกรรมเริ่มต้น สำหรับประกอบโปรแกรมช่วยสอนออนไลน์ในห้องเรียน”

เริ่มตั้งแต่พาคุณครูไปย้อนสัมผัสถึงความรักที่มีต่อวิชานี้ และยังคงอยู่กับวิชานี้จนถึงวันนี้ จากนั้นมีการฝึกออกแบบกิจกรรมบนฐานความเข้าใจในตัวผู้เรียน และลงมือปฏิบัติการทีมกลุ่มย่อยทดลองออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วนำมาสอนจริงกับคุณครูกลุ่มอื่นๆ ที่เหลือให้ได้ร่วมเล่น เพื่อเก็บความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนำไปพัฒนาไอเดียต่อ ก่อนจะจบกิจกรรมด้วยการชวนมองไปข้างหน้า ก้าวต่อไปของการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ภายในกลุ่มครูคณิตศาสตร์ของเราเอง

กิจกรรมวันนี้ได้แรงพลังสำคัญจากคุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ และทีมงานจากแบล็คบ็อกซ์ทีม มาร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คุณครู รวมถึงเพื่อนๆ ภาคี Learn Education ที่เข้ากลุ่มทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูอีกด้วย

ภาพกิจกรรมในห้องเครื่องมือเรียนภาษาอังกฤษ จาก เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น

กิจกรรมในห้องเครื่องมือ “เรียนภาษาอังกฤษ ระบบ Winner English” จาก เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องมือได้จัดกิจกรรม 2 วัน (19 – 20 เมษายน) เพื่อชวนคุณครูสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา ได้มารู้จักกันเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครูผู้ใช้เครื่องมือที่อยู่ต่างโรงเรียน รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้คุณครูช่วยกันสร้างห้องเรียนภาษาอังกฤษในฝัน โดยมีวิทยากรจากหลากหลายสาขามาร่วมส่งต่อพลังให้แก่คุณครู อาทิ ดร.ปาริชาติ ภูติรัตร์ และ คุณจิรวุฒิ พงษ์โสภณ การอบรมในวันที่ 2 ได้มีการแนะนำการใช้งานระบบ Winner 4.0 และแนะนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Winner English โดยทีมวิทยากรจากเอ็ดดูเทค อินโนเวชั่นอีกด้วย

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสามารถแก้ไขได้
ด้วยพลังของการร่วมมือกัน ขอบคุณคุณครูและภาคีทุกๆ ท่าน
ที่เป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย

ติดตามความคืบหน้าของโครงการร้อยพลังการศึกษา ได้ที่
https://www.tcfe.or.th/
https://www.facebook.com/ThailandCollaborationForEducation/